Arbeidspakke 6: Harmonisering av jorddata på tvers av EU/EØS

Denne arbeidspakken innebærer arbeid med samkjøring av rapportering om jord.

I Europa finnes mye data om jord, men informasjonen er ikke samkjørt. Dessuten finnes større kunnskapshull, slik som kunnskap om jordas evne til å lagre karbon i forskjellige europeiske områder.

Arbeidspakken vil fremme arbeidet med å definere grunnlinjer og mål for bærekraftige verdier av karbon i jord, erosjon og fruktbarhet ut fra ulike europeiske jordklimatiske forhold og forvaltningssystemer. Den vil også fremme arbeid med å skaffe oversikt over de viktigste driftsmetodene for jordbruksjord, plasser der jordbruksjord er særlig truet og potensial i jordbruket.


Harmonisert informasjon om jord

De fleste av EUs medlemsland er med i Global Soil Partnership for å dele jorddata og jordinformasjon gjennom det globale jordinformasjonssystemet GLOSIS og SoilSTAT. Eiernes ønske om å bevare sitt eierskap til sine data hindrer deling av jorddata. I dag er situasjonen fragmentert, og det trengs et integrert rammeverk. I arbeidspakke 6 vil man grunnlegge et harmonisert jordovervåkings- og informasjonssystem på EU-nivå i samarbeid med Det felles forskningssenter.

Målet er å bygge et varig jordinformasjonssystem som er lett å oppdatere, slik at nasjonale data kan knyttes til ESDAC, EUs referanse for innsamling og fordeling av jorddata. Datadeling vil følge INSPIRE-reguleringen av dataeiernes rettigheter.

 

Bruk av LUCAS

ESDAC driver et jordovervåkingsprogram kalt LUCAS. For å kunne planlegge og vurdere jordbruksforvaltning mer presist, er det planlagt at programmet skal suppleres med prøver fra flere steder, flere målte egenskaper og informasjon om forvaltningssystemer. Det er også et ønske at nasjonale overvåkingsprogram for jord skal begynne å bruke et minimum av de indikatorene som LUCAS bruker for jorddata, slik at jorddata kan overvåkes på EU-nivå.

 

CREA i Italia leder arbeidet med arbeidspakken. IUNG i Polen er assisterende leder. INRA i Frankrike og Stichting Wageningen Research i Nederland står ellers for det meste av arbeidet med arbeidspakken, mens de andre deltagerne har varierende bidrag.