Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2019

Til dokument

Sammendrag

Biodiversity of ecosystems is an important driver for the supply of ecosystem services to people. Soils often have a larger biodiversity per unit surface area than what can be observed aboveground. Here, we present what is to our knowledge, the most extensive literature-based key-word assessment of the existing information about the relationships between belowground biodiversity and ecosystem services in European forests. The belowground diversity of plant roots, fungi, prokaryota, soil fauna, and protists was evaluated in relation to the supply of Provisioning, Regulating, Cultural, and Supporting Services. The soil biota were divided into 14 subgroups and the ecosystem services into 37 separate services. Out of the 518 possible combinations of biotic groups and ecosystem services, no published study was found for 374 combinations (72%). Of the remaining 144 combinations (28%) where relationships were found, the large majority (87%) showed a positive relationship between biodiversity of a belowground biotic group and an associated ecosystem service. However, for the majority of the combinations (102) there were only three or fewer studies. The percentage of cases for which a relationship was detected varied strongly between ecosystem service categories with 23% for Provisioning, 8% for Regulating, 40% for Cultural, and 48% for Supporting Services.We conclude that (1) soil biodiversity is generally positively related to ecosystem services in European forests; (2) the links between soil biodiversity and Cultural or Supporting services are better documented than those relating to Provisioning and Regulating services; (3) there is a huge knowledge gap for most possible combinations of soil biota and ecosystem services regarding how a more biodiverse soil biota is associated with a given ecosystem service. Given the drastically increasing societal demand for knowledge of the role of biodiversity in the functioning of ecosystems and the supply of ecosystem services, we strongly encourage the scientific community to conduct well-designed studies incorporating the belowground diversity and the functions and services associated with this diversity.

Sammendrag

Buskskvetten (Saxicola rubetra) er en fugleart knyttet til jordbrukslandskapet i Norge. Den har hatt en tydelig bestandsnedgang i Sverige og flere andre land i Europa. Resultatene fra fugleovervåkingen ved NIBIO i perioden 2000-2017 viser nå at buskskvetten har hatt en betydelig nedgang i utbredelse og antall hekkende fugl også her.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten gjev ei oversikt over metodikk for rapportering av lystgassutslepp brukt i nokre utvalde land, og ei vurdering av om dette er aktuelt for Norge. Rapporten omhandlar vidare korleis Norge kan gå frå Tier 1 standard utsleppsfaktor til nasjonal utsleppsfaktor Tier 1 for direkte lystgassutslepp frå tilført nitrogen i mineralgjødsel og husdyrgjødsel på jordbruksareal. Rapporten vurderer også om det er mogleg for Norge å gå frå Tier 1 til Tier 2 i utsleppsrekneskapen. Eit meir detaljert samandrag finn ein på side 5 i rapporten.

Sammendrag

Bevaringsplanen for skogtregenetiske ressurser fra Norsk genressurssenter gir status for eksisterende bevaringsarbeid og definerer behov for framtidig bevaring for å sikre genetisk variasjon i skogtrær i Norge. Genetisk variasjon sikrer skogtrærnes evne til fortsatt evolusjon og tilpasning til endrede klimatiske forhold, og er en forutsetning for foredling. Dette er også viktig for å sikre trærnes motstandskraft mot skader og sykdommer. Bevaring av genetiske ressurser hos skogtrær kan foregå in situ i naturlige populasjoner, i verneområder eller bevaringsbestand, eller ex situ, utenfor det opprinnelige voksestedet...…..