Plantevernmidler som forurensning

Pesticider, eller plantevernmidler, er kjemiske midler brukt mot ugras og skadelige organismer, og kan være en viktig kilde til miljøbelastning i økosystemet.

Plantevernmilder-som-forurensning-IMG_3534
Feltforsøk for å studere nedbryting av pesticider i kaldt klima. Foto:
KONTAKTPERSON
10 transport studier i jordsøyler.png
Lysimeteranlegg for å teste transport av pesticider.
Les om: Integrert plantevern (IPV)

Aktiviteter

Vi forsker på nedbryting, binding og transport av pesticider og deres nedbrytingsprodukter i felt og i laboratoriet. I tillegg studerer vi industrikjemikalier og bioaktive naturstoffer.

En sentral del av vår aktivitet er feltstudier for å undersøke pesticiders forsvinning og tiltak for redusert forurensning. Feltdata brukes i modeller for simulering av midlenes skjebne og risiko for helse og miljø basert på stedspesifikk informasjon som dyrkingspraksis, klima, jordtype og topografi. Web-basert rådgiving for valg av pesticidstrategier med minst miljøbelastning utvikles som en del av Integrert PlanteVern (IPV) og VIPS .

Et av våre nyeste satsingsområder er forskning i skjæringsfeltet mellom bioteknologi og økotoksikologi.

Kjemiske analyser utføres hovedsakelig med moderne instrumentering. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og optimalisering av nye og eksisterende analysemetoder. Fleksibel akkreditering og kjemisk analytisk ekspertise muliggjør metodeutvikling og akkrediterte analyser i forskningsprosjekter.

Forskningsbasert undervisning og veiledning av studenter nasjonalt og internasjonalt på master og PhD nivå basert på eksperimenter i felt, laboratorier og veksthus utgjør en viktig del av aktivitetene.

Tjenester

Analyser og kvantifisering av naturlige bioaktive stoffer

Vi har analyseinstrumentering og kompetanse for kvantifisering av en rekke bioaktive naturstoffer i planter, sopp og vegetabilske matvarer.

Mer informasjon
Analyser av plantevernmidler

Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering.

Mer informasjon Til tjenesten
SYNOPS WEB Norge

SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for å gjøre en stedstilpasset risikovurdering av en planlagt eller gjennomført plantevernstrategi. Brukeren velger område og plantevernmiddelbruk som skal vurderes. Data fra digitalt jordsmonnkart, landbruksmeteorologisk tjeneste og Mattilsynets plantevernmiddeldatabase benyttes i beregningene.

Mer informasjon Til tjenesten

Prosjekter

20140613 Kålproduksjon i Heia

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

LowImpact - ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources


Biochar technologies show promise as tools for climate smart and environmentally friendly agricultural production, both as tools to improve soil quality and impact greenhouse gas emission from soils and to reduce pesticide pollution to the environment and pesticide residues in food. However, there is a lack of studies integrating these concerns and designing joint solutions.

Aktiv Sist oppdatert: 10.12.2020
Slutt: juni 2022
Start: jan 2019
DSC07634

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon


Jordbær er en av de mest sprøyteintensive kulturene i Norge og det gjøres hyppigere funn av plantevernmidler i norske jordbær enn i importerte jordbær. I 31 prøver av norske frilandsjordbær ble det i 2016 gjort 104 funn av soppmidler. Utgjør plantevernmiddelbruken i jordbærfelt i Norge en miljørisiko? 

INAKTIV Sist oppdatert: 08.02.2021
Slutt: des 2019
Start: mars 2017