Senter for arktisk landbruk

Velkommen til Senter for arktisk landbruk! Senteret er en samling av forskningsfasiliteter og kompetansepersonell i NIBIO med fokus på kunnskapsproduksjon og formidling om landbruksproduksjon i nordlige strøk, både i Norge og internasjonalt. Senteret har sitt utspring i NIBIOs forskningsstasjoner i Nord-Norge, men omfatter hele instituttet, på tvers av avdelinger og divisjoner. Her kan du bli kjent med mangfoldet av både tidligere og pågående forsknings- og utviklingsarbeid i NIBIO som omfatter temaet landbruksproduksjon i nordlige strøk. Sidene vil oppdateres jevnlig fremover.

Kystlandbruket i Troms 1 (Jo Aarseth)_cropped
Landbruk i havgapet midtsommers. Musvær, Troms. Foto: Jo Jorem Aarseth
KONTAKTPERSON
Medarbeidere
jordbær på table top i tunell_Anne Linn Hykkerud_cropped.jpg
Foto: Anne Linn Hykkerud
Tørking på voll (Rolf Johansen)_cropped2.jpg
Foto: Rolf Johansen
Reinsdyrsamling_Ragnar Våga Pedersen_cropped2.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen

Matproduksjon i nordlige strøk

Virkning av lave temperaturer, mye lys i vekstsesongen, lavt smittepress og lite bruk av plantevernmidler, er fortrinn ved matproduksjonen i nord. Dette kan utvikles og utnyttes bedre. Klimaendringer og økt søkelys på grønn omstilling og bærekraftig matproduksjon, beredskap og selvforsyning, gjør at nordområdene både kan og bør ta en større del av matproduksjonen fremover, samtidig som bærekraftig utnyttelse av naturressursene sikres.

 

Potet, grønt og bær

Undersøkelser viser at det er et stort potensial i markedet for å øke produksjonen innen grøntsektoren, samt å ta ut en merverdi fra «arktisk kvalitet». Utfordringene er bl.a. knytta til å utvikle produksjonsmetoder for større volum, infrastruktur, sterke produksjonsmiljøer og ivareta produktkvalitet under transport og lagring. NIBIOs forskning på potet, grønnsaker og bær er helt sentral i det å utvikle sorter og produksjonsmetoder som bidrar til økt volum, kvalitet og bedre lønnsomhet. Ved NIBIO Holt har en i samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT), unik tilgang på klimalaboratorium (fytotron) for forsøk i kontrollerte klimamiljø samt muligheter for frilandsforsøk på felt.  Dette er av vesentlig betydning for å kunne teste plantemateriale og produksjonsmetoder tilpasset arktiske vekstforhold.

 

Grasbasert jordbruk

Det grasbaserte jordbruket er bærebjelken i arktisk landbruk m.h.t verdiskaping og sysselsetting. Grasproduksjon har et naturlig potensial i nord ut fra klimaforhold og naturressurser. Samtidig er det store utfordringer, bl.a. knytta til lønnsomhet og negativt klimafokus. NIBIO skal fortsette å være ledende innen jord- og plantekultur for grovfôrproduksjon i nord, samt i utvikling av klimatilpassa plantemateriale. I Nord-Norge er en større andel av utmarka svært godt egnet som utmarksbeite i forhold til landet ellers. Samtidig er beiteutnyttelsen den lågeste. Ny kunnskap som kan føre til økt bruk av utmarksressursene vektlegges av både næring og forvaltning ut fra et bærekraftperspektiv.

 

Kompetansenettverk for lokalmat i nord

Etterspørselen etter lokalmat øker blant norske forbrukere og tilreisende, noe som blant annet forklares med at folk er blitt mer opptatt av bærekraftig mat basert på lokale ressurser. Nord Norge, og Finnmark i særdeleshet, et svært populært reisemål for de som vil oppleve unik lokalmat. En rekke gårdsbruk i landsdelen har lokalmatproduksjon som en viktig tilleggsnæring. Dette inkluderer blant annet ysting, tradisjonell bakst og foredling av både kjøtt og grønt (bær, rabarbra, grønnsaker). NIBIO har siden tidlig 2000-tallet ledet Kompetansenettverket for lokalmat i nord. Kompetansenettverket skal bidra til å økt verdiskapning av arktisk lokalmat gjennom å tilby matfaglig kompetanse. NIBIO samarbeider med en rekke lokale aktører for å gjennomføre matfaglige kurs og veiledning for lokalmatprodusenter rundt om i landsdelen.  

Les mer om Kompetansenettverk for lokalmat i nord

Reindrift

Satsing på reindriftsnæringa med fokus på næringas utfordringer og muligheter for å løse disse, er et viktig og ekspanderende fagområde i NIBIO. Reindrifta er en liten næring økonomisk sett, men regnes som den viktigste faktoren for å opprettholde samisk språk og kultur. Næringa er svært arealkrevende. Det aller meste av landområdet i Nord-Norge inngår i samiske reindriftsområder. Reindrifta har dermed også stor innvirkning på annen ressursutnytting i utmark

Les mer om reindrift

  

Hva vil vi oppnå med Senter for arktisk landbruk?

Med Senter for arktisk landbruk ønsker vi å   

  1. Styrke faglig utvikling og samarbeid ved NIBIO-stasjonene i Nord-Norge.
  2. Være en drivkraft for faglig utvikling og samarbeid mellom landbruksnæring, forvaltning og faginstitusjoner i Nord-Norge, samt gjøre NIBIO mer synlig og tydelig i regionen.
  3. Befeste NIBIOs posisjon som den foretrukne aktøren innen forskning på arktisk landbruk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.