Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2024

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over NIBIO sine aktiviteter i AdaptaN II prosjektet gjennomført i samarbeid med tsjekkiske partnere. NIBIO har bidratt med vurdering av erosjonsrisiko og modellering av erosjonstiltak for klimatilpasning på jordbruksarealer for et nedbørfelt i Větřkovice i Moravian – Silesian Region i Tsjekkia. Delrapport 1 gir en oversikt over aktuelle erosjonstiltak i bruk i Norge samt regelverk, støtteordninger og subsidier for miljøtiltak. Delrapport 2 gir en oversikt over viktige faktorer ved vurdering av erosjonsrisiko og resultat fra modellering av utvalgte erosjonstiltak, spesielt vegetasjonssoner og grasdekte vannveier for studieområdet i Tsjekkia.

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over NIBIO sine aktiviteter i AdaptaN II prosjektet gjennomført i samarbeid med tsjekkiske partnere. NIBIO har bidratt med vurdering av erosjonsrisiko og modellering av erosjonstiltak for klimatilpasning på jordbruksarealer for et nedbørfelt i Větřkovice i Moravian – Silesian Region i Tsjekkia. Delrapport 1 gir en oversikt over aktuelle erosjonstiltak i bruk i Norge samt regelverk, støtteordninger og subsidier for miljøtiltak. Delrapport 2 gir en oversikt over faktorer ved vurdering av erosjonsrisiko og resultat fra modellering av utvalgte erosjonstiltak, spesielt vegetasjonssoner og grasdekte vannveier for studieområdet i Tsjekkia.

Til dokument

Sammendrag

Ochnaflavone is a naturally occurring biflavonoid mainly isolated from Ochna integerrima, manifests health benefits encompassing antidiabetic, anticancer, anti-cardiovascular, and anti-inflammatory activities. However, most bioactivity research has focused on in vitro experiments, rather than in vivo disease models, toxicological assessments, and human clinical trials. Moreover, a comprehensive review of the pharmacological aspects of ochnaflavone is conspicuously lacking. Thus, this review provides a concise and comprehensive summary of existing knowledge on the chemical structure, plant origin, physical properties, biotransformations, and multifaceted biological activities of ochnaflavone along with an in-depth exploration of the complex molecular mechanisms behind these activities, including signaling pathways and gene expression regulation, with the aim of promoting future theoretical needs for ochnaflavone in clinical trials and providing comprehensive insights into the research and application of this valuable natural compound.

Sammendrag

På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2023. Arealfordelingen av faktisk drift (vekst, jordarbeiding og miljøtiltak) i 2023 har framkommet av registerdata fra Landbruksdirektoratet og føringer/informasjon fra Follo Landbrukskontor, og er fordelt på de dyrka arealene etter bestemte rutiner i modellen. Arealfordelingsrutinen i modellen ga følgende utbredelse av kombinasjon vekst/jordarbeiding i vannområdet for 2023: 61 % stubb (jordarbeiding vår eller direktesåing), 11 % gras, 5 % vårkorn med høstpløying, 13 % høstkorn med høstpløying, 8 % høstharving til vår- og høstkorn samt frukt og bær, og 3 % poteter og grønnsaker. Arealfordelingen varierte mellom tiltaksområder. Eksisterende grasdekte kantsoner og fangdammer inngikk også i beregningene. Jord- og fosfortap i vannområdet PURA i 2023 ble beregnet til henholdsvis 3,2 kilotonn SS og 5,6 tonn TP. For individuelle tiltaksområder varierte jordtapet fra nær 0 til 1,5 kilotonn, og fosfortap fra nær 0 til 2,7 tonn. Forskjeller i drift bidro til å forklare forskjellene mellom tiltaksområder. Andelen jordarbeiding om høsten var den laveste som var registrert i perioden 2014-2023, og følgelig var nivå på jord- og fosfortap også det laveste som var beregnet i samme periode.

Sammendrag

This report describes the development of models to calculate losses of soil particles, phosphorus, nitrogen and organic carbon from agricultural land to first order streams. The results from the models serve as input data to the TEOTIL model which estimates the net losses from agriculture and all other sources. The agricultural models (AGRITIL) were calibrated for catchments in the Agricultural Environmental monitoring programme and are limited by the availability of data for different regions in Norway.

Sammendrag

Pærebrann er en plantesykdom forårsaket av bakterien Erwinia amylovora som er regulert i plantehelseforskriften og pærebrannforskriften. Formålet med regelverket og forvaltningen av denne planteskadegjøreren er å forebygge, begrense og bekjempe videre spredning. Pærebrannprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO. Mattilsynets praktiske arbeid med planteskadegjøreren koordineres via Region Sør og Vest og finansieres over Mattilsynets budsjett. NIBIO mottar bevilgninger fra Landbruks- og matdepartementet for kunnskapsstøtte til Mattilsynet knyttet til sjukdommen pærebrann. I 2023 har prosjektet prioritert rydding av lett mottakelige vertplanter for pærebrann rundt planteskoler som produserer mottakelige planter, som et ledd i å redusere risikoen for smitte inn i denne planteproduksjonen. Videre har vi prioritert kartlegging for å fremskaffe kunnskap om sykdommens utbredelse i Norge. Totalt er 67 kommuner kartlagt og det ble funnet pærebrannsmitte for første gang i 15 av disse. Pærebrann viser seg mer utbredt i spesielt Agder, enn det man tidligere har kjent til.

Til dokument

Sammendrag

Seasonal pollen allergy is a major public health concern, with many different pollen aeroallergens being present in the atmosphere at varying levels during the season. In Norway, information about spatiotemporal variation of pollen aeroallergens is currently lacking, leading to reduced ability to manage and treat seasonal allergies. Seven pollen aeroallergens (alder, hazel, willow, birch, pine, grass and mugwort) were monitored daily for 16 years from 12 regions and coalesced to create regional pollen calendars. Seasonal statistics, such as seasonal pollen integral (SPIn), onset, duration and periods of high and very high concentrations, were calculated for all pollen types and regions. High days were further modelled with SPIn in a linear regression framework to investigate the connection between the strength of the season and number of days above high pollen thresholds. The tree pollen season occurred between January and mid-July, with the pollen aeroallergens birch and pine being the most prominent in all regions. The herb pollen season was observed to occur between June and mid-August, although mugwort was almost completely absent. The grass pollen season was mostly mild on average but more severe in some regions, primarily Kristiansand. South-east regions of Oslo, Kristiansand and Lillehammer had the overall highest pollen load, while northern regions of Bodø, Tromsø and Kirkenes had the overall lowest pollen loads. SPIn and days above high pollen thresholds had positive highly significant relationships (R2 > 0.85) for all pollen types, bar mugwort. Regional pollen calendars and seasonal statistics contribute to reliable information that can be used by medical professionals to effectively and timely manage and treat seasonal pollen allergies in Norway. Further research is needed to determine sensitization profiles of pine and willow.