Hopp til hovedinnholdet

BioCASH

Jorde_ktg

Varighet: 01.11.2022-01.11.2024
Prosjektleder: Stichting Wageningen Research i Nederland

 

Utslipp av klimagasser fra mineralgjødsel står for en betydelig andel av landbrukets klimagassutslipp. For å nå målene om reduksjon i utslipp av klimagasser i henhold til EUs grønne vekststrategi - Green Deal – må utslippene knyttet til mineralgjødsel reduseres med rundt 20% innen 2030.

Organisk avfall kan omdannes til jordforbedringsmidler som gir mindre utslipp enn mineralgjødsel – en sirkulær løsning som gir både klima- og produktivitetsgevinster. I det interne EJP Soil-prosjektet BioCASH undersøkes slike løsninger, som per idag ikke utnyttes til fulle. Nøkkelspørsmålet er hvordan man kan håndtere, foredle og bruke ulike typer organisk avfall i agroøkologiske systemer på bærekraftig vis.

 

Europakommisjonen har foreslått strategier for å oppskalere bruken av organiske jordforbedringsmidler i jordbruket. Dagens modeller for bruk av organisk avfall i bioøkonomien er imidlertid mangelfulle på landskapsnivå og regionalt nivå, noe som gjør det vanskelig å utforme gode retningslinjer. For å bøte på dette, har BioCASH som mål å utvikle en verktøykasse som tillater en å se på virkningen av oppskalering av lokale løsninger for håndtering av organisk avfall. Dette vil gjøres ved hjelp av eksperimentelt arbeid og modellering.

 

NIBIOs arbeid i prosjektet

NIBIO, som har ansvar for den tredje arbeidspakken i prosjektet, utfører eksperimentelt arbeid fokusert på kompostprosessen som skal bidra med data for den nevnte modelleringen. NIBIO planlegger et potteforsøk der virkningen av ulike former for komposter på avling og utslipp av klimagasser skal undersøkes. Det skal benyttes en eller to avfallskilder som enten bare komposteres eller brukes til biogassproduksjon før kompostering, og utslippene fra komposteringsprosessen skal måles. Kvaliteten av karbon i kompostproduktene skal også vurderes. For å undersøke hvordan de ulike kompostene bidrar til artsmangfold i jorda, skal artsmangfold undersøkes i jorda og komposten før og etter tilførsel av kompost. Data fra forsøkene  vil kunne brukes av andre deltagere i prosjektet til å modellere hvordan ulike avfallsstrømmer påvirker ulike aspekter av bærekraft.