Tromsø

NIBIO Tromsø ble startet som Holt forsøksstasjon i 1923 og er verdens nordligste forskningsstasjon i jord- og plantekultur. Stasjonen ligger på vestsida av Tromsøya, og er på mange måter en grønn oase i et ellers bypreget område. Avstanden til Tromsø sentrum er 2,5 km og 4,5 km til flyplassen.

Fag og utvikling

Den unike geografiske plassering opp mot dyrkingsgrensa i nord gir muligheter for å teste plantevekst og plantefysiologiske forhold ved lave temperaturer og med lys hele døgnet i vekstsesongen. Utvikling og testing av plantemateriale som tåler klimaet i nordlige områder, er en naturlig oppgave. Det drives sortsutprøving (oppdrag fra Graminor) og verdiprøving.

Den faglige aktiviteten i Tromsø er vidtfavnende. Her jobbes det med utmark, areal- og ressurskartlegging, klimapåvirkning og næringsutvikling. Prosjektene befinner seg innenfor fagområder som landskapsovervåking, vegetasjons- og jordkartlegging, lokalmat, rovviltkonflikter, dyrking av grovfôr, potet, grønnsaker og bær. De 24 NIBIO-ansatte er tilknyttet fire divisjoner og 8 avdelinger + staber, så spredningen er stor både organisatorisk og faglig. Den vitenskapelige produksjonen er følgelig bred, men med et sterkt tyngdepunkt innen plantefag.

Viktige oppgaver framover som går på tvers av alle fagområder, er å skaffe mer kunnskap om kvalitetsfortrinn og innovasjonsmuligheter i nord, og ikke minst kunnskap om konsekvenser av klimaendringene (som blir størst i nord).

Areal og bygninger

Holteiendommen er på 472 da hvorav 174 da dyrka mark, 26 da beitemark og 179 da skog. På deler av skogarealet er det etablert et arboret i samarbeid med UiT. Utmarksarealet er ellers mye brukt som friområde for byens befolkning. Det er tilrettelagt med gangstier, lysløype og barneskibakke med trekk.

 

Følgende bygninger står på eiendommen:

  • Administrasjonsbygning. Bygningen har kontorplass til NIBIO-ansatte, i tillegg til flere faglig beslekta virksomheter som leier kontorplass.
  • Husdyrholdet er avviklet for mange år siden og fjøset brukes som lager.
  • Redskapshus inkludert verksted og tørkerom.
  • Barnehage. Tidligere laboratoriebygg som ble renovert i 2009 og leies ut til barnehage med to avdelinger.
  • To bolighus. Det ene er seksjonert i fire leiligheter som leies ut.
  • Kostlaget (eldre bygg). Inneholder ei leilighet og 7 hybler, potetlager i kjelleren.
  • Stabbur
  • Klimalaboratorium (fytotron) med veksthus.
 

Som følge av den store interessen fra skoler, barnehager og byens befolkning for å se og hente lærdom om landbruk, dyrehold og planteproduksjon ble det i 2012 etablert en stiftelse, Holt økopark, med egen finansiering til å utvikle og drifte et tilbud. Interessen er stor og stiftelsen leier et avsatt areal til blant annet skolehager og parsellhager.

Forskningsfasiliteter

Dyrka mark for feltforsøk og klimalaboratoriet med veksthus er den viktigste delen av infrastrukturen for forskning ved  NIBIO Tromsø. Feltarealene er for små i forhold til behovet og NIBIO Tromsø leier derfor tilleggsareal fra naboeiendommer. Vekstsesongen er kort med ca. 140 vekstdøgn og 612 døgngrader. Gjennomsnittlig årsnedbør er 1031 mm (normalperiode 1961-1990).

Klimalaboratoriet eies og drives i samarbeid med UiT- Norges Arktiske Universitet og er ett av tre slike anlegg i landet. Det gir mulighet for forsøk under kontrollerte lys- og temperaturforhold og har stor betydning for forskning på plantevekst og klima. I tilknytning til klimalabben disponerer vi et kjemisk laboratorium og et eget veksthus.

Det er en meteorologisk målestasjon på gården hvor data legges ut fortløpende på yr.no. I tillegg måles teledybde hver uke i løpet av vinteren.

Atj-1836.jpg
Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Tromsø

Adresse: NIBIO Tromsø
Holtveien 66, TROMSØ

NIBIO Tromsø ligger på vestsida av Tromsøya og ble etablert som forsøksgård i 1923.

Holt.jpg
NIBIO Tromsø forsøksstasjon. Foto: Lise Haug Halvorsen.

 

Fagavdelinger ved NIBIO Tromsø

Arealundersøkelser Fôr og husdyr Frukt og grønt Landbrukskart Landskapsovervåking Skadedyr og ugras Økonomi og samfunn Utmarksressurser og næringsutvikling
DSC_0015.jpg
Forberedelse til forsøk i Klimalaboratorium på Holt. Foto: Tor J. Johansen.

Regionalt fokus

Stasjonen har gjennom politiske oppdrag og tradisjon hatt et sterkt fokus på hele Nord-Norge som landsdel. NIBIO skal ha en aktiv rolle mot landbruksnæringa i nord, og det er over tid bygd opp et godt nettverk mot landbruksorganisasjonene, rådgivingstjenesten og landbruksforvaltningen. Gjennom nært samarbeid med Nordnorsk Landbruksråd har stasjonen bidratt til aktiv satsing på FoU og til å bygge et konsept rundt det arktiske landbruk. Holt har også i en årrekke hatt ledelsen av Kompetansenettverket for lokalmat i nord.

Ved etableringen av NIBIO ble Tromsø utpekt som regionalt hovedtyngdepunkt i nord. Fokus mot det arktiske landbruket vil være sterkt, og er en stor motivasjonsfaktor for virksomheten.
 
 
Atj-5172
I klimalaboratoriet på Holt jobber forsker Tor J. Johansen med å finne ut hvordan egenskapene til settepoteter kan manipuleres slik at «avkommet» blir penere. Foto: Anette Tjomsland.