Wendy Marie Waalen

Avdelingsleder/forskningssjef

(+47) 412 62 361
wendy.waalen@nibio.no

Sted
Apelsvoll

Besøksadresse
Nylinna 226, 2849 Kapp

Til dokument

Sammendrag

Seed mixtures with a nurse grass that germinates quickly at low soil temperatures can be an option for faster establishment of Agrostis stolonifera (AS) putting greens after winter damage. From 2015 to 2018 Poa trivialis (PT) ‘Dark Horse’ and Lolium perenne (LP) ‘Chardin’ were evaluated as nurse grasses in comparison with pure AS ‘Independence’ at two experimental sites in each of the two major climatic zones of the Nordic countries. Poa annua (PA) ‘Two‐Putt’ was also included as a nurse grass in the northern zone. As an overall trend, establishment was faster with AS+LP than with AS+PT and AS+PA, which in turn had faster establishment than pure AS. In the northern zone, AS+PT produced better turf quality than pure AS in the seeding year and year after and tended to be superior even on average for the entire trial period (mean value 6.0 vs. 5.8 for pure AS, 5.3 for AS+LP, and 4.6 for AS+PA; scale 1–9 where 9 is the highest quality). In the same zone, AS+PT also suffered less overall winter damage than the other combinations and was less infected with microdochium patch than pure AS. In the southern zone, PT and especially LP were far more persistent than in the northern zone and compromised turfgrass quality compared with pure AS. In conclusion, we recommend PT as a nurse grass for faster establishment of AS putting in the northern zone, but not in the southern zone where AS should rather be seeded in a pure stand.

Til dokument

Sammendrag

Many Norwegian consumers eat more red meat than is recommended by the Government. Of the protein currently consumed, 75% is of animal origin. Natural conditions in Norway favour the production of meat, dairy and seafood but high-protein plants can also be grown in the country. This study analysed the environmental impact of growing turnip rapeseed (Brassica rapa) and rapeseed (Brassica napus) and the processing of rapeseed into dietary oil and press cake. The results were then compared with some common animal protein food sources. Impacts were calculated for 24 impact indicators. The climate impact of dried seeds was 1.19 kg CO2-eq/kg, for rape oil—3.0 kg CO2-eq/kg and for rapeseed press cake—0.72 kg CO2-eq/kg. The environmental impact of rapeseed production is higher than in most other countries, predominantly due to lower yields. Press cake from rapeseed could be a valuable source of protein in foods. In Norway, the environmental impacts of this material (climate impact—2.5 kg CO2-eq/kg protein) are at the same level as other plant protein sources, but far lower than some of the most common animal protein sources (climate impact—16–35 kg CO2-eq/kg protein). When comparing the impacts while taking nutrient content into account, these differences remained the same. Improvements in the environmental performance of oilseed and its products can be achieved both by improving yields through better agronomic practices and increasing the proportion of winter rapeseed.

Sammendrag

En spørreundersøkelse ble utviklet i samarbeid mellom FK Agri, NIBIO og NLR for å skaffe et mer helhetlig bilde av overvintring av høstkorn 2018/19. Spørreundersøkelsen inkluderte 40 spørsmål om geografisk plassering, vekstforhold, såvare, sådato, gjødsling, plantevern, jordarbeiding, halmbehandling, planteutvikling og plantebestand. I tillegg var det spørsmål om snødekke, tele og egenvurdering av årsaken til vinterskader. Til sammen ble det samlet 591 svar. Hovedårsaken til vinterskader hos høsthvete i 2018/19 var soppsjukdommer. Ut i fra datagrunnlaget fra spørreundersøkelsen er det mulig å identifisere noen risikofaktorer som økte omfanget av vinterskader. Disse inkluderer frodig høstbestand som følge av tidlig såing og mye tilgjengelig nitrogen. En varm høst med avherdingsperioder og mye spillkorn, kombinert med lite tele og langvarig snødekke førte til mye snømuggskader. Tidlig soppbekjempelse med lav dose ga ikke tilstrekkelig beskyttelse ved langvarig snødekke og lite tele. Vinteren 2018/19 understreker at en frodig åker ved innvintring øker risikoen for utvikling av soppsjukdommer.

Til dokument

Sammendrag

Improved waterlogging tolerance of wheat and barley varieties may alleviate yield constraints caused by heavy or long-lasting precipitation. The waterlogging tolerance of 181 wheat and 210 barley genotypes was investigated in field trials between 2013 and 2014. A subset of wheat genotypes were selected for yield trials in 2015 and 2016. Our aim was to: (1) characterize the waterlogging tolerance of genotypes with importance for Norwegian wheat and barley breeding, and (2) identify which phenotypic traits that most accurately determine the waterlogging tolerance of wheat in our field trials. Waterlogging tolerance was determined by principal component analysis (PCA) where best linear unbiased predictors (BLUPs) of the traits chlorosis, relative plant height, heading delay, relative spike number, relative biomass and an overall condition score were used as input variables. Six wheat and five barley genotypes were identified as consistently more tolerant in 2013 and 2014. This included the waterlogging tolerant CIMMYT line CETA/Ae. tauschii (895). Chlorosis and the overall condition score were the traits that best explained the yield response of the genotypes selected for the yield trials. Our results show that early stress symptoms did not necessarily reflect the ability to recover post treatment. Thus, records from full crop cycles appear as fundamental when screening populations with unknown tolerance properties.

Sammendrag

A number of factors such as low soil temperature, desiccation and thatch can be serious limiting factors for the successful reestablishment of golf greens following winter damages. The rate of germination and seedling root growth have important implications for competition between species on a golf green. This research project has shown that P. annua is a very competitive species, due to quicker germination at lower temperatures, especially compared to A. stolonifera and F. rubra ssp communtata. Root growth of P.annua was also significantly quicker than of the Agrostis species tested. Seedlings of Agrostis species and F.rubra ssp commutata that germinate in close proximity to P. annua seedlings stand a large chance of being choked out. In order to reduce competition with P.annua, early seeding should be avoided. In this study, no difference in turfgrass establishment wasobserved when seedlings were grown using soil water extracts or soil from an ice-encased green,compared to a control. However, further investigations regarding reestablishment following iceencasement are warrant, and should be investigated on older greens with a higher organic mattercontent. The results from the demonstration trials emphasize the importance of using a sowingtechnique that ensures proper seed – soil contact. This is of particular importance for theestablishment of turfgrass species on golf greens, due to the high risk of desiccation.

Sammendrag

I Norge er det betydelige variasjoner i vær og klima mellom og innen ulike landsdeler. Temperaturene er høyere sammenliknet med andre områder på samme breddegrader på grunn av gunstige luft- og havstrømmer. Forholdene for kornproduksjon er likevel marginale, siden vekstsesongen er kort og relativt våt, noe som fører til et relativt lavt avlingsnivå. I følge klimamodellene er Norge blant de få områdene i Europa der en forventer en positiv effekt av klimaendringer på planteproduksjonen, men økt nedbør og mer ekstremvær er utfordringer som må håndteres.

Sammendrag

I dag dyrkes belgvekstene erter og åkerbønner i begrenset omfang i Norge, og brukes hovedsakelig til dyrefôr. Forskerne mener potensialet er langt større, både i vekstskifte for å øke kornavlingene og som et alternativ til importerte proteiner.

Sammendrag

Feltforsøk og feltforsøksbasert forskning er et svært viktig element i NIBIOs faglige og vitenskapelige profil. Feltforsøk betyr også mye for instituttets økonomi. 11 avdelinger bruker i større eller mindre grad feltforsøk som verktøy i sin FoU-aktivitet. Disse avdelingene har en bruttoomsetning på om lag 300 mill. kr, og dekker sentrale forskningsfelt innen agronomi, jord- og plantefag, miljø og nyskaping. Feltforsøksvirksomheten er helt avgjørende for NIBIOs tilstedeværelse rundt omkring i landet og er fundamentet i aktiviteten ved instituttets forskningsstasjoner. Feltforsøk og feltbasert FoU krever betydelige ressurser; høy kompetanse innen en rekke fagfelt for forskere og forskningsteknikere, gode feltareal, et bredt spekter av ordinære landbruksmaskiner og spesielt forsøksteknisk utstyr, og omfattende fastliggende infrastruktur. NIBIO står foran betydelige utfordringer for å opprettholde kvaliteten og videreutvikle denne virksomheten........

Sammendrag

Ice encasement (IE) is the most economically important winter stress in Scandinavia; however, little is known about the IE tolerance of different turfgrass species and subspecies except that creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.) is more tolerant than annual bluegrass (Poa annua L.). The objective of this study was to assess the impact of IE and two protective covers (plastic and plastic over a 10-mm woven mat) on the winter survival of six cool-season turfgrasses commonly used on golf greens. The experiment was conducted on a sand-based green at Apelsvoll, Norway (60°42′ N, 10°51′ E) during the winters of 2011–2012 and 2012–2013. Turfgrass samples (8 cm in diameter, 10 cm deep) were removed from the plots at the time of cover installation and throughout the winter. The samples were potted and percent live turfgrass cover assessed after 21 d of regrowth in a growth chamber. Percent turfgrass cover, percent disease, and turfgrass quality were also registered in the field plots in spring. Results indicated that velvet bentgrass (Agrostis canina L.) had superior tolerance to IE, surviving for 98 and 119 d of IE during the winters of 2011–2012 and 2012–2013, respectively. The order of IE tolerance in 2012–2013 was: velvet bentgrass > creeping bentgrass > Chewing’s fescue (Festuca. rubra L. ssp. commutata), slender creeping red fescue (F. rubra L. ssp. litoralis) ≥ colonial bentgrass (A. capillaris) > annual bluegrass. Colonial bentgrass responded negatively to both protective covers in 2012 due to the development of Microdocium nivale. None of the species benefited from the plastic cover alone, compared with natural snow conditions. Annual bluegrass was the only species that benefited from plastic over a woven mat.

Sammendrag

Ice encasement (IE) is the most economically important winter stress in Scandinavia; however, little is known about the IE tolerance of different turfgrass species and subspecies except that creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.) is more tolerant than annual bluegrass (Poa annua L.). The objective of this study was to assess the impact of IE and two protective covers (plastic and plastic over a 10-mm woven mat) on the winter survival of six cool-season turfgrasses commonly used on golf greens. The experiment was conducted on a sand-based green at Apelsvoll, Norway (60°42′ N, 10°51′ E) during the winters of 2011–2012 and 2012–2013. Turfgrass samples (8 cm in diameter, 10 cm deep) were removed from the plots at the time of cover installation and throughout the winter. The samples were potted and percent live turfgrass cover assessed after 21 d of regrowth in a growth chamber. Percent turfgrass cover, percent disease, and turfgrass quality were also registered in the field plots in spring. Results indicated that velvet bentgrass (Agrostis canina L.) had superior tolerance to IE, surviving for 98 and 119 d of IE during the winters of 2011–2012 and 2012–2013, respectively. The order of IE tolerance in 2012–2013 was: velvet bentgrass > creeping bentgrass > Chewing’s fescue (Festuca. rubra L. ssp. commutata), slender creeping red fescue (F. rubra L. ssp. litoralis) ≥ colonial bentgrass (A. capillaris) > annual bluegrass. Colonial bentgrass responded negatively to both protective covers in 2012 due to the development of Microdocium nivale. None of the species benefited from the plastic cover alone, compared with natural snow conditions. Annual bluegrass was the only species that benefited from plastic over a woven mat.

Til dokument

Sammendrag

There has long been a claim that winter injuries of grass are a significant economic burden for golf courses in the Nordic countries. To confirm this claim, in 2015 the Norwegian Institute of Bioeconomy Research and the Norwegian Golf Federation, with support of the Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, conducted a net-based survey about winter injury in the five Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden). This comprehensive survey showed that total costs of repair of winter-injured greens and fairways together with lost revenue on golf courses in the Nordic countries can be at least €14 million. In a year with significant winter injuries, the average cost to repair the turf was between €3000 and €12,000 on 88% of the courses. The revenue loss after a winter with considerable injuries was less than €6000 at 50% of the courses, and 25% of the courses reported a loss between €6000 and €12,000 for these years. The causes of winter injuries varied depending on geography and grass species used on the greens. Biotic factors played a major role in the southern part of Scandinavia, and ice and water injuries were most devastating north of 60°N. This paper summarizes some of the answers from the respondents, including information about the dominating grass species on Nordic golf greens.

Til dokument

Sammendrag

Økt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av avlingsframgang. Å øke avlingene per arealenhet vil være nødvendig for å snu trenden og å øke den norsk kornproduksjonen. I BIONÆR-prosjektet AGROPRO (Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter) er det forsket på jord, jordkultur og samspillet mellom jord og planter for å oppnå økt avling med bærekraftige produksjonsmetoder. I denne rapporten beskrives kunnskapsstatus for et utvalg av agronomiske tiltak, og deres betydning for å oppnå økte kornavlinger. Arbeidet er gjennomført av forskere og andre nøkkelpersoner med ekspertise på fagområdene innen jord og jordarbeiding, hydrologi og drenering, kornproduksjon og avlingsfysiologi, kornsorter og planteforedling. For hvert agronomisk tiltak er det tatt utgangspunkt i kunnskapsstatus, resultater fra feltforsøk, og andre relevante rapporter og statistikker. For å kvantifisere mulige avlingsøkninger av tiltakene er det i tillegg brukt faglig skjønn som er utfordret i gruppediskusjoner. Rapporten konkluderer med at kornavlingene kan økes med 20-25% gjennom de forbedrede agronomiske tiltakene som er vurdert. Tiltak som forbedrer dyrkingsjordas kvalitet og som reduserer/forebygger jordpakking er særlig viktige, og legger grunnlaget for ytterligere økninger av andre tiltak.

Til dokument

Sammendrag

Klimaendringer i Norden vil blant annet føre til økte nedbørsmengder. I Norge beregnes den gjennomsnittlige økningen å bli 5-30 % mot slutten av århundret, og det er hovedsakelig om høst, vinter og vår vi vil oppleve mer nedbør og ekstremvær. Et høyere vanninnhold i jorden i forbindelse med høsting, våronn og jordarbeiding vil øke risikoen for skadelig jordpakking. Konsekvensene av jordpakking er blant annet at det luftfylte porevolumet blir redusert og jorden får dårligere infiltrasjonsevne. At vann blir stående lenger i matjordslaget samt at tilgangen på oksygen blir begrenset kan føre til oksygenmangel og anaerobe forhold. Oksygenmangel er svært skadelig for plantene, og varigheten samt lufttemperatur har stor betydning for skadevirkningen. I tillegg blir jordens næringsstatus påvirket, og kraftig nitrogenmangel er et vanlig resultat under veldig våte forhold.

Sammendrag

This report presents results from two experimental series in 2012/13 testing the effect of new and already labeled fungicides for the control of Microdochium nivale and Typhula incarnata on golf courses in Norway, Finland and Sweden.