Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Til dokument

Sammendrag

Berries represent one of the most important and high-valued group of modern-day health-beneficial “superfoods” whose dietary consumption has been recognized to be beneficial for human health for a long time. In addition to being delicious, berries are rich in nutrients, vitamins, and several bioactive compounds, including carotenoids, flavonoids, phenolic acids, and hydrolysable tannins. However, due to their high value, berries and berry-based products are often subject to fraudulent adulteration, commonly for economical gain, but also unintentionally due to misidentification of species. Deliberate adulteration often comprises the substitution of high-value berries with lower value counterparts and mislabeling of product contents. As adulteration is deceptive toward customers and presents a risk for public health, food authentication through different methods is applied as a countermeasure. Although many authentication methods have been developed in terms of fast, sensitive, reliable, and low-cost analysis and have been applied in the authentication of a myriad of food products and species, their application on berries and berry-based products is still limited. The present review provides an overview of the development and application of analytical chemistry methods, such as isotope ratio analysis, liquid and gas chromatography, spectroscopy, as well as DNA-based methods and electronic sensors, for the authentication of berries and berry-based food products. We provide an overview of the earlier use and recent advances of these methods, as well as discuss the advances and drawbacks related to their application.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å undersøke den mulige miljøeffekten av å tilføre slam til jordbruksarealer. Resultatene viser at kalket avløpsslam kan gi en betydelig økning i jordas innhold av lett løselig fosfor, mens ukalkede slamtyper hadde enten ingen effekt eller en tendens til negativ effekt på innholdet av lett løselig fosfor. Avløpsslam hadde en positiv, men kortvarig effekt på jordstruktur og kan dermed redusere erosjon den første tiden etter tilførsel. Resultater fra et avrenningsforsøk viste at slam som gir økning i jordas P-AL-nivå, ga en større andel løst fosfat i overflateavrenningen. Det ble funnet økt konsentrasjon av tungmetallene sink og kobber i kornet første året etter slamtilførsel.

Sammendrag

Horticultural production systems are under pressure to find environmentally friendly growing media. Peat is currently the most popular substrate for fresh potted herbs production; however, this raw material is not sustainable due to the large amount of greenhouse gases released during its harvesting. Therefore, the goal of the study was to test the performance of various commercial wood fiber products and compare them with peat and coir in an ebb-and-flow production system with basil (Ocimum basilicum L. 'Marian'). Basil plants were grown in three different pot sizes (6, 9 and 12 cm in diameter) and under various fertigation regimes (EC 1, 2 and 3). Height and biomass of the plants were recorded when the best performing plants reached the commercial stage. The tallest plants and greatest biomass were produced in peat and coir, however, the results confirm that wood fiber can be a promising substrate alternative. Further research is needed to study, among others topics, how to modify some properties of wood fibers to fulfil their potential as a replacement for non-sustainable growing media in production of herbs in pots.