Arbeidspakke 8: Analyse av jordverns- og landbrukspolitikk

Denne arbeidspakken innebærer å styrke båndene mellom forskning og politikk som omhandler forvaltning av jordbruksjord og tilpasninger til og bremsing av klimaendringer. Fokus er på å støtte jordhelse, økosystemtjenester fra jord, innføringen av karbonregnskap og forbedret gjødslings- og jordforvaltningspraksis.

Arbeidpakken innebærer kommunikasjon mellom EJP Soil og aktører som arbeider for bedre jordhelse, god jordforvaltning og særlig økt karbonbinding i jord. I arbeidet har det blitt utformet en oversikt over europeiske jordeksperter.
Arbeidspakken bidrar også til å kartlegge prosjektets interessenter, slik som beslutningstakere i EU og internasjonale interessenter.

Behov for retningslinjer
Det vil holdes et forum på EU-nivå der man identifiserer behov for retningslinjer på EU-nivå, og der representanter fra medlemslandene vil ta stilling til behov for utforming av nasjonale retningslinjer.

Kartlegging av hindre
En vil finne ut hva slags hindre som finnes for implementering og integrering av ulike retningslinjer som omhandler jord. Framgangsmåter for å fremme bruken av tiltak vil utgreies.

 

Teagasc i Irland leder arbeidet med arbeidspakken. CREA i Italia er assisterende leder.