NIBIO Bok

NIBIO Bok formidler resultater fra forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid i NIBIO, og inneholder andre utgivelser som for eksempel seminarrapporter og proceedings fra konferanser. Det utkommer omtrent 10 utgaver i året. Målgruppen er vitenskapelig ansatte, veiledere, offentlige myndigheter og de som bruker kunnskapen i praksis.

Sammendrag

Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til brukarfamilien. Driftsgranskingane byggjer på skatterekneskapar som er omarbeidde til driftsrekneskapar. Rekneskapane kjem frå gardsbruk som er spreidde rundt i heile landet. For rekneskapsåret 2019 har 930 driftseiningar teke del i driftsgranskingane i jordbruket. 121 av driftseiningane har vore med i dei spesielle driftsgranskingane i skogbruket. Driftsgranskingane omfattar gardsbruk med ei standard omsetning som minst svarer til kr 150 000....

Til dokument

Sammendrag

Norsk genressurssenter overvåker status og bidrar til bevaring og bruk av genetisk mangfold av nytteplanter. Listen over planter som har vært brukt på en eller annen måte er svært lang. Menneskene har til alle tider brukt og vært avhengige av planter til ulike formål: mat, husdyrfôr, medisin, krydder, bygningsmaterialer, klær, redskaper, eller til pryd og hygge. Planter som brukes slik over mange generasjoner, får etterhvert en interessant kulturhistorie og blir kulturminner. Da den norske regjerningen utpekte 2009 til Kulturminneår, ga det derfor mulighet til å fokusere på plantemangfoldet og ikke minst på interessant kunnskap og historie knyttet til plantene. Bidrag til Kulturminneåret fra Norsk genressurssenter omfattet blant annet en serie omtaler av kulturminneplanter på senterets nettsider. De er nå samlet i denne boka. Tilgang til genetisk variasjon hos de dyrkede plantene våre er avgjørende for utvikling av nye plantesorter som vi trenger for å øke avlingene i jordbruket, for å håndtere plantesykdommer og for å tilpasse matproduksjonen til et endret klima med varmere, våtere og villere vær.

Sammendrag

Foreword The United Nation’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs) form an important framework for social development nationally and globally. However, it can sometimes feel as if the concept of ‘sustainability’ is simply being bandied about with no thought for what it actually involves. To NIBIO, the concept means a lot, and we are committed to making it tangible by using the knowledge we develop and manage, both in Norway and through our activities abroad. Our diverse and specialized activities have made it possible for NIBIO to meet many of the 17 SDGs. The wide range and huge diversity of our specialist expertise, projects, types of assignments, relationships, people, presence and geography make NIBIO unique. Our focus is on ensuring that our knowledge will be of benefit and can be used to meet the needs of public administration and industry. In an institute with over 1,000 ongoing specialist projects, it is impossible to present a comprehensive and complete picture. Yet we can convey representative aspects. This is the purpose of this edition of Green Knowledge. It provides a selection of 37 individual issues, which represent a cross section of the varied activities at our institute. We hope that it sparks your interest and spurs you to find out more about NIBIO and our specialized activities.

Sammendrag

Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jord-bruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til brukarfamilien. Driftsgranskingane byggjer på skatterekneskapar som er omarbeidde til driftsrekne-skapar. Rekneskapane kjem frå gardsbruk som er spreidde rundt i heile landet. For rekneskapsåret 2018 har 916 driftseiningar teke del i driftsgranskingane i jordbruket. 123 av driftseiningane har vore med i dei spesielle driftsgranskingane i skogbruket. Driftsgranskingane omfattar gardsbruk med ei standard omsetning som minst svarer til kr 150 000....