Én-helse i landbruks- og matproduksjonen

Tverrfaglig kunnskap om hvordan norsk matproduksjon påvirker helsen til mennesker, dyr, planter og økosystemer.

ef-20150817-084125-cropped
Foto: Erling Fløistad
Definisjon av Én-helse (One Health)

OHHLEP (One Health High Level Expert Panel) definerer One Health som følger:

One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems.

It recognizes the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wider environment (including ecosystems) are closely linked and inter-dependent.

The approach mobilizes multiple sectors, disciplines and communities at varying levels of society to work together to foster well-being and tackle threats to health and ecosystems, while addressing the collective need for clean water, energy and air, safe and nutritious food, taking action on climate change, and contributing to sustainable development.

Denne definisjonen støttes av FAO, OIE, UNEP og WHO.

erfl-20180515-131343.jpg
Foto: Erling Fløistad

  

unge i norden. Nordisk Ministerråd.jpg
Foto: Nordisk ministerråd

Konseptet One Health, eller En-helse, setter fokus på viktige trusler mot human helse samt koblingene mellom alle deler av økosystemet. For NIBIO betyr dette en helhetlig og tverrfaglig tilnærming som inkluderer både human-, dyre-, plante-, jord- og vannhelse.

Trygg og helsebringende mat og fôrråvare er en forutsetning for god folkehelse, og både tradisjonell matproduksjon og innovasjoner/nyskapinger innen ny mat samt produksjonsprosessenes positive og negative effekter i agroøkosystemet, står dermed sentralt.

NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. Bioøkonomi handler om å omdanne biologiske ressurser til for eksempel mat, fôr, kjemikaler, materialer, ingredienser, farmasøytiske produkter og bioenergi. I En-helse sammenheng har NIBIO spesielt fokus på å sikre bærekraftig produksjon av norsk mat og fôr som tar hensyn til sammenhengene mellom plantehelse, jordhelse, vannhelse, dyrehelse og folkehelse.

I NIBIO har vi tverrfaglig kompetanse som gjør det mulig å ta en mer helhetlig tilnærming til One Health eller En-helse gjennom:

  • å belyse hvordan plante- og økosystem helse henger sammen med og påvirker dyre- og human helse 
  • å foreta analyser av både positive og negative effekter av landbruksproduksjon på natur, mennesker og miljø 
  • å fokusere på både helsefremmende og helseskadelige elementer i både tradisjonelle og nye mat- og fôrråvarer,
  • å analysere hvordan norsk bioøkonomi påvirkes av internasjonal handel med planter, dyr og matvarer.

Fokus på landbruks- og matproduksjon

NIBIO har kompetanse som dekker mange av aspektene knyttet til En-helse problematikk. Vår styrke er å forstå hvordan landbruks- og matproduksjon påvirker økosystem-, plante-, dyre- og humanhelse. I skjæringspunktet mellom plantehelse og human helse er sammenhengene mellom bruk av plantevernmidler og forekomst av antimikrobiell resistens i mat og miljø svært viktig.

NIBIO deltar i nasjonale nettverk med fokus på antimikrobiell resistens i et En-helse perspektiv. Et annet aspekt er hvordan planteskadegjørere som insekter, virus og bakterier kan overføre helseskadelige smittestoffer via mat- og fôrplanter til mennesker og dyr.

En-helse og sirkulærøkonomi

Omlegging til en sirkulær økonomi og resirkulering av bioressurser er faktorer som kan bidra til å øke utfordringene i En-helse sammenheng. I en sirkulær økonomi kan alle deler av det som vi i dag oppfatter som avfall være råstoff til å produsere nye varer eller ressurser.

Det vil være svært viktig å forstå om og på hvilken måte resirkulering kan medføre helse- og miljørisiko. Dette inkluderer hvordan forurensninger og uønskede stoffer kan overføres og oppkonsentreres ved opptak i mat- og fôrplanter, samt om de kan føre til negative konsekvenser for terrestrisk eller akvatisk miljø. 

Betydning for folkehelse

Det er også behov for mer dokumentasjon og kunnskap om de positive sammenhengene mellom matproduksjon, landbruksdrift og folkehelse i En-helse sammenheng. Naturmiljøet, jordbruks- og skoglandskapet og landbruksdrift kan virke positivt inn på folkehelsen gjennom å gi tilgang til kontakt med dyr, grønne omgivelser og friluftsliv.

Hvordan virker det inn på helsen til de som bor i byer og tettbygde strøk når fortettingen (samtidig) fører til at grønne omgivelser blir færre, mindre og vanskeligere tilgjengelig? Behovet for ny kunnskap og bevissthet om dette er viktig for å bl.a. å sikre sosialt bærekraftige bo- og nærmiljøer. 

Dokumenterer helsefremmende innholdsstoffer

NIBIOs En-helse tilnærming inkluderer også å undersøke og dokumentere forekomst og effekt av helsefremmende innholdsstoffer i både tradisjonelle og nye mat- og fôrråvarer. NIBIO arbeider med forskning og innovasjon innen bruk av nye råvarer til mat og fôr, samt forekomst og helseeffekter av bioaktive stoffer i mat og fôr fra både tradisjonelle og nye råvarer.

Kartløsningene våre kan bidra

NIBIO har kartdatabaser og kompetanse innen geografi- og landskapsanalyser. Gjennom kartløsninger kan vi vise betydningen av elementer som landskap, avstand, transportveier mv. og å synliggjøre dette i kartløsninger. Noen eksempler her er analyser av hvordan virus eller bakterier kan overføre og spre smittestoffer, og hvordan kort eller lang avstand til grønne omgivelser virker inn på livskvalitet og folkehelse. 

Kombinerer samfunns- og naturvitenskapelig kompetanse

Dette er noen konkrete eksempler på komplekse en-helse utfordringer hvor NIBIO med sin kombinasjon av samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kompetanse bidrar med viktige analyser og kunnskap til nytte for forvaltningen og utvikling av regelverk, samt for næringsaktører, konsulenter og andre FoU miljøer. I En-helse sammenheng, som for andre forskningsområder i NIBIO, vil god kunnskap om årsakssammenhenger og bærekraftige løsninger også inkludere analyser av foretaksøkonomiske, politiske og samfunnsmessige tiltak og virkemidler for å sikre gode samfunnseffekter.

Les mer om noen av våre forskningsområder i lenker til temaartikler og nyhetssaker under. 
 

Temasider om plantehelse

Plantevernmiddelresistens Bekjempelse av skadegjøre på planter Skade- og nyttedyr


Temasider om mattrygghet og resirkulering av bioressurser

Analyser av plantevernmidler og andre organiske stoffer Fusarium og mykotoksiner Plantetoksiner Organisk avfall som gjødsel Akvaponi Restfraksjoner av grønnsaker


Temasider om jordhelse og vannmiljø

Jordhelse Plantevernmidler som forurensning Jord- og vannovervåking i landbruket Kildesporing av fekal forurensning Vannovervåking

 
Temasider om biologisk mangfold

Ivareta pollinatorer og deres leveområder Biomangfold i jordbrukslandskapet Fremmede plantearter

 
Temaside om folkehelse

Folkehelse, matproduksjon og matforbruk


Temaside om sosio-økologiske innovasjoner

Sosio-økologiske innovasjoner

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
DNA-laboratoriet ved Svanhovd

Vi tilbyr ulike genetiske analyser på en rekke pattedyr, fisk, insekter og mikroorganismer. Analysene kan brukes til individbestemmelse, kjønn– og artsbestemmelse, populasjonsanalyser og påvisning av genetiske markører. Vi tilbyr også utvikling av markørsett på nye arter eller studiesystemer.

Mer informasjon
Analyser og kvantifisering av naturlige bioaktive stoffer

Vi har analyseinstrumentering og kompetanse for kvantifisering av en rekke bioaktive naturstoffer i planter, sopp og vegetabilske matvarer.

Mer informasjon
Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

Mer informasjon Til tjenesten
Uorganisk kjemi-laboratorium

Vi utfører karbon- og nitrogenanalyser samt uorganiske analyser av vann, planter og jord inkludert skogsjord.

Mer informasjon
Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Tiltaksveilederen gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder.

Mer informasjon Til tjenesten
Analyser av plantevernmidler

Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering.

Mer informasjon Til tjenesten

Prosjekter

Tetra SAG26_Tetra-004_ch00.jpg

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Algae to Future (A2F) - Alger for fremtiden


Med mikroalger som utgangspunkt vil forskerprosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.

Finished Updated: 20.01.2022
End: mai 2022
Start: apr 2017
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests


Plant pathogens and invertebrates harmful to plants continue to threatenfood security and natural habitats. In Norway, the responsibility of performingplant health inspections on imported plants has gradually shifted to importersof plants who are currently responsible for internal pest control and mustbe registered with the Norwegian Food Safety Authority.

Active Updated: 11.11.2023
End: mai 2024
Start: juni 2020