Biografi

Min forskning omhandler:
   Skjebne av plantevernmidler i miljøet med vekt på nedbrytingshastighet og utlekking av plantevernmidler og deres nedbrytingsprodukter i norsk jord.
   Bioaktive naturstoffer fra planter og sopp. Plantemetabolomikk som verktøy for å studere metabolittproduksjon i planter og sopp, med bruk av Thermo Compound Discoverer.
   Kunnskapsutvilkling på plantetoksiner i vegetabilsk mat.
Metodeutvikling og analyse av plantevernmidler og naturstoffer med LC-MS/MS og LC-HRMS.
   Screening av plantevernmidler og naturlige toksiner i mat og miljø

Les mer
Til dokument

Sammendrag

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra et Overvåking- og kartleggingsprogram for rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023, på oppdrag for Mattilsynet. Det ble samlet inn og analysert 60 prøver organiske gjødselvarer, hovedsakelig basert på husdyrgjødsel, kjøkken- og matavfall, hage- og parkavfall, halm og kompost. Det var flest funn i pelleterte produkter, mens dyrkingsmedium/kompost inneholdt minst rester av plantevernmidler. Totalt 32 ulike plantevernmidler og metabolitter av plantevernmidler ble påvist i ulike typer organiske gjødselvarer. Funnkonsentrasjonene var generelt lave (3- 660 μg/kg). Kun 7 plantevernmidler ble påvist i konsentrasjoner over 100 μg/kg. Foruten ugrasmiddelet clopyralid, som var det hyppigst påviste stoffet (19 av 60 prøver), ble plantevekstregulatoren /stråforkorteren chlormequat påvist i 12 av 60 prøver, mens soppmiddelet fluopyram ble påvist i 8 av 60 prøver. Soppmidlene imazalil og pyrimethanil ble påvist i 8 av 60 prøver. For yrkesutøvere som bruker organiske gjødselvarer kan det være problematisk dersom det blir gjort funn av plantevernmidler i matvaren som ikke er godkjent brukt i kulturen eller dersom det blir gjort funn i økologiske produkter. Gitt de lave konsentrasjonene som er påvist i denne kartleggingen, så vil nivået i vegetabilske matvarer etter bruk av disse gjødselvarene sannsynligvis være under tillatte grenseverdier (MRL). Opptaksstudier i matplanter og modellberegninger ville gitt større sikkerhet i konklusjonen. Anbefalingen er å utvikle mer kunnskap og modeller for beregning av opptak av ulike typer plantevernmidler i matplanter som grunnlag for å sette grenseverdier og kunne gjøre en helhetlig risikovurdering.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver alle prosesser som er utarbeidet innenfor datafangst, dataforvaltning, bearbeiding og analyse samt formidling i implementeringsfasen av et nytt jordovervåkingsprogram for jordbruksjord i Norge. Rapporten inneholder detaljerte planer for hvordan jordinformasjon fra ulike indikatorer skal innhentes, analyseres og bearbeides slik at tilstand og endring i jordsmonnet kan overvåkes. Programmet vil danne grunnlaget for landsdekkende jordinformasjon som muliggjør en vurdering av jordsmonnets status og endring for de fem truslene man har identifisert for norsk jordbruksjord: erosjon, jordpakking, tap av organisk materiale, tap av jordbiodiversitet og forurensning.

Sammendrag

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO ansvaret for prøvetaking og drift av sju overvåkingsfelt for jordbruksbelastet grunnvann. Haslemoen i Våler kommune, Rimstadmoen i Larvik kommune, Horpestad i Klepp kommune, Nedre Eri i Lærdal kommune, Skogmo i Overhalla kommune, Grødalen i Sunndal kommune samt Lofthus i Ullensvang kommune. Gjennom finansiering fra «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2022-2025» har det blitt utført tilleggsundersøkelser på disse lokalitetene. Herunder supplerende prøvetaking, analyser av «nye» plantevernmidler, analyse av plantevernmidler i ulike jorddyp for utvalgte kulturer samt drift av automatisk overvåking av grunnvann og markvann. Finansieringen har gitt synergi og økt kunnskapen om plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder. Alle lokalitetene ligger innenfor nasjonale grunnvannsforekomster, som gitt i Vann-Nett. Rapporten gir oversikt over resultater i perioden 2022-2023.

Sammendrag

Oat harvested from plants infested with plant pathogenic fungi within the Fusarium head blight (FHB) complex may sometimes contain high levels of mycotoxins, which makes the grain unsuitable for food and feed. Fusarium graminearum, a deoxynivalenol (DON) producer, and Fusarium langsethiae, a T-2 toxin (T2) and HT-2 toxin (HT2) producer, are commonly occurring in Norwegian oats. We have analysed grains of Nordic oat varieties and breeding lines for the content of mycotoxins and DNA of Fusarium species belonging to the FHB disease complex (Hofgaard et al. 2022). The grains were harvested from field trials located in South-East Norway in the years 2011-2020. The ranking of oat varieties according to HT2+T2 levels corresponded with the ranking according to the DNA levels of F. langsethiae. However, this ranking did not resemble the ranking for DON and F. graminearum DNA. Our results implies that a moderate resistance to DON producers does not guarantee a moderate resistance to HT2+T2 producers. Separate tests are therefore necessary to determine the resistance towards DON and HT2+T2 producers in oats. This creates practical challenges for the screening of FHB resistance in oats as todays’ screening focuses on resistance to F. graminearum and DON. We identified oat varieties with generally low levels of both mycotoxins and FHB pathogens which should be promoted to mitigate mycotoxin risk in Norwegian oats.

Sammendrag

I 2022 ble totalt 30 prøver analysert for plantetoksiner. Av disse var det 15 prøver av barnegrøt, skumpinner og frokostblandinger som ble analysert for tropane alkaloider, i form av atropin og skopolamin. Videre ble 15 prøver av te, urtekrydder og bakeblandinger analysert for pyrrolizidinalkaloider. Det ble ikke påvist hverken atropin eller skopolamin i barnegrøt, skumpinner eller frokostblanding. Det ble ikke påvist pyrrolizidinalkaloider i bakeblandinger eller i grønn te. Det ble påvist pyrrolizidinalkaloider i begge urtekrydderne og i èn prøve urtete. En prøve urteblanding og en prøve urtete hadde nivå over nåværende grenseverdi.

Til dokument

Sammendrag

This study applied comprehensive two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GC × GC-TOF-MS) for the analysis of 100 pesticides (77 organophosphorus and 23 organochlorines) in six typical plant matrices with high protein, starch, acid, or oil content. Different sorbents were evaluated in the clean-up step of the QuEChERS method, and optimized sorbent combinations were obtained for each individual matrix. Good linearity of the calibration curves of matrix-matched was obtained (R2 ≥ 0.9853). The mean recoveries and relative standard deviations at fortification levels of 10 and 50 μg/kg ranged from 72.6 to 117.5 and 0.1 to 19.9%, respectively. Phenolic antioxidants, glycosides, phosphorus esters, linoleic acid, unsaturated fatty acids, and other interferences in the individual plant matrix were identified. The results demonstrated that GC × GC-TOF-MS is helpful in the separation of the co-eluted pesticides and the identification of interferences in complex plant matrices.

Sammendrag

To ensure compliance with food safety regulations, monitoring programs and reliable analytical methods to detect relevant chemical pollutants in food and the environment are key instruments. Pesticides are an important part of pest management in agriculture to sustain and increase crop yields and control post-harvest decay, while pesticide residues in food may pose a risk to human health. Thus, the levels of pesticide residues in food must be controlled and should align with Maximum Residue Levels regulations to ensure food safety. Food safety monitoring programs and analytical methods for pesticide residues and metabolites are well developed. Future developments to ensure food safety must include the increased awareness and improved regulatory framework to meet the challenges with natural toxins, emerging contaminants, novel biopesticides, and antimicrobial resistance in food and the environment. The reality of a complex mixture of pollutants, natural toxins, and their metabolites potentially occurring in food and the environment implies the necessity to consider combined effects of chemicals in risk assessment. Here, we present challenges, monitoring efforts, and future perspectives for chemical food safety focused on the importance of current developments in high-resolution mass spectrometry (HRMS) technologies to meet the needs in food safety and environmental monitoring.

Sammendrag

In Norway, Fusarium diseases and associated mycotoxin contamination in spring oats occasionally cause problems for growers, livestock producers and the food and feed industries. Besides weather factors, such as rainfall and temperature in the critical periods around flowering and before harvest, inoculum production and disease development are influenced by agricultural practices. The occurrence of Fusarium graminearum and DON in oat grain lots do not generally correlate with that of Fusarium langsethiae and HT-2/T-2-toxins. Therefore, to develop a robust disease management strategy, there is a need to reveal the influence of weather and agricultural practice on disease development in oats for both these fungal species. Through various research projects NIBIO researchers have performed field trials to study the effects of straw management, tillage practice, cultivar, and chemical and biological control treatments on the development of Fusarium spp. and mycotoxins in oats. In particular we have investigated whether the amount of straw residues and tillage practice influences the survival of Fusarium spp. in residues, and the subsequent Fusarium spp. infection of the harvested grains. In addition, Fusarium spp. DNA and mycotoxin content (DON and HT-2/T-2) have been analysed in oats from current official cultivar trials. This work has been a collaboration between NIBIO and the Norwegian Agricultural Extension Service. Results will be presented on the Fusarium spp. and mycotoxin contamination of grains harvested from oats grown under various agricultural practices. High incidence of Fusarium avenaceum are often observed in harvested grains as well as straw residues. Fusarium graminearum is also commonly detected. Despite the high concentrations of F. langsethiae DNA and HT-2/T-2 toxins sometimes recorded in oat grain, only low levels of F. langsethiae have been detected in crop residues and air samples. We speculate that the life cycle of F. langsethiae differs from those of F. graminearum and F. avenaceum with regards to survival, inoculum production and dispersal.

Sammendrag

Det er i dette prosjektet gjennomført en feltkartlegging og en litteratursammenstilling av eksisterende datagrunnlag for å belyse mulige utfordringer med rester av plantevernmidler i jordbruksjord. Det er også gjort en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om plantevernmidler og effekter på jordhelse. Plantevernmidler kan påvirke prosesser i jord som blir sett på som viktige funksjoner en sunn jord bidrar med. Det finnes imidlertid ingen etablerte jordhelseparameter som kan direkte knyttes til plantevernmiddelrester i jord. Det er et behov for studier som ser plantevernmidler i sammenheng med andre parametre av betydning for jordhelse for om mulig å kunne utlede sammenhenger og risikoindikatorer.

Sammendrag

In the Nordic countries, ice encasement of golf greens and agricultural grass fields under sunlight heat often leads to grass death due to oxygen depletion and accumulation of carbon dioxide and metabolites from anaerobic respiration under the ice layer. The phenomenon is termed ‘isbrann’ in Norwegian and it is a severe type of winter damage that may also affect germination and growth after reseeding. We have employed soil water metabolome analyses to differentiate and identify small, water-soluble metabolites produced in ice-encased grass for a better understanding of how ice and anoxic soils might affect grass plants.

Sammendrag

Over recent decades, the Norwegian cereal industry has had major practical and financial challenges associated with the occurrence of Fusarium head blight (FHB) pathogens and their associated mycotoxins in cereal grains. Deoxynivalenol (DON) is one of the most common Fusarium-mycotoxins in Norwegian oats, however T-2 toxin (T2) and HT-2 toxin (HT2) are also commonly detected. The aim of our study was to rank Nordic spring oat varieties and breeding lines by content of the most commonly occurring Fusarium mycotoxins (DON and HT2 + T2) as well as by the DNA content of their respective producers. We analyzed the content of mycotoxins and DNA of seven fungal species belonging to the FHB disease complex in grains of Nordic oat varieties and breeding lines harvested from oat field trials located in the main cereal cultivating district in South-East Norway in the years 2011–2020. Oat grains harvested from varieties with a high FHB resistance contained on average half the levels of mycotoxins compared with the most susceptible varieties, which implies that choice of variety may indeed impact on mycotoxin risk. The ranking of oat varieties according to HT2 + T2 levels corresponded with the ranking according to the DNA levels of Fusarium langsethiae, but differed from the ranking according to DON and Fusarium graminearum DNA. Separate tests are therefore necessary to determine the resistance towards HT2 + T2 and DON producers in oats. This creates practical challenges for the screening of FHB resistance in oats as today’s screening focuses on resistance to F. graminearum and DON. We identified oat varieties with generally low levels of both mycotoxins and FHB pathogens which should be preferred to mitigate mycotoxin risk in Norwegian oats.

Til dokument

Sammendrag

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO etablert fem overvåkingsfelt for jordbruksbelastet grunnvann. Haslemoen i Våler kommune, Rimstadmoen i Larvik kommune, Horpestad i Klepp kommune, Nedre Eri i Lærdal kommune og Skogmo i Overhalla kommune. NGU har etablert et tilsvarende overvåkingsfelt i Grødalen i Sunndal kommune. Gjennom finansieringen fra «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2019-2021» har det blitt utført flere analyser av plantevernmidler i grunnvann på disse lokalitetene. Det har blitt installert automatisk overvåking av grunnvann og markvann på noen lokaliteter og det har blitt analysert plantevernmidler i ulike jorddyp. Finansieringen har gitt synergi og økt kunnskap om plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder. Alle lokalitetene ligger innenfor nasjonale grunnvannsforekomster, som gitt i Vann-Nett. Rapporten gir oversikt over resultater i perioden 2019-2021.

Sammendrag

Goal: to detect both known and unknown pesticides and their transformation products in the environment The high-resolution accurate mass Thermo Scientific QExactive instrument in combination with the UltiMate 3000 UHPLC and Thermo Accucore aQ separation column, has for us proven a very robust setup for the screening of 850 pesticides and degradation products with unknown and known retention times in soil, water and food of plant origin. The screening method, with quantification, is used routinely for our research projects. Our screening method covers almost all the pesticides used in Norway. Exceptions are e.g. glyphosate, acidic herbicides and a few biopesticides and growth regulators which require adapted analysis methods, and some pesticides that can only be measured by GC-MS.

Sammendrag

Denne studien ble utført på oppdrag fra Miljødirektoratet for å kartlegge antibiotikaresistens i terrestriske miljø basert på ulik eksponering av resistensdrivere. Hensikten var å få en mer helhetlig forståelse av miljøets rolle i utvikling og spredning av antibiotikaresistens. Totalt 644 prøver fra jord, rødkløver, snegler, mus/spissmus og meitemark ble samlet inn fra ulike miljøer i løpet av 2019-20 og analysert for forekomst av antibiotikaresistens, samt potensielle drivere som antibiotika, pesticider og tungmetaller i jord.

Sammendrag

Resultatmål for prosjektet har vært å finne fram til et optimalt biofilter til oppsamling og rensing av avrenningsvann fra arealer hvor det håndteres plantevernmidler og parkeres/vaskes sprøyteutstyr. Et biofilteranlegg bestående av stablebare kassetter fylt med en blanding av jord (25 %), kompost (25 %) og halm (50 %), og en betongplate (vaskeplatting) med oppsamlingssystem ble anlagt i 2017 med midler fra Forskningmidlene for jordbruk og matindustri. Biofilteret er undersøkt for (1) Effektivitet for rensing av plantevernmidler, (2) Kapasitet gjennom flere års drift, og (3) Nedbrytning og binding av plantevernmidler i biomiksen i biofilterkasettene. Denne utprøvingen er gjennomført i 2018–2020 med midler tildelt fra Landbruksdirektoratet over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016–2020).

Til dokument

Sammendrag

Helminth parasitic infections are common in small ruminants in Norway; infection is usually treated with anthelmintic drugs, but anthelmintic resistance is an increasing problem. It is necessary to identify strategies to reduce the use of anthelmintic drugs and mitigate the impact of anthelmintic resistance. Condensed tannin (CT)-rich forages have been shown to reduce the helminth burden in small ruminants, but these forages have limited cultivation potential in Scandinavia. A good source for CT in cold climatic regions may be the bark of several commercially utilized tree species. In the present study, we determined the content and characterized the type of CT in bark extracts of pine (Pinus sylvestris L.), spruce (Picea abies L.), and birch (Betula pubescens). Extracts of selected bark samples were tested for their anthelmintic efficacy against the ovine infectious nematode Teladorsagia circumcincta. Total CT content was higher in the bark from younger (10–40 years old) pine and spruce trees; it decreased with tree age in pine, whereas it remained relatively stable in the bark of spruce and birch. Pine trees consisted of 100% procyanidins, whereas prodelphinins were present in most spruce (4–17%) and all birch samples (5–34%). Our studies clearly showed that there is variation in the anthelmintic activity of water and acetone extracts of bark samples collected from various sites around Norway, as this was measured with two independent in vitro assays, the egg hatch and larvae motility assays. The anthelmintic activity of some extracts was consistent between the two assays; for example, extracts from the three samples with the highest CT content showed very high activity in both assays, whereas the extract from the sample with the lowest CT content showed the lowest activity in both assays. For other extracts, activity was not consistent across the assays, which could be attributed to the susceptibility of the different stages of the parasitic life cycle. We demonstrated that bark extracts from commercially used trees in Scandinavia have the potential to be used as alternatives to anthelmintics. Further work should focus on refining the associations between bark extracts and anthelmintic activity to identify the best strategies to reduce the input of anthelmintic drugs in livestock production systems.

Til dokument

Sammendrag

Difenoconazole is a widely used triazole fungicide that has been frequently detected in the environment, but comprehensive study about its environmental fate and toxicity of potential transformation products (TPs) is still lacking. Here, laboratory experiments were conducted to investigate the degradation kinetics, pathways, and toxicity of transformation products of difenoconazole. 12, 4 and 4 TPs generated by photolysis, hydrolysis and soil degradation were identified via UHPLC-QTOF/MS and the UNIFI software. Four intermediates TP295, TP295A, TP354A and TP387A reported for the first time were confirmed by purchase or synthesis of their standards, and they were further quantified using UHPLC-MS/MS in all tested samples. The main transformation reactions observed for difenoconazole were oxidation, dechlorination and hydroxylation in the environment. ECOSAR prediction and laboratory tests showed that the acute toxicities of four novel TPs on Brachydanio rerio, Daphnia magna and Selenastrum capricornutum are substantially lower than that of difenoconazole, while all the TPs except for TP277C were predicted chronically very toxic to fish, which may pose a potential threat to aquatic ecosystems. The results are important for elucidating the environmental fate of difenoconazole and assessing the environmental risks, and further provide guidance for scientific and reasonable use.

Sammendrag

Many greenkeepers and authorities are concerned about the environmental risks resulting from pesticide use on golf courses. We studied leaching and surface runoff of fungicides and metabolites during two winter seasons after fall application of boscalid, pyraclostrobin, prothioconazole, trifloxystrobin and fludioxonil in field lysimeters at NIBIO Landvik, Norway. The applications were made on creeping bentgrass greens (5% slope) that had been established from seed or sod (26 mm mat) on USGA‐spec. root zones amended with Sphagnum peat or garden compost, both with 0.3‐0.4% organic carbon in the root zone. The proportions of the winter precipitation recovered as surface and drainage water varied from 3 and 91% in 2016‐17 to 33 and 55% in 2017‐18 due to differences in soil freezing, rainfall intensity and snow and ice cover. Detections of fungicides and their metabolites in drainage water were mostly within the Environmental Risk Limits (ERLs) for aquatic organisms. In contrast, concentrations in surface runoff exceeded ERLs by up to 1000 times. Greens established from sod usually had higher fungicide losses in surface runoff but lower losses in drainage water than greens established from seed. Presumably because of higher microbial activity and a higher pH that made prothioconazole‐desthio more polar, fungicide and metabolite losses in drainage water were usually higher from greens containing compost that from greens containing peat. Leaching of fungicides and metabolites occurred even from frozen greens. The results are discussed in a practical context aiming for reduced environmental risks from spraying fungicides against turfgrass winter diseases.

Til dokument

Sammendrag

Mattilsynet har i samarbeid med NIBIO undersøkt nivåene av visse naturlige giftstoffer (plantetoksiner) for å få mer data og kunnskap om nivåene i utvalgte matvarer. Dette gjelder plantetoksinene tropane alkaloider i kornbasert mat og urtete, og pyrrolizidin alkaloider i te og urtete. I 2019 fant vi tropane alkaloider i form av atropin i 2 av 10 frokostblandinger og atropin og skopolamin i 1 av 5 urtete. Funnet var over den foreslåtte grenseverdien for tropane alkaloider i urtete. Det ble påvist pyrrolizidin alkaloider i 9 av 15 prøver av te og urtete. En av urteteene (merket ammete) hadde nivåer over den grenseverdien som nylig ble fastsatt for pyrrolizidin alkaloider i urtete i 2021. I 2020 ble det påvist tropane alkaloider i form av skopolamin i 2 av 5 prøver maismel, og pyrrolizidin alkaloider ble påvist i 18 av 25 prøver av urtete. Ingen av prøvene hadde nivåer over den foreslåtte grenseverdien for tropane alkaloider i maismel eller over grenseverdien som nylig ble fastsatt for pyrrolizidin alkaloider i urtete i 2021. Der det er gitt grenseverdier for disse giftstoffene i mat vil resultatene bli fulgt opp overfor selger av produktene og inngå i den offentlige kontrollen av reguleringen på matområdet. Der det ikke er gitt grenseverdier, vil resultatene bidra inn i kunnskapsgrunnlaget for vurdering av ny regulering av disse giftstoffene i mat.

Sammendrag

Occasionally, high mycotoxin levels are observed in Norwegian oat grain lots. The development of oat varieties with improved resistance to Fusarium and mycotoxins is therefore highly valued in order to increase the share of high quality grain into the food and feed industry. The Norwegian project “SafeOats” (2016-2020) aimed to develop resistance-screening methods to facilitate the phase-out of Fusarium-susceptible oat germplasm, as well as to give new insight into the biology of Fusarium langsethiae and HT2+T2 accumulation in oats. In naturally infested as well as in inoculated field trials, the relative ranking of oat varieties according to Fusarium graminearum/DON content did not resemble the ranking according to F. langsethiae/HT2+T2 content. One variety regarded as moderate resistant to Fusarium according to studies of DON content, was susceptible to F. langsethiae and thus at high risk for HT2+T2 contamination. Screening of resistance to F. langsethiae/HT2-T2 should therefore be routinely applied in breeding programs in addition to the already established screening of resistance to F. graminearum/DON. The incidence of F. langsethiae in a selection of oat seed lots used for commercial sowing showed a similar ranking of varieties as in the field trials. On average, the fungus was observed on 5% of the kernels in 168 seed lots tested during 2016-2018. No indication of transmission of F. langsethiae from germinating seed to seedling was found in a study with germination of naturally infected seeds. We investigated whether removing of small kernels by size sorting could be a method to reduce the content of mycotoxins in oat grain. For several of the mycotoxins including HT2+T2, the concentrations were considerably higher in the small kernel fraction compared to unsorted grain. Our results demonstrate that the level of mycotoxins in unprocessed oat grain can be reduced by removing small kernels. The results from SafeOats will benefit consumers nationally and internationally by providing tools to increase the share of high quality grain into the food and feed industry. The project was financed by The Agriculture and Food Industry Research Funds /Research Council of Norway with support from the industry partners Graminor, Lantmännen, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland & Agder, Fiskå Mølle Moss, Norgesmøllene, Strand Unikorn/Norgesfôr and Kimen Seed Laboratory.

Til dokument

Sammendrag

In response to various stimuli, plants acquire resistance against pests and/or pathogens. Such acquired or induced resistance allows plants to rapidly adapt to their environment. Spraying the bark of mature Norway spruce (Picea abies) trees with the phytohormone methyl jasmonate (MeJA) enhances resistance to tree‐killing bark beetles and their associated phytopathogenic fungi. Analysis of spruce chemical defenses and beetle colonization success suggests that MeJA treatment both directly induces immune responses and primes inducible defenses for a faster and stronger response to subsequent beetle attack. We used metabolite and transcriptome profiling to explore the mechanisms underlying MeJA‐induced resistance in Norway spruce. We demonstrated that MeJA treatment caused substantial changes in the bark transcriptional response to a triggering stress (mechanical wounding). Profiling of mRNA expression showed a suite of spruce inducible defenses are primed following MeJA treatment. Although monoterpenes and diterpene resin acids increased more rapidly after wounding in MeJA‐treated than control bark, expression of their biosynthesis genes did not. We suggest that priming of inducible defenses is part of a complex mixture of defense responses that underpins the increased resistance against bark beetle colonization observed in Norway spruce. This study provides the most detailed insights yet into the mechanisms underlying induced resistance in a long‐lived gymnosperm.

Sammendrag

Cereal grain contaminated by Fusarium mycotoxins is undesirable in food and feed because of the harmful health effects of the mycotoxins in humans and animals. Reduction of mycotoxin content in grain by cleaning and size sorting has mainly been studied in wheat. We investigated whether the removal of small kernels by size sorting could be a method to reduce the content of mycotoxins in oat grain. Samples from 24 Norwegian mycotoxin-contaminated grain lots (14 from 2015 and 10 from 2018) were sorted by a laboratory sieve (sieve size 2.2 mm) into large and small kernel fractions and, in addition to unsorted grain samples, analyzed with LC-MS-MS for quantification of 10 mycotoxins. By removing the small kernel fraction (on average 15% and 21% of the weight of the samples from the two years, respectively), the mean concentrations of HT-2+T-2 toxins were reduced by 56% (from 745 to 328 µg/kg) in the 2015 samples and by 32% (from 178 to 121 µg/kg) in the 2018 samples. Deoxynivalenol (DON) was reduced by 24% (from 191 to 145 µg/kg) in the 2018 samples, and enniatin B (EnnB) by 44% (from 1059 to 594 µg/kg) in the 2015 samples. Despite low levels, our analyses showed a trend towards reduced content of DON, ADON, NIV, EnnA, EnnA1, EnnB1 and BEA after removing the small kernel fraction in samples from 2015. For several of the mycotoxins, the concentrations were considerably higher in the small kernel fraction compared to unsorted grain. Our results demonstrate that the level of mycotoxins in unprocessed oat grain can be reduced by removing small kernels. We assume that our study is the first report on the effect of size sorting on the content of enniatins (Enns), NIV and BEA in oat grains.

Sammendrag

OBJECTIVES • Gain a better understanding of the fate of pesticides in the environment by also screening and detecting their metabolites • Predict and detect pesticide metabolites in soils using high resolution accurate mass (HRAM) tools; Thermo Q Exactive orbitrap and Compound DiscovererTM software. HIGHLIGHTS • We present in silico metabolism simulation to predict fungicide metabolites in soil • We present a screening method for 800 pesticides and metabolites in soil and food, exemplified with soil samples from strawberry field degradation studies (including fluopyram, boscalid and pyraclostrobin and others) • We address the lack of molecular formulas for known metabolites in current databases as an obstacle in establishing HRAM screening methods

Til dokument Til datasett

Sammendrag

Field and laboratory studies show increased leaching of pesticides through macropores in frozen soil. Fast macropore flow has been shown to reduce the influence of pesticide properties on leaching, but data on these processes are scarce. The objective of this study was to investigate the effect of soil freezing and thawing on transport of pesticides with a range of soil sorption coefficients (Kf). To do this we conducted a soil column study to quantify the transport of bromide and five pesticides (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, clomazone, boscalid, propiconazole, and diflufenican). Intact topsoil and subsoil columns from two agricultural soils (silt and loam) in southeastern Norway were used in this experiment, and pesticides were applied to the soil surface in all columns. Half the columns were then frozen (−3°C), and the other half were left unfrozen (4°C). Columns were subjected to repeated irrigation events where 25 mm of rainwater was applied during 5 h at each event. Irrigations were followed by 14-d periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analyzed for pesticides and bromide. Pesticide leaching was up to five orders of magnitude larger from frozen than unfrozen columns. Early breakthrough (<<1 pore volume) of high concentrations was observed for pesticides in frozen columns, indicating that leaching was dominated by preferential flow. The rank order in pesticide leaching observed in this study corresponded to the rank order of mean Kf values for the pesticides, and the results suggest that sorption plays a role in determining leaching losses even in frozen soil.

Sammendrag

Vi har tatt i bruk nye metoder innen plantemetabolomikk for å påvise og identifisere forsvarsstoff i gran og presenterer her noen resultater fra dette arbeidet. Hvert fjerde tre i skogen er angrepet av råtesopp. Rotråtesopp angriper treet gjennom rota og spiser opp kjerneveden på sin vei oppover i stammen. Den delen av trestokken som er angrepet av rotråte kan ikke lenger brukes til byggematerialer og skognæringen lider store tap. Kan de soppangrepne trestammene brukes til andre formål? Vi vet grana produserer en mengde forsvarsstoffer som en reaksjon på soppangrepet. Kan forsvarsstoffene utnyttes til å lage nye plantevernmidler, trebeskyttelsesmidler eller legemidler?

Til dokument

Sammendrag

Mange ugress produserer naturlig giftstoffer (plantetoksiner) som beskyttelse mot skadegjørere som insekter og planteetere. Dersom disse følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår. Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter. For å få en indikasjon på nivå av tropane alkaloider og PA i mat, har Mattilsynet tatt prøver av aktuelle matvarer solgt på det norske markedet i 2018. Prøvene er analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8 av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobineNOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15 prøver, og kun i lave nivåer.

Til dokument

Sammendrag

Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid og nitratforurensning av grunnvann for et område med potet- og korndyrking på elveavsetninger, og sammenlignet resultatene med situasjonen i samme område i 1999/2000. 40 grunnvannsprøver fra 1o grunnvannsbrønner er analysert for 103 ulike plantevernmidler, og 30 jordprøver fra 10 utvalgte områder, 5 med poteter og 5 med korn, er analysert for 21 plantevernmidler. For lokalisering av forsenkninger og områder med økt risiko for transport av vann til grunnvannet ble flybåren laser scanning (LIDAR) nytta til topografisk analyse. Simuleringer av utlekking av plantevernmidler fra ulike jordtyper ble utført med programmet MACRO-DB . Tabeller for risiko for utlekking av plantevernmidler i ulike jordtyper ble utarbeidet basert på modellberegninger. Risikokart for utlekking av plantevernmidler til grunnvann ble utarbeidet ved kobling mellom modell-beregningene for ulike plantevernmidlene og jordsmonndata i geografisk informasjonssystem (GIS)...

Sammendrag

Occasionally, high mycotoxin levels are observed in Norwegian oat grain lots. The development of moderate resistant oat cultivars is therefore highly valued in order to increase the share of high quality grain into the food and feed industry. The Norwegian SafeOats project (2016-2020) aims to develop resistance screening methods to facilitate the phase-out of Fusarium-susceptible oat germplasm. Furthermore, SafeOats will give new insight into the biology of F. langsethiae and HT2+T2 accumulation in oats. The relative ranking of oat varieties according to F. graminearum/DON versus F. langsethiae/HT2+T2 content has been explored in naturally infested as well as in inoculated field trials. Routine testing of the resistance to F. graminearum in oat cultivars and breeding lines has been conducted in Norway since 2007. We are currently working on ways to scale up the inoculum production and fine tune the methodology of F. langsethiae inoculation of field trials to be routinely applied in breeding programs. Through greenhouse studies, we have analysed the content of Fusarium DNA and mycotoxins in grains of selected oat varieties inoculated at different development stages. Furthermore, we are studying the transcriptome during F. langsethiae and F. graminearum infestation of oats. The project also focus on the occurrence of F. langsethiae in oat seeds and possible influence of the fungus on seedling development in a selection of oat varieties. On average, the fungus was observed on 5% of the kernels in 168 seed lots tested during 2016-2018. No indication of transmission of F. langsethiae from germinating seed to seedlings was found in a study with germination of naturally infected seeds. So far, the studies have shown that the ranking of oat varieties according to HT2+T2 content in non-inoculated field trials resembles the ranking observed in inoculated field trials. The ranking of oat varieties according to DON content is similar in non-inoculated and F. graminearum inoculated field trials. However, the ranking of oat varieties according to DON content does not resemble the ranking for HT2+T2. The results from SafeOats will benefit consumers nationally and internationally by providing tools to increase the share of high quality grain into the food and feed industry. The project is financed by The Foundation for Research Levy on Agricultural Products/Agricultural Agreement Research Fund/Research Council of Norway with support from the industry partners Graminor, Lantmännen, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland & Agder, Fiskå Mølle Moss, Norgesmøllene, Strand Unikorn/Norgesfôr and Kimen Seed Laboratory.

Sammendrag

Utlekking og overflateavrenning etter høstsprøyting av de kjemiske soppmidlene protiokonazol + trifloksystrobin (Delaro® SC 325), boskalid + pyraklostrobin (Signum), fludioksonil (Medallion TL) og deres metabolitter ble studert gjennom vintrene 2016/17 og 2017/18. Krypkveinsgreener med 5% helling var etablert ved såing eller med ferdiggras (25 mm filt) på USGA-sand tilsatt hage/park-kompost eller hvitmosetorv (begge 1.0-1.2 % glødetap). Av den total nedbøren i forsøksperioden ble 3 % gjenfunnet som overflateavrenning og 91% som grøftevann gjennom den første forsøksvinteren. Vinteren etter endret dette seg til 33/55 % på grunn av større temperaturvekslinger, mer tele i jorda, mer nedbør og isdekke. Konsentrasjonen av soppmidler og metabolitter i grøftevannet var store sett innafor miljøfarlighets (MF) - grensene for vannlevende organismer, men i overflatevann ble MF-grensene overskredet inntil 1000 ganger for flere av de undersøkte stoffene. Det var små forskjeller i utlekking eller overflateavrenning mellom rotsoner med torv eller kompost, men bruk av ferdigplen reduserte utlekkinga sammenlikna med såing. Resultatene blir drøfta med vekt på praktiske tiltak for å redusere miljøbelastninga ved sprøyting mot overvintringssopp.

Til dokument Til datasett

Sammendrag

Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these processes have on water flow and pesticide transport through soil. To achieve this we conducted a soil column irrigation experiment to quantify the transport of a non-reactive tracer and the herbicide MCPA in partially frozen soil. In total 40 intact topsoil and subsoil columns from two agricultural fields with contrasting soil types (silt and loam) in South-East Norway were used in this experiment. MCPA and bromide were applied on top of all columns. Half the columns were then frozen at −3 °C while the other half of the columns were stored at +4 °C. Columns were then subjected to repeated irrigation events at a rate of 5 mm artificial rainwater for 5 h at each event. Each irrigation was followed by 14-day periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analysed for MCPA and bromide. The results show that nearly 100% more MCPA leached from frozen than unfrozen topsoil columns of Hov silt and Kroer loam soils. Leaching patterns of bromide and MCPA were very similar in frozen columns with high concentrations and clear peaks early in the irrigation process, and with lower concentrations leaching at later stages. Hardly any MCPA leached from unfrozen topsoil columns (0.4–0.5% of applied amount) and concentrations were very low. Bromide showed a different flow pattern indicating a more uniform advective-dispersive transport process in the unfrozen columns with higher con- centrations leaching but without clear concentration peaks. This study documents that pesticides can be pre- ferentially transported through soil macropores at relatively high concentrations in partially frozen soil. These findings indicate, that monitoring programs should include sampling during snow melt or early spring in areas were soil frost is common as this period could imply exposure peaks in groundwater or surface water.

Til dokument

Sammendrag

Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning av et plantevernmiddel i miljøet vurderes. Hva vet vi egentlig om plantevernmidlers skjebne i miljøet i Norge?

Til dokument

Sammendrag

Phosphorus (P) is an important element for crop productivity and is widely applied in fertilizers. Most P fertilizers applied to land are sorbed onto soil particles, so research on improving plant uptake of less easily available P is important. In the current study, we investigated the responses in root morphology and root-exuded organic acids (OAs) to low available P (1 mM P) and sufficient P (50 mM P) in barley, canola and micropropagated seedlings of potato— three important food crops with divergent root traits, using a hydroponic plant growth system.We hypothesized that the dicots canola and tuber-producing potato and the monocot barley would respond differently under various P availabilities. WinRHIZO and liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry results suggested that under low P availability, canola developed longer roots and exhibited the fastest root exudation rate for citric acid. Barley showed a reduction in root length and root surface area and an increase in root-exudedmalic acid under low-P conditions. Potato exuded relativelysmall amounts of OAs under low P, while therewas a marked increase in root tips. Based on the results, we conclude that different crops show divergent morphological and physiological responses to low P availability, having evolved specific traits of root morphology and root exudation that enhance their P-uptake capacity under low-P conditions. These results could underpin future efforts to improve P uptake of the three crops that are of importance for future sustainable crop production.

Sammendrag

Det er et mål om økt matproduksjon i norsk jordbruk i takt med befolkningsveksten, mens miljøutfordringer krever en mest mulig miljøvennlig produksjonsmåte tilpassa norske forhold. Bærekraftig bruk av plantevernmidler er viktig for å sikre minst mulig tap av plantevernmidler til miljøet, helserisiko for bonden som sprøyter og rester av plantevernmidler i maten.

Sammendrag

Til tross for at lavdosemidler har vært brukt i Norge i flere tiår, vet vi lite om hvordan stoffene oppfører seg i miljøet under norske forhold. Våre forsøk viser at enkelte lavdosemidler og nedbrytingsprodukter er mobile og transporteres bort fra kornfeltet gjennom dren og avrenning. Målte konsentrasjoner er lave, men kan overstige norske verdier for miljøfarlighet.

Sammendrag

Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store miljøfordeler i form av mindre erosjon og utvasking av næringsstoffer. Denne rapporten fokuserer på konsekvenser av ulik jordarbeiding på plantevernsituasjonen i korn. Basert på dagens kunnskap fra norske og internasjonale studier konkluderes det med at redusert jordarbeiding gir økt risiko for utvikling av ugras og plantesjukdommer, samt mykotoksiner. I tillegg kan redusert jordarbeiding føre til økt bruk av kjemiske plantevernmidler som glyfosat, fenoksysyrer og soppmidler. Ugraset og de fleste plantesjukdommer kan som regel bekjempes med plantevernmidler, mens Fusarium spp. og mykotoksiner bare delvis kan bekjempes av kjemiske midler. Miljørisikoen av kjemiske plantevernmidler påvirkes av egenskaper til plantevernmidlene. Redusert jordarbeiding fører til økt risiko for transport til grunnvann av fenoksysyrer og lavdosemidler (sulfonylurea-preparater). Risiko for transport til overflatevann av ugrasmidler og soppmidler er minst når åkeren ligger i stubb. Været og klimaet har stor betydning for utvikling av skadegjørerne, risiko for utvikling av mykotoksiner og utvasking av plantevernmidler. Vårpløying kan være gunstig miljømessig sett fordi det kan redusere erosjon og næringsstofftap. Samtidig gir det mindre behov for, og derfor redusert miljørisiko av, plantevernmidler enn andre typer jordarbeiding. Vårpløying egner seg derimot dårlig på stiv leirjord, det fører til større tidspress på våren og risiko for forsinka våronn og derved lavere avling.

Til dokument

Sammendrag

Organochlorine pollutants in the major fish species (pike Esox lucius, perch Perca fluviatilis, and roach Rutilus rutilus) of Lake Arungen, Norway, were investigated after an extensive removal of large pike in 2004. The organochlorine pollutants detected in fish liver samples in 2005 were dichlorodiphenyltrichloroethane (DDTs), polychlorinated biphenyls (PCBs), hexachlorobenzene (HCB), and heptachlor epoxide (HCE). DDTs were the dominant among all analyzed OCs. Sigma PCB and HCB, detected in fish from two clearly distinct trophic levels (prey and predators), give an indication of biontagnification. All OC concentrations in female pike were significantly lower compared to males, which might be due to the removal of high concentrations of pollutants in roe during spawning. (c) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Sammendrag

Take-all patch (Gaeumannomyces graminis) and snow mould (Microdochium nivale and Typhula spp.) are common diseases on sand-based golf greens. Our objectives were (1) to study potential suppression of these diseases on new greens by inclusion of 20 % (v/v) garden compost ‘Green Mix" (GM) in the otherwise straight sand (SS) root zones; (2) to study efficacy against these diseases and leaching potential of fungicides approved for turfgrass use in Norway; and (3) to evaluate if repeated use of fungicide has any effect on microbial numbers in USGA root zones.  Prochloraz (0.45 kg a.i. ha-1),  azoxystobin + propiconazole, (0.200 + 0.125 kg a.i. ha-1), or trifloxystobin + propiconazole (0.1875 + 125 kg a.i. ha-1)  were applied for two consecutive years on two experimental greens, one including field lysimeters with either SS or GM root zones. Iprodione (2.250 kg a.i.ha-1) was applied only outside the lysimeter facility. None of the fungicides had any significant effect on take-all at the applied rates. Azoxystobin + propiconazole and trifloxystrobin + propiconazole were more efficient than prochloraz and iprodione in controlling snow mould. Leaching from SS root zones increased in the order trifloxystrobin< prochloraz 

Sammendrag

I 2007-2008 utførte vi den første kontrollerte feltstudien av avrenning av lavdosemidler fra felt i Norge. Utlekking av lavdosemidler i jordsøyler i laboratoriet ble også undersøkt. En svært sensitiv metode for analyse av lavdosemidler i vannprøver med analyseinstrumentet LC-MS/MS ble utviklet for å vurdere om lavdosemidler utgjør en miljørisiko i norsk korndyrking.

Til dokument

Sammendrag

This is a final report for the project Norwegian Scenarios II, part two, that has been performed in collaboration between Bioforsk Plant Health and Plant Protection, The Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian Food Safety Authority. The aim of the project was to establish Norwegian scenarios for the models PRZM and MACRO and to use them for approval of new pesticides.

Sammendrag

The Project "Demonstrating and Scaling-up Sustainable Alternatives to DDT and other Toxic Chemicals and Strengthening National Integrated Pest and Vector Management (IPVM) Capabilities in Asia" is a collaboration between the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) and Ministries of Health, Agriculture, and Environment in Sri Lanka, Thailand, and Vietnam in close liaison with the World Health Organisation (WHO); the United Nations Environment Programme (UNEP); and the Food and Agricultural Organisation (FAO). The Project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs through Bioforsk and covers an 30-month period (April 2007-September 2009). Bioforsk coordinates activities on IPVM Needs Assessments in the three project countries. The aim of the project is to lay the foundation for establishing and demonstrating an integrated, intersectoral approach for controlling agricultural pests and disease vectors (i.e. IPVM). The project outcome is to complete a funding application in interaction with national partners, WHO, UNEP, and FAO. The application will be submitted to the Global Environment Facility (GEF) and other donors to support a 5-year initiative to demonstrate and scale up sustainable alternatives to DDT, including IPVM, and to strengthen national vector control capabilities in Southeast Asia and the Pacific. Target groups are farmers, women, children and consumers; national and local governments; local environmental groups, NGO"s, village associations, traders, scientists and students.The main concept of the project is that agricultural pests and vector-borne diseases often occur around the same areas. In such areas, intensive agricultural pesticide use may negatively affect vector control programs by increasing the potential for vector resistance development and reducing populations of beneficial natural enemies. This may lead to more frequent use of insecticides for vector control, and to greater use or even re-introduction of persistent, cheap POPs insecticides such as DDT. Furthermore, the project aims to develop and test integrated intersectoral approaches to control both agricultural pests and disease vectors. This report is a result of activities conducted within the framework of the project.

Sammendrag

Prosjektet "Demonstrating and Scaling-up Sustainable Alternatives to DDT and other Toxic Chemicals and Strengthening National Integrated Pest and Vector Management (IPVM) Capabilities in Asia" er et samarbeid mellom Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) og Ministeriene innen Helse, jordbruk og miljø i Sri Lanka, Thailand, og Vietnam in nært samarbeid med World Health Organisation (WHO); United Nations Environment Programme (UNEP); og Food and Agricultural Organisation (FAO).Prosjektet har vært finansiert av Det kongelig Norske Utenriksdepartement, via regionkontoret I Bangkok gjennom Bioforsk og dekker en periode på 30 måneder (April 2007-September 2009). Bioforsk har koordinert aktiviteter innen Integrert plantevern (IPM) og integrert vektorkontroll(IVM) tilsammen  (IPVM-Needs Assessments) i de tre prosjektlandene Thailand, Vietnam og SriLanka.Formålet med prosjektet har vært å legge grunnlaget for å etablere og demonstrere en integrert intersektoriell tilnærming for å kontrollere skadegjørere i jordbruk og sykdom innen helse. (IPVM). Prosjektet skal ende opp med en prosjektsøknad I samarbeid med nasjonale partnere, WHO, UNEP, and FAO. Søknaden vil bli sendt til Global Environment Facility (GEF) og andre donorer for å støtte et 5 årig prosjekt initiativ for å demonstrere å skalere opp bærekraftige alternativer til DDT, inkludert IPVM for å styrke nasjonal vektorkontroll i Sørøst Asia. Målgrupper er bønder, kvinner, barn og forbrukere, nasjonale og lokale forvaltning; lokale miljøgrupper, NGO-er, forhandlere, forskere og studenter.Hovedkonseptet med prosjektet er at skadeinsekter i jordbruk og sykdomsbærende insekter (mygg som sprer malaria og dengui) ofte forekommer I de samme områdene. Slike områder med intensivt jordbruk og bruk av kjemiske plantevernmidler kan påvirke kontroll av sykdomsbærende insekter ved økt risiko for resistens samtidig som nytteorganismene avtar. Dette kan medføre mer bruk av kjemiske insektmidler for å kontrollere sykdomsbærende organismer og reintroduksjon av persistente, billige POPs insektmidler som for eksempel DDT. Videre har prosjektet som mål å utvikler tversektorielt samarbeid for å kontrollere skadeinsekter innen jordbruk og sykdomsbærende insekter.Denne rapporten er et resultat av aktiviteter gjennomført innen prosjektets rammer. 

Sammendrag

Til tross for at lavdosemidler har blitt brukt som ugressmidler i korndyrkning i snart 30 år, har få feltstudier undersøkt avrenning av disse stoffene. Lavdosemidler benyttes i lave doser og brytes raskt ned. Risiko for avrenning til vannmiljøet har derfor antatt å være minimal. Dette studiet er det første kontrollerte feltstudiet av avrenning av lavdosemidler fra et kornområde i Norge.

Til dokument

Sammendrag

Although the sulfonylurea herbicides have been used for many years worldwide, few field studies have been performed and little is known about the occurrence, fate and transport of sulfonylureas in the field. This report presents results from the first controlled field and laboratory-studies on the fate of sulfonylurea herbicides in Norway and a method for sample preparation and LC-MS/MS analysis of sulfonylurea herbicides in water samples is also presented.

Til dokument

Sammendrag

Konklusjonen fra både feltforsøk og modellsimuleringer er at det er svært liten risiko for at glufosinat-ammonium (heretter omtalt som glufosinat) skal kunne forurense grunnvannet i en konsentrasjon over miljøfarlighetsgrensen på 9 μg/l eller drikkevannsgrensen på 0.1 μg/l ved sprøyting langs jernbaneskinner i dette området. Jordprofilet ved forsøksfeltet på Gardermobanen utgjør et høyrisikoområde for utlekking av mobile plantevernmidler. Men det ble ikke påvist utlekking av glufosinat (> 0.1 μg/l) til en dybde på 2-6 meter i den umetta sonen i profilet eller til grunnvannet ved prøvetakingstidspunkt i en periode på 138 dager etter sprøyting (august-november). Metabolitten 3-MPPA ble heller ikke påvist. Simulering av glufosinat-transporten med modellen MACRO_GV viste at kun svært små mengder glufosinat kunne vaskes ned til 2 meters dyp i jordprofilet, og at årsmiddelkonsentrasjonen ville være godt under analysemetodens deteksjonsgrense (0.1 μg/l).

Sammendrag

Models to simulate the fate of pesticides in the environment are frequently used for risk assessments within the registration process. Experimental data are essential for model development, for evaluating the accuracy of models in the description of field behaviour and thus for assessing the confidence that should be placed in model predictions. Various experimental techniques used at Bioforsk Plant Health and Plant Protection Division were described and a short discussion of uncertainty of experimental data given.

Sammendrag

I Norge utfører Bioforsk i samarbeid med Mattilsynet, monitering av plantevernmiddelrester i norskproduserte og importerte frukt og grønnsaker. Resultatene fra moniteringen i 2006 viste at 29% av totalt 1600 prøver inneholdt plantevernmidler, men at kun 2.2% hadde restmengder i konsentrasjoner over den tillatte grenseverdien. De importerte prøvene inneholdt mere plantevernmidler (51%) enn de norskproduserte varene (21%). Direkteimporterte varer fra Asia (Thailand, Vietnam, India, Pakistan og Sri Lanka) viste særskilt høye restverdier av plantevernmidler; 24.5% av prøvene hadde konsentrasjoner over tillatt grenseverdi. 8 av 14 prøver fra Vietnam inneholdt plantevernmidler, og 3 av prøvene (21%) hadde verdier over tillatt grenseverdi (plantevernmidlene cypermethrin, chlorpyrifos og endosulfan). Et nasjonalt moniteringsprogram for plantevernmidler i frukt og grønt eksisterer i dag ikke i Vietnam. Northern Pesticide Control Centre (NPCC) i Hanoi, som er underlagt Ministry of Agriculture and Rural Development i Vietnam (MARD), utfører sporadisk pesticidanalyse av frukt og grønt fra markeder og butikker i Hanoi-regionen. De fleste av prøvene har restverdier under tillatt grenseverdi. Prøver med innhold over grenseverdien inneholder ofte cypermethrin, dimethoate, trichlorfon, fenvalerate og methamidophos. I motsetning til i Norge, som bruker grenseverdier fastsatt av EU, følger Vietnam grenseverdiene fastsatt av Codex. Codexgrensene er gjennomgående høyere enn EU-grensene slik at høyere restmengder i produktene tillates i land som bruker Codexgrenser enn i EU-landene. I vårt samarbeid med NPCC i prosjektet "IPM on vegetables in Vietnam" i 2005-2007 har vi implementert multimetode for analyse av 27 plantevernmidler i grønnsaker og frukt ved NPCC. Metoden er nå validert og akkreditert. Det er også blitt utført feltforsøk med analyse av prøver fra feltet for å kontrollere at metoden fungerer i reell bruk ved laboratoriet. En multimetode for 36 plantevernmidler i vann blir også implementert ved NPCC i løpet av prosjektperioden. Vannprøver fra felt skal analyseres som kontroll på implementeringen.

Sammendrag

Ved å utnytte det mobile soppmiddelets kirale egenskaper har man oppnådd en lavere risiko for negativ innvirklning på helse og miljø. Men i enkelte jordtyper kan en miljørisiko likevel ikke utelukkes. Nedbrytingsstudier i ulike jordtyper fra SØ-Norge viser at nedbrytingen av metalaksyl er svært langsom i siltig planert mellomleire og at nedbrytingen er moderat i siltig sandjord. Metalaksyl-M benyttes i dag i ulike grønnsakskulturer, særskilt gulrot. Gulrot dyrkes gjerne på sandjord. Våre feltforsøk viste at metalaksyl kan lekke raskt ut av sandjord og konsentrasjonene som lekker ut vil være avhengig av nedbrytingshastigheten av soppmiddelet i jorda. Moderat til langsomme nedbrytingstider gjør oppholdstiden for soppmiddelet lenger og risikoen for utlekking større. Metalaksyl-M er så mobilt at selv bruk i lave doser kan gi en risiko for utlekking.

Sammendrag

Et feltforsøk med to grønnsaker (long beans (Vigna sesquipedalis) and leaf mustard (Brassica juncea)) ble utført for å studere effekten av å bruke IPM-prinsippene ved dyrking sammenlignet med konvensjonell dyrkingspraksis i 3 provinser i nord-Vietnam. Leaf mustard inneholdt flere pesticider og høyere restverdier enn long beans. Det ble dessuten påvist flere pesticider i prøvene som ikke var rapportert brukt av bøndene, både i prøver fra IPM-felt og de konvensjonelel feltene. Generelt ble det funnet lavere pesticidkonsentrasjoner i prøver fra IPM-felt enn fra de konvensjonelle feltene. Pesticidanalysene ble utført av Northern Pesticide Control Centre (NPCC) i Hanoi i samarbeid med Bioforsk.

Til dokument

Sammendrag

Denne rapporten gir et innblikk i ulike aspekter knyttet til jordarbeiding, bruk av plantevernmiddelet glyfosat og risiko for tap av glyfosat ved overflateavrenning og utlekking gjennom jordprofilet. Vi har valgt å illustrere problemstillingen ved en gjennomgang av norske og internasjonale forskningsrapporter, en gjennomgang av faktiske funn av glyfosat i overvåkingsprogrammer i Norge og Sverige, samt gjennom feltforsøk hvor avrenning av glyfosat fra ruter med ulik jordarbeiding er undersøkt.

Sammendrag

Little research has been done on pesticide dissipation under cold climates, and there is a need to focus on the influence of climate on pesticide degradation and transport in soil. Glyphosate " a herbicide frequently used for controlling perennial weeds through application after fall " and metribuzin " a herbicide used for controlling annual grasses and broadleaved weeds in potato in Norway " were used as model compounds for this study. The investigations were set up to study if soil frost affects the mobility of pesticides, and increases the risk of leaching on release of a frost period. ... This report on slow mineralization of pesticides under cold climatic conditions, as well as an increased risk of pesticide leaching on release of soil frost, point out the importance of taking the occurrence of soil freezing during winter into account in risk evaluations and pesticide fate prediction models for regions with a cold climate.

Sammendrag

Riktig bruk av plantevernmidler i landbruket er spesielt viktig i kalde, nordlige deler av verden, hvor klimaforholdene ikke er optimale for nedbrytning av restkonsentrasjoner av plantevernmidler i jorda. I Norge er også landbruksarealene ofte små og ligger i nær tilknytning til vannkilder. Plantevernmiddelrester er funnet i overflate-, drens- og grunnvann ved prøvetaking i regi av jordsmonnsovervåkingsprogrammet for Norge (JOVA), som drives av Jordforsk og Planteforsk Plantevernet. De fleste av funnene ligger imidlertid under de tillatte grenseverdier for drikkevann. Det foreligger lite forskningsresultater som beskriver nedbrytningen av plantevernmidler i jord under kalde klimaforhold, og det er et behov for å fokusere på effekten av lave temperaturer og fryse-tine prosesser. Laboratorieforsøk viser at nedbrytningen av glyfosat i jord øker med økt generell mikrobiell aktivitet - også ved lave temperaturer og gjennom perioder med skiftende temperatur med frysing og tining av jorda. Jord tatt fra ulike klimatiske soner viser ulik effekt av temperatur på nedbrytningen av glyfosat, noe som trolig henger sammen med forskjeller i det mikrobielle samfunnet i jorda samt forskjeller i biotilgjengeligheten av glyfosat. Under vinterforhold har totalt antall frostfrie dager større betydning for total mengde glyfosat mineralisert, enn hvor hyppig temperatursvingningene forekommer.

Sammendrag

Glyfosat er det mest brukte ugrasmiddelet i Norge. I 2003 ble det omsatt over 200 tonn glyfosat her til lands og bruken er økende. Glyfosat brukes hovedsakelig mot løvtrær i skogbruket og mot kveke i kornåkeren etter innhøsting. Tradisjonelt har glyfosat blitt regnet som lite miljøskadelig sammenlignet med andre sprøytemidler, fordi det brytes raskt ned og fordi det binder seg hardt til jordpartiklene. En har hatt den oppfatning at glyfosat ikke havner i vassdragene. I takt med utviklingen av bedre analysemetoder, har glyfosat de senere årene blitt påvist i grunnvannet i flere europeiske land (Tyskland, Wales, Spania, Hellas og Danmark). Danmark henter 99% av drikkevannet sitt fra grunnvann og har nå innført forbud mot sprøyting med glyfosat på leirjord i soner nær vassdrag og risikoutsatte områder. I Norge bruker vi nesten bare overflatevann som drikkevann. Statens næringsmiddeltilsyn initierte i 1997 en undersøkelse av overflatevann som benyttes til drikkevann i Norge. Lave konsentrasjoner av glyfosat og AMPA ble da påvist i 6 drikkevannskilder (Fonahn 2002). Glyfosat er altså mer mobilt enn man hittil har trodd. I prosjektet "Plantevernmidler i miljøet - Strategisk instituttprogram for redusert miljøbelastning ved bruk av plantevernmidler" har vi undersøkt hvordan klimaet påvirker nedbrytning og transport av glyfosat her til lands. Feltforsøk med glyfosat har blitt utført på to felt: Grue i Hedmark og Målselv i Troms. Resultatene fra disse feltforsøkene hjelper oss å avdekke hvilke mekanismer som styrer skjebnen til glyfosat i norsk jord.

Sammendrag

I det strategiske instituttprogrammet "Plantevernmidler i miljøet" studeres transportprosesser og betingelser for transport av plantevernmidler i elveavsetninger i Grue i Solør og Målselv i Troms. Resultatene viser at sandig jordsmonn med liten vannlagringsevne vil være særlig utsatt for utlekking av plantevernmidler, og at variasjonen i jordegenskaper er en viktig årsaksfaktor for varierende transportmønster for plantevernmidler på ulike arealer. Både i Målselv og Grue har vann og bromid blitt transportert gjennom øvere del av elveavsetningene under vårsmeltingsperioden. I Målselv har også glyfosat blitt transportert nedover i jordprofilet. Både vinter- og vårsmeltingsperiodene er viktig for utvasking og transport av mobile stoffer i områder med vintre med tele og is. I perioder med tele og is endres jordas hydrauliske egenskaper, og nedbør og smeltevann vil kunne samles i lokale terrengforsenkdninger med påfølgende infiltrasjon og rask vannedstrømning gjennom jorda. Slike forsenkninger vil kunne være særlig utsatt for plantevernmiddelutlekking. Arealdifferensierte tiltak for redusert miljørisiko ved bruk av plantevernmidler har til nå fått lite oppmerksomhet i Norge. Ved å ta hensyn til terrengforhold, ulikheter i jordsmonn og klimaet, og i større grad rette oppmerksomheten mot vinteren og avsmeltingsperioden om våren, vil tiltak kunne målrettes mot kritiske arealer, samtidig som unødvendige restriksjoner unngås.

Sammendrag

Isoproturon is a herbicide which is fairly soluble in water and is considered a risk compound for leaching to surface and ground water. The fungicide metalaxyl is even more water soluble than isoproturon and can be rapidly leached from sandy soil that are low in organic matter. Transformation rates of isoproturon and metalaxyl in a silty clay loam and a sandy loam from Norway have been studied in the laboratory as well as in the field. Production of the metabolites monodesmethyl-isoproturon, didesmethyl-isoproturon and the acid-metabolite of metalaxyl were also monitored.

Sammendrag

Degradation and dissipation studies in laboratory and field were performed with isoproturon (IPU) to produce data for modelling the fate of an autumn applied pesticide in a Gleyic Podzoluvisol in Norway. Transformation rate studies of IPU in the laboratory displayed a half-life of 13 days in the topsoil (0-20 cm) and 21 days in the subsoil (20-40 cm) at 20 degrees C. The production of two major metabolites were also studied. In the field, less than 9% of the IPU applied leached further than 20 cm. The half-life of IPU in the field was 21 days.

Sammendrag

Dette er ei bok på 216 sider som er skrevet på engelsk. Den inneholder 17 artikler. Fem institusjoner står bak og 21 forfattere har bidratt. Institusjonene er Planteforsk Plantevernet, Norges landbrukshøyskole (NLH), Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Veterinærinstituttet. Bokens hovedformål er knyttet til miljørisiko av plantevernmidler som bindes til partikler og sedimenteres ut i vann og vassdrag. Blikket blir spesielt rettet mot to forhold: a) Beskrive fordeling og nedbryting av de utvalgte plantevernmidler i sedimenter og vannfase. Denne delen er knyttet til mobilitet, binding, utvasking, nedbryting, overflateavrenning og jordarbeiding. Både jordkolonneforsøk og feltforsøk er utført. Den andre delen b) gir en vurdering av de utvalgte partikkelbundne plantevernmidlene og deres effekter på organismer i sediment og vannfase. Arbeidet knytter seg dels til avgiftningsenzym som biomarkører hos eksponerte organismer som tanglopper, rumpetroll, sneile, meitemark,vannlopper og ørret, dels på effekter (kolonisering) på begroingsalger i førsøksrenner. Arbeidet er utført i tiden fra 1992 til og med 2002. Når det gjelder mer utførlig informasjon om resultat og oppdatert litteratur, viser vi til de respektive artiklene.

Sammendrag

Field dissipation of isoproturon in a silty clay loam showed that this herbicides did not leach much below 20 cm  i.e. a rapid dissipation in this layer preventedany long-term transport to deeper layers. A degradation product monodesmethyl-isoproturon seemed to be mord readily transported below the plough layer, but only at aminor concentrations.

Sammendrag

Isoproturon is fairly soluble in water and is concidered a risk compound for leaching to surface and ground water. Transformation rates of isoproturon in a silty clay loam from Norway has been studied in the laboratory aswell as in the field.

Prosjekt REKORN - Underkultur

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

REKORN: Can regenerative cultivation methods contribute to reduce the risk of fungal diseases in cereals?


Regenerative agriculture is referred to as a bridge between organic and conventional agriculture and has received increased attention in recent years. Regenerative agriculture focuses on soil health and cultivation measures that can stimulate soil life and plant growth. An improvement in soil health is visualized, among other things, in increased carbon storage in the soil, limited soil compaction and increased microbiological diversity. The methods used to improve soil health within cereal cultivation may include crop rotation, reduced tillage, intercropping, use of catch crops and surface composting where plant residues are mixed into the top-soil layer.

Aktiv Sist oppdatert: 23.05.2024
Slutt: des 2026
Start: jan 2024
Prosjekt REKORN - Underkultur

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

REKORN: Kan regenerative dyrkingsmetoder bidra til å redusere risiko for soppsjukdommer i korn?


Regenerativt landbruk er omtalt som en bro mellom økologisk og konvensjonelt landbruk og har i de senere åra fått økt oppmerksomhet. Regenerativt landbruk har fokus på jordhelse og dyrkingstiltak som kan stimulere jordliv og plantevekst. En forbedring av jordhelsa gjenspeiles blant annet ved økt karbonlagring i jorda, begrenset jordpakking og økt mikrobiologisk mangfold. Metodene som benyttes for å oppå dette i korndyrkinga kan blant annet være vekstskifte, redusert jordarbeiding, samdyrking, bruk av underkultur og overflatekompostering der planter freses inn i øverste jordlag.

Aktiv Sist oppdatert: 24.05.2024
Slutt: des 2026
Start: jan 2024
IMG_0149-cropped

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Green crop protection: Cruciferous plants as a green alternative to chemical pesticides in cereals


Cereal plants infested with plant pathogenic fungi or nematodes may have reduced grain quality and yield. These diseases can partly be controlled by using chemical pesticides. The purpose of this project is to identify "green" methods to mitigate plant pathogenic fungi and nematodes in cereals, as an alternative to chemical pesticides.

Aktiv Sist oppdatert: 08.05.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023
IMG_0149-cropped

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Grønt plantevern: Korsblomstra vekster som et grønt alternativ til kjemiske plantevernmidler i korn


Angrep av plantepatogene sopp og nematoder kan redusere avling og kvalitet av norskdyrket korn. Disse skadegjørerne kan til dels bekjempes ved bruk av kjemiske plantevernmidler. Formålet med dette prosjektet er å identifisere «grønne» metoder for å bekjempe plantepatogene sopper og nematoder i korn, som et alternativ til kjemiske plantevernmidler.

Aktiv Sist oppdatert: 24.05.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2023