Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2020

Sammendrag

I rapporten undersøkes og diskuteres hvilke skogtyper innen det Europeiske Natura 2000 systemet som Norge synes å ha et særlig ansvar for. Data fra Landsskogtakseringen sammenlignes med data fra EU på areal av de ulike skogtypene. Det konkluderes med at Norge har et svært høyt ansvar for oseaniske skogtyper, et høyt ansvar for Nordiske skogtyper, og et middels til lavt ansvar for sydlige skogtyper.

Sammendrag

Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og jordbærmidd.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av arealer registrert som MiS-livsmiljøet Rik bakkevegetasjon i tre områder på Østlandet. De overordnete målene var å undersøke om arealene tilfredstilte kravene til vegetasjonstyper som definerer livsmiljøet, og om de utvalgte arealene satt av som nøkkelbiotoper skilte seg ut fra arealer utenfor nøkkelbiotopene på samme bonitet og skogtype med hensyn på forekomster av arter innen karplanter og jordboende sopp. Prøveflater (50x50m) i tilfeldig utvalgte nøkkelbiotoper inneholdt Rik bakkevegetasjon i 92% av tilfellene, og hadde en høyere andel av kalklågurtskog og høystaudeskog enn referanseflatene. Det ble funnet et høyere antall karplanter i MiSflatene enn i referanseflatene, men ikke jordboende sopp. For sopp på rødlisten ble det funnet et stort antall rødlistearter, et noe høyere antall arter i MiS-flatene enn i referanseflatene, og at fem av seks flater med >10 rødlistete sopp var MiS-flater. Forskjeller i sammensetningen av arter på flatene var i hovedsak knyttet til geografisk beliggenhet og til vegetasjontyper. Flater i middelaldret kulturskog hadde færre karplanter, men minst like mange arter sopp (inkludert rødlistearter) som naturlig forynget skog. Resultatene viser at nøkkelbiotoper basert på MiS-registreringer fanger opp de vegetasjonstypene og arter som definerer livsmiljøet, men at bruk av skillearter innen karplanter for å lokalisere kalklågurtskog ikke alltid fungerer i tett skog med lite karplanter.

Til dokument

Sammendrag

Field trapping experiments were carried out in Norway to measure attraction of the cherry bark tortrix (CBT) Enarmonia formosana to volatile blends of candidate compounds including acetic acid (AA), linalool oxide pyranoid (LOXP), 2-phenylethanol (PET), pear ester (E,Z)2,4-ethyl decadienoate (PE) and (E)-β-farnesene (BF). The binary blend of AA and LOXP caught the highest number of CBT adults. While addition of PET along with PE did not significantly change the attraction, a sex-dependent decrease of female captures was found when LOXP was replaced by PET/PE. Male attraction to AA/LOXP did not differ when PET/PE were added to the blend or when LOXP was substituted by the same two compounds. A similar attraction to blank traps was recorded for the ternary blend of LOXP/PET/PE, for the binary blend of PET/PE and for LOXP alone, supporting AA as a possible fundamental component of CBT kairomone. In addition, a lower number of bycatches of Hedya nubiferana, Anthophila fabriciana, Synanthedon myopaeformis, Pammene spp. and Pandemis spp. were scored in the AA/LOXP than in any blend including AA/PET/PE. BF was not behaviourally active on CBT in our field experiments. The high attraction of both sexes of CBT to the binary blend of AA/LOXP represents a first step towards the identification of a multicomponent kairomone for this pest. A continuous flight activity of both sexes of CBT was recorded from the end of May until the beginning of August, supporting the hypothesis that CBT is univoltine in Norway. Because larval infestation on tree trunks varies substantially with apple varieties, we encourage the collection of additional data to attempt a correlation between adult catch by AA/LOXP traps and the following larval population.

Til dokument

Sammendrag

It is commonly known that the pretreatment of complex substrates yields higher biogas production in anaerobic digestion (AD) by improving hydrolysis. However, it is still questioned whether all solubilized fractions after pretreatment can be used for CH4 production during AD. In this study, the relationship between increased solubilization and AD efficiency in response to different pretreatment conditions of lipid-extracted microalgae waste (LEMW) was investigated. The individual pretreatment (acid and ultrasonic) and combined pretreatment were applied to assess the solubilization of LEMW. A biochemical methane potential (BMP) test was subsequently performed to determine the AD efficiency. Combined pretreatment of LEMW (60 min of irradiation + pH 1) showed the highest performance, achieving CH4 production of 1245 ± 28 mL CH4/L with increased solubilization of 50.4%. However, it was found that increased solubilization did not proportionally increase CH4 productivity. The assessment of the origin of produced CH4 through biomass fractionation supports this finding in that the soluble fraction that does not contribute to CH4 production increased at more severe pretreatment conditions.