Hopp til hovedinnholdet

MIXROOT-C

Jorde_ktg

Varighet: November 2021-November 2024

Prosjektleder: INRA i Frankrike
 

Vi vet at tilførsel av karbon til jord fra røtter er en viktig kilde til jordkarbon, og at dette karbonet lagres mer stabilt i jorda enn det som stammer fra skudd. Samdyrking er ventet å fremme rotvekst i kulturplanter, og kan derfor være et tiltak for å øke karboninnholdet i jordbruksjord. Kunnskapen vår om rotmasse og røttenes fordeling og utvikling nedover i jorda er imidlertid mangelfull.

I det interne EJP Soil-prosjektet MIXROOT-C undersøkes effekten av artsblandinger på tilførsel av karbon fra røtter til jord, og på binding av dette karbonet i jorda. I den norske delen av prosjektet har vi forskningsfelt med eng på Furuneset i Sogn og Fjordane. Her undersøkes artsblandinger der flerårig raigras, timotei, engsvingel og flere andre arter inngår. Andre deltagere i prosjektet forsker også på andre dyrkingssystemer, som skogslandbruk og andre former for samdyrking.

I tillegg til arbeidet med forskningsfelt, leder NIBIO en oppgave som går ut på å vurdere hvordan eksisterende, komplekse modeller beregner tilførsel av karbon til jord fra røtter – med og uten samdyrking. NIBIO er med på å utvikle modellene sammen med andre forskere, blant annet i Sverige og Frankrike.

De fleste modellene som brukes på nasjonalt nivå i Europa for å vurdere karbonsyklus i landbruket er svært enkle, og tar ikke hensyn til karbon fra røtter. For å forbedre modellene, er det viktig å ta hensyn til de ulike formene for tilførsel av karbon fra røtter.

Celler som løsner fra rothetten, karbon som tapes gjennom respirasjon og karbontilførsel fra rotsekreter er faktorer som er vanskelige å beregne. I MIXROOT-C er målet å ta hensyn til disse prosessene på en bedre måte i modellene, og å skaffe et datagrunnlag for å kalibrere rotprosesser i modeller som utvikles. Det endelige målet er å se om vi kan lage bedre estimater for binding av karbon i jord i Norge og Europa.