Sammendrag

Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade på mennesker, dyreliv og miljø. Det er en godkjenningsordning for import og bruk av slike midler og denne forvaltes av Mattilsynet. I tillegg utfører Mattilsynet i samarbeid med NIBIO en årlig overvåking av rester av plantevernmidler i mat.

Sammendrag

I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. Prøveuttaket omfattet 111 ulike vareslag fra 57 forskjellige land. Av de 1326 prøvene var 68 % importerte og 32 % norskproduserte næringsmidler. Resultatene viser at innholdet av rester av plantevernmidler i næringsmidler på det norske markedet er lavt. I mer enn 96 % av prøvene som ble tatt ut i 2016, er innholdet godt under de fastsatte grenseverdiene.

Sammendrag

This paper investigated the possibility of leaving out the traditional clean-up step in the QuEChERS procedure and analysing non-cleaned extracts from fruit, vegetables and cereals with a combination of gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS), back-flush technology and large-volume injection. By using calibration standards in cucumber matrix, recovery and precision were calculated in lettuce, orange and wheat for 109 pesticides at 0.01 and 0.1 mg kg−1 in two sets of samples: one with and one without clean-up. For both spiking levels, 80–82% of the pesticides in the non-cleaned extracts and 80–84% of the pesticides in the cleaned extracts were within the acceptable recovery range of 70–120%. Precision data for both levels showed that 95% of the pesticides in the non-cleaned extracts and 93–95% of the pesticides in the cleaned extracts had RSDs below 20%. Recovery and precision data were determined using a two tailed t-test (p = 0.05). By using calibration standards in the respective matrix, we studied if the non-cleaned calibration standards gave an extra matrix effect compared with the cleaned standards by using the slope from calibration graphs and plotting the calculated extra matrix effect minus 100 for each compound. The results showed that for 79% of the pesticides, the extra matrix effect minus 100 was within the acceptable range of −20% to 20%. Five European Union proficiency tests on rye, mandarin, rice, pear and barley, respectively, from 2010 to 2012 were reanalysed omitting the clean-up step and showed satisfactory results. At least 70 injections of non-cleaned extracts were made without detecting any increased need for maintenance during the experimental period. Analysing non-cleaned QuEChERS extracts of lettuce, orange and wheat are possible under the conditions described in this paper because recovery, precision and specificity showed satisfactory results compared with samples subjected to traditional dispersive clean-up.

Sammendrag

Innenfor rammen av Matprogrammet i NFR og prosjektet ”Eco-values as product attributes in manufacturing of agriculture food ingredients” (prosjekt nr. 207761-”Eco-prosjektet”) som er et Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB), har fokus vært på både praktiske analyser og litteraturundersøkelser for å avklare om det finnes rester av plantevernmidler (pesticider) i matvareprodukter eller råvarene. Flere norske matvarebedrifter (TINE, Rieber & Søn, Nortura, Mills, Norwegian Fish Oil og Fjordland) deltar i det pågående matvareprosjektet som er finansiert av bedriftene og Norges forskningsråd. Prosjektet har flere mål; markedsanalyser, kartlegge ulike etiske aspekter ved matvareproduksjonen samt gjennomføre kjemiske analyser av uønskete komponenter i matvarene.

Sammendrag

Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som biologisk utviklingsprøving. Forsøkene er utført etter GEP-kvalitet1 hvis ikke annet er nevnt. Dette innebærer at det er utarbeidet skriftlige prosedyrer for nesten alle arbeidsprosesser. Disse prosedyrene, kalt standardforskrifter (SF’er), er samlet i en kvalitetshåndbok. Denne er delt ut til alle personer som arbeider med utprøving av plantevernmidler. De samme personene har også vært med på et endagskurs i GEP-arbeid.

Sammendrag

Til tross for at lavdosemidler har vært brukt i Norge i flere tiår, vet vi lite om hvordan stoffene oppfører seg i miljøet under norske forhold. Våre forsøk viser at enkelte lavdosemidler og nedbrytingsprodukter er mobile og transporteres bort fra kornfeltet gjennom dren og avrenning. Målte konsentrasjoner er lave, men kan overstige norske verdier for miljøfarlighet.

Til dokument

Sammendrag

The report presents the results from multi-year field studies of transport of the sulfonylurea herbicides tribenuron-methyl and amidosulfuron in a barley field in Norway. A method for sample preparation of water samples and LC-MS/MS analysis of 6 sulfonylurea herbicides tribenuron-methyl, amidosulfuron, metsulfuron-methyl, iodosulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl, rimsulfuron) and 5 degradation products (INL5296, INA4098, AEF101630, IN70941, IN70942) is also described.

Sammendrag

I 2007-2008 utførte vi den første kontrollerte feltstudien av avrenning av lavdosemidler fra felt i Norge. Utlekking av lavdosemidler i jordsøyler i laboratoriet ble også undersøkt. En svært sensitiv metode for analyse av lavdosemidler i vannprøver med analyseinstrumentet LC-MS/MS ble utviklet for å vurdere om lavdosemidler utgjør en miljørisiko i norsk korndyrking.

Sammendrag

Til tross for at lavdosemidler har blitt brukt som ugressmidler i korndyrkning i snart 30 år, har få feltstudier undersøkt avrenning av disse stoffene. Lavdosemidler benyttes i lave doser og brytes raskt ned. Risiko for avrenning til vannmiljøet har derfor antatt å være minimal. Dette studiet er det første kontrollerte feltstudiet av avrenning av lavdosemidler fra et kornområde i Norge.

Til dokument

Sammendrag

Although the sulfonylurea herbicides have been used for many years worldwide, few field studies have been performed and little is known about the occurrence, fate and transport of sulfonylureas in the field. This report presents results from the first controlled field and laboratory-studies on the fate of sulfonylurea herbicides in Norway and a method for sample preparation and LC-MS/MS analysis of sulfonylurea herbicides in water samples is also presented.