Tjøtta

Tjøtta er ei lita bygd på Helgelandskysten i Nordland med rundt 250 innbyggere.  Her finner vi en av NIBIOs tre nordligste forskningsstasjoner. Tjøtta ligger strategisk plassert i forhold til Nord-Norges viktigste landbruksområder, og til viktige miljø- og reiselivsressurser som Lomsdal/Visten og Børgefjell nasjonalparker og med Vegaøyan verdensarvområde som nærmeste nabo i vest.

 

Geografiske særtrekk og muligheter

Vekstsesongen i nord er kort, men avlingspotensialet er relativt høyt på grunn av lyse sommernetter og nok nedbør. De spesielle klimaforholdene kan gi enkelte råvarer ekstra smaks- og helsegevinster. Dette gir oss muligheter til å utnytte arktisk landbruk som merkevare, der NIBIO har oppgaver innen dokumentasjon av arktisk kvalitet og næringsutvikling. Med dagens klimaendringer er også kunnskapsutvikling om nordlige vekstvilkår og klimatilpasninger for planter og dyr i nord et spesielt viktig forskningsområde.
 

Bygningsmasse, jord- og spesiell instrumentering

NIBIO Tjøtta er tilknyttet Nordlands største gård. Her er det kjøttfé, sau av ulike raser, og én lama. Det er 850 daa fulldyrka innmark, ca 250 daa overflatedyrka beite og 5 400 daa utmark, hvorav det meste er godt beite for småfe og storfe. I tillegg kommer eiendommen Skar i Vevelstad med 22 000 daa fjellbeite.
 
Gardsbruket er forpaktet bort med en klausul om at NIBIO fremdeles kan bedrive forskning på dyr og den dyrka jorda samt alt av utmark.
 
NIBIO Tjøtta har et godt utstyrt laboratorium med bl.a. utstyr for måling av metangassutslipp fra drøvtyggere. Seks respirasjonskamre er spesielt tilpasset småfe, samt seks SF6-instrumenter spesielt tilpasset sau på beite.
 
En egen forskningsarena for sau er utstyrt med kamera for dokumentering av dyras atferd. Her gjennomføres det også kontrollerte fôringsforsøk.
 
Det gjennomføres også mange ulike markforsøk, med forsøksutstyr for både gras og åkervekster, samt elektronisk utstyr for overvåkning av beitedyr.
 
Ellers er det en stor bygningsmasse på Tjøtta:

  • Driftstun med fjøs for sau og sjølrekrutterende storfe, forsøksfjøs, rom for maskiner og teknisk utstyr, grovlaboratorie og personalrom.
  • Administrasjonsbygning med moderne kontorer for vitenskapelig og teknisk personale, samt utleie til andre aktører. I tillegg benyttes en del av bygningen til teknisk drift.
  • Hovedbygning som for tiden drives som Tjøtta gjestegård.
  • Eldre driftsbygning som disponeres til lager og utleie til snekkerverksted.
  • Velferdshus som leies ut til treningsstudio.
  • Stabbur.
  • To bygninger for utleie til ansatte og andre.
  • To eldre bygninger, hvorav det i den ene er påbegynt restaurering.
  • Husmannsplassen Øver Sundet som benyttes i kulturhistorisk sammenheng.
  • Et bolighus på eiendommen Skar.

 
Nettverk og samarbeidspartnere

Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune, Alstahaug kommune, Helgeland museum, UiT Narvik, Nord Universitetet, Nordlandsforskning, Fram-senteret, Universitetet i Tromsø, Nordnorsk landbruksråd, Telespor, NRL Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag.
 
I tillegg kommer mange andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

 

Respirasjonskammer, Grethe Jørgensen.jpg
Bildet viser respirasjonskammerene med dyr i for første gang, mars 2014. Foto: Grete H.M. Jørgensen
Tjøtta_Ragnar%20Våga%20Pedersen.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen
NIBIO Tjøtta

Kontaktperson:
Siv Helen Sigerstad
sivhelen.sigerstad@nibio.no
 
 
Adresse: Postboks 34, NO-8861 TJØTTA

Tjøtta ligger på Helgeland i Nordland fylke.

Området preges av kystklima. Vekstsesongen er normalt fra mai til september, og alt åkerarbeid er normalt ferdig til midten av mai.

Fagavdelinger på Tjøtta

Fôr og husdyr Kulturlandskap og biomangfold Utmarksressurser og næringsutvikling