Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

BE(E) DIVERSE

INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.06.2021
Slutt: feb 2022
Start: feb 2018

Blomster og bier - Løsninger og verktøy for å ivareta biologisk mangfold i en integrert og bærekraftig byplanlegging

Start- og sluttdato 01.02.2018 - 01.02.2022
Prosjektleder Line Johansen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold
Samarbeidspartnere NIBIO, NTNU-CBD, RURALIS, University of Helsinki, University of Reading
Finansieringskilde Norges forskningsråd

Blomsterenger har et høyt biologisk mangfold og er et av de viktigste leveområdene for ville planter og pollinerende insekter. I dag er imidlertid blomsterengene regnet som en truet naturtype. Det betyr at leveområdene for disse plantene og insektene forsvinner. En av hovedårsakene til dette er urbanisering.

I prosjektet BE(E) DIVERSE, skal vi se på hvordan urbaniseringen påvirker pollinatorer og ville planter i en bykommune i vekst. Resultatene skal gi grunnlag for bedre ivaretakelse av det biologiske mangfoldet i byplanlegging.

Det er en gjensidig avhengighet mellom planter, pollinatorer og mennesker. Pollinering bidrar til en stor del av matproduksjonen i verden, og er slik en av de viktigste godene vi mennesker har fra naturen. Det er derfor viktig å ta vare på et høyt mangfold av pollinatorer og deres leveområder. Blomsterrike enger er i denne sammenhengen viktige siden de inneholder mange planter som produserer pollen og nektar som gir god næring til de pollinerende insektene. Mange sådde og ville planter er på sin side avhengig av insektenes pollinering for å produsere frø.

I prosjektet skal vi vundersøke i hvor stor grad man tar hensyn til pollinatorer og det biologiske mangfoldet i planlegging og utførelse av byutvikling. Vi skal også undersøke utbredelse og samspillet av planter og pollinatorer i arealer med forskjellig grad av urbanisering. Vi skal fokusere på biologiske såkalte hotspots, som blomsterenger, men også artsrike veikanter, parker og hager. I tillegg skal vi se på hvordan vi kan etablere nye arealer med et høyt mangfold av planter på en mest mulig effektiv måte. Alle resultatene skal brukes til å lage et verktøy som kan brukes i byutviklingsprosesser med økt fokus på biologisk mangfold.

Insektsfeller_Eveliina.JPG
Insektsfelle satt opp i Trondheim kommune. Foto: Eveliina Kallioniemi.