Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

European Joint Programme on Soil

Foto: Kathrine Torday Gulden
Aktiv SIST OPPDATERT: 02.03.2023
Slutt: jan 2025
Start: feb 2020

European Joint Progamme on Soil:
Mot klimasmart og bærekraftig jordforvaltning i EU/EØS-land

Eksternt prosjektnettsted EJP Soil - European Joint Programme
Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2025
Prosjektleder Claire Chenu, L'Institut national de la recherche agronomique
Prosjektansvarlig, NIBIO Daniel Rasse
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Biogeokjemi og jordkvalitet
Totalt budsjett Totalbudsjett: 800 mill NOK
Finansieringskilde EU

26 institusjoner fra 24 europeiske land har slått seg sammen for å finne frem til bærekraftige løsninger for hvordan forvalte landbruksjord. Håpet er at samarbeidet bidrar til å løse noen av samfunnsutfordringene knyttet til fremtidig matproduksjon i et endret klima. 

Jord tilfører viktige næringsstoffer til planter og planterøtter, og ikke minst vann. God og fruktbar jord er helt nødvendig for maten vi spiser og for dyrefôr, tømmer og annen biomasse. Det biologiske mangfoldet som finnes i jordsmonn er dessuten viktig for et bredt spekter av økosystemtjenester, og jord utgjør det største karbonlageret vi har på land.

Dessverre har det seg slik at jord en begrenset ressurs, og erosjon, næringsstofftap, forurensning og nedbygging utgjør betydelige trusler. Intensivt jordbruk som følge av stadig større etterspørsel etter mat og biomasse bidrar også til forringelse av jordkvaliteten i mange land.

På bakgrunn av disse utfordringene ble European Joint Programme EJP SOIL stiftet i mars 2020. Plattformen består av forskere fra 26 institutter i 24 europeiske land, hvorav Norge er representert av NIBIO. Målet er å samle inn og utvikle ny kunnskap fra deltakerlandene, samt finne verktøy og metoder på tvers av disipliner for klimasmart og bærekraftig forvaltning av landbruksjord.

Klimasmart jordforvaltning kan også bidra til å redusere klimaendringene ved at jorda lagrer karbon. For å finne frem til de beste metodene, må vi imidlertid få oversikt over jordbrukspraksisen og ikke minst -forskningen på tvers av land og regioner. 

Skal utvikle strategisk veikart for jord

Hvordan man går frem for å iverksette klimasmart og bærekraftig jordforvaltning er nemlig avhengig av region, produksjonstype og jordtype. Noe av det første EJP SOIL skal gjøre, er å identifisere kunnskapshull og forskjeller mellom eksisterende regionale og nasjonale aktiviteter. Når grunnlaget er satt, og tilgjengelig kunnskap og verktøy i deltakerlandene er kjent, vil dette hjelpe nettverket til å identifisere hva de bør prioritere først i forskningen.

Når statusen over situasjonen for alle land er klar, skal det etableres et veikart for hvordan man kan forvalte jord best mulig, som vil kunne brukes strategisk blant beslutningstakere over hele Europa. 

Videre skal nettverket utvikle samkjørt og lett tilgjengelig informasjon om jord, og slik bidra til bredere og mer formidling om europeisk landbruksjord til blant annet bønder. Ved å samle inn kunnskap fra ulike land, er håpet at jordforskningsmiljøet på tvers av fag blir styrket og at man lettere når frem til forvaltningen og næringen ved å inkludere dem i arbeidet.

Med FNs bærekraftsmål for øyet

Ved å samle kompetanse og jobbe på tvers fag og land, kan det være lettere å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant bærekraftig matproduksjon, robuste økosystemer, bevaring av biomangfold og vern av naturressurser – og da særlig jord.

Forskerne vil se på hvordan jordforskningen kan samkjøres i de ulike landene, så man lettere kan sammenligne resultater. I tillegg skal eksisterende politikk som berører vern av jordressurser analyseres. Ut fra dette vil forskere, sammen med interessenter, identifisere strategier og metoder for bedre forvaltning av europeisk landbruksjord.

DAL-20080512-140208-Jordbruk.jpg
Foto: Lars Sandved Dalen

Aktuelt prosjekt

Stubbåker_KTG

Divisjon for miljø og naturressurser

Direktesåing og fangvekster for å bedre norsk jordhelse - effekter og muligheter (JorNor)


JorNor-prosjektet skal dokumentere og demonstrere effekter, samt metoder for etablering, av direktesåing og fangvekster i Norge. Vi vil undersøke i hvilken grad disse tiltakene kan bidra til å bedre bondens bruk av tid og ressurser, samt øke landbrukets klima- og miljøbidrag ved å bedre jordhelse og binde karbon i jord.

INAKTIV Sist oppdatert: 03.08.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2021
20140613 Kålproduksjon i Heia

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

LowImpact - ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources


Biochar technologies show promise as tools for climate smart and environmentally friendly agricultural production, both as tools to improve soil quality and impact greenhouse gas emission from soils and to reduce pesticide pollution to the environment and pesticide residues in food. However, there is a lack of studies integrating these concerns and designing joint solutions.

INAKTIV Sist oppdatert: 01.02.2023
Slutt: des 2022
Start: jan 2019

Nyheter