Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2022

Til dokument

Sammendrag

Background Eimeria spp. are widespread apicomplexan parasites known to cause coccidiosis in livestock, resulting in reduced animal welfare and productivity, particularly in sheep. The treatment options are limited, and there is an emerging development of resistance against registered pharmaceuticals. Spruce bark is rich in plant secondary metabolites (PSM), such as condensed tannins, which are bioactive compounds previously shown to have antiparasitic activity. Here, we examined the anticoccidial properties of bark extract of Norway spruce (Picea abies) against a field isolate of ovine Eimeria spp. by treating Eimeria-infected pre-ruminant lambs with water-extracted bark daily for 12 days. We hypothesised that the bark extract would reduce the faecal oocyst excretion and, consequently, the severity of diarrhoea. Results Oral administration of spruce bark extract significantly reduced the excretion of Eimeria oocysts in milk-fed lambs post treatment till the end of the trial 22 days post infection. This difference in oocyst excretion between the treated and the untreated infected animals increased with time. Compared to the untreated and the sham-infected control group, the group treated with bark extract had softer faeces and reduced milk intake during the treatment period. After discontinuing the treatment, the treated animals got a more solid and formed faeces compared to that of the untreated control group, and the milk intake increased to the level of the sham-infected, untreated control group. The bark extract treated animals had a lower body weight and a lower mean daily body weight gain throughout the whole duration of the experiment. Conclusions Bark extract from Norway spruce showed marked anticoccidial properties by reducing the faecal oocyst count and associated diarrhoea in young lambs. Simultaneously we experienced detrimental effects of the treatment, displayed as reduced feed intake and daily body weight gain. Therefore, we suggest conducting similar studies with lower bark extract dosage to explore the possibilities of a better trade-off to reduce the negative impact while maintaining the antiparasitic effect. Keywords: Coccidia, Coccidiocide, Eimeria, Industrial by-products, Sheep

Til dokument

Sammendrag

Maarud fabrikker på Disenå ønsket å finne en god løsning på hvordan man kunne sirkulere ulike nærings avfall strømmer fra fabrikken. Komposteringsløsning ble valgt siden avfallet, som ikke er av animalsk opprinnelse, egner seg godt for kompostering og vil kunne bli til næringsrik kompost. Det biologiske avfallet som består av slam fra avløpsrenseanlegget, stivelse og ødelagt potet fra fabrikken er rent og en viktig ressurs å sirkulere. NIBIO har vært behjelpelig med å sikre en god og trygg prosess for kompostering av avfallet. Rapporten beskriver en risikovurdering av prosessen for å forhindre at mulig planteskadegjørere overlever kompostering og at en streng strategi for hygienisering er lagt til rette for drift av anlegget. Rapporten beskriver også oppbygningen av et komposteringsanlegg med fysisk inndeling i ren og ulike urene soner. God soneinndeling er en forutsetning for å sikre at ikke mulig smitte overføres til ferdig kompost. Rapporten beskriver en rekke laboratoriestudier hvor ulikt avfall er utprøvd i forskjellige blandingsforhold for å sikre temperatur over 55-70 °C over tilstrekkelig tid. Erfaringene fra laboratoriestudiene har deretter blitt utprøvd på store ranker som vendes slik at all masse eksponeres for høye temperaturer. Alle ranker overvåkes kontinuerlig med 4 trådløse temperaturfølere som sender data tilbake til kontrollrommet hvor informasjon kan logges på monitor og overføres til en database på PC. Operatørene følger daglig opp på prosessen slik at 100% av ranken holder seg over 55-70 °C både før og etter vendinger i 28 dager. Etter 2 års utprøving er det utviklet ulike resepter tilpasset sommer og vinter forhold. Slam mengden i resepten har blitt optimalisert slik at næringsinnholdet målt som Total N ligger på ca. 20 g/kg TS og Total P 6-7 g/kg TS. Over tid er det laget en empirisk modell for å vise hvor lang tid de ulike ranker skal ligge under aktiv fase, ettermodningsfase og til moden siktet kompost på ren grønn sone. Beregninger i modellen viser at prosessen trenger 33 uker fra avfallet blandes til komposten er ferdig modnet. Totalt ble det produsert 600 m3 kompost i prosjektet fra høsten 2020 til sommeren 2021 fordelt på 4 ulike batcher. Varedeklarasjoner for disse er laget og alle kompostbatcher har høy næringsverdi, kvalitets klasse 0 for innhold av tungmetaller og de inneholder ingen fremmedlegemer. Ingen cyster av PCN og patogene mikroorganismer er blitt påvist i noen av kompostrankene.

Sammendrag

Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). Formålet med prosjektet er å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann. For å oppnå et best mulig resultat i dette arbeidet er den delen av landet der pærebrann forekommer blitt delt opp i tre soner. 1. Pærebrannsone Omfatter områder/kommuner av landet hvor det er blitt påvist pærebrann og hvor det ikke er et mål å utrydde sjukdommen. 2. Bekjempelsessone Omfatter områder/kommuner hvor det er blitt påvist pærebrann og som grenser til kommuner i pærebrannsonen. Her gjøres intensivert overvåking og rydding med formål å hindre videre spredning og på sikt å utrydde sjukdommen. 3. Forebyggende sone Dette er områder uten pærebrann, som er i nærheten av smittefronten og er områder med viktig kommersiell fruktdyrking eller områder i nærheten av slik fruktproduksjon Hensikten er ha en buffer mot spredning til viktige fruktområder eller til andre deler av landet. . I disse områdene skjer overvåkingen på stikkprøvebasis. Friske planter av bulkemispel og pilemispel vil kunne bli fjernet som et forebyggende tiltak I tillegg til disse tre sonene gjennomføres overvåking på stikkprøvebasis i andre deler av landet der pærebrann ikke er påvist. Kommune- og fylkesinndeling er i hovedsak basert på den nye kommune og fylkesinndelingen. Fra 2021 iverksatte Mattilsynet en ny forskrift med inndeling av kommuner og fylker med mange nye navn. Forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)er tilgjengelig på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-08-51.. Forsrkriften ble sist revidert 5.10.2021 som følge av påvisningene som ble gjort i nye områder i 2021. Med hovedvekt på de viktigste vertplantene ble det i 2021 (2020 tall i parentes) gjort systematisk stikkprøvekontroll i 8 (10) fylker og 100 (140) kommuner. Det ble lagt spesielt vekt på kontroller i fruktdyrkingsområder, planteskoler, planteutsalg og områder rundt disse. Samt å rydde pærebrann i randområder, som f.eks. Grimstad. Til sammen ble det utført 13 954 (14 310) inspeksjoner av vertplanteforekomster. Totalt er det ryddet på 3 069 (1 407) eiendommer. I flere smittede områder har det vært gjennomført systematisk gjennomgang og fjerning av alle registrerte sjuke planter. Men i kommunene Ålesund, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola, Karmøy, Haugesund, Askøy, Os, Bergen og Kristiansand er pærebrann nå så utbredt at ressursene ikke strekker til for å fjerne planter med smitte. Ellers i smittede områder ble stort sett alle sjuke planter som var registrert, fjernet. I kommersielle frukthager i Norge ble det i 2021 ikke påvist pærebrann noen steder. Tallet på lokaliteter som har blitt ryddet er betydelig større enn i 2020. Dette skyldes mye arbeidet i randsoner for pærebrann, samt mer omfattende rydding rundt planteskole/planteutsalg. Men fortsatt er det mye rydding i såkalte friområder, som er tidkrevende og gir lavere ryddetall. Når det gjelder stikkprøvekontrollen, er denne om lag som i 2020......

Sammendrag

Harvest Weed Seed Control (HWSC) systems are used to collect and/or kill weed seeds retained on the weed plants at crop harvest. The effect of HWSC methods depends on the weeds seed retention at harvest. Therefore, delay in crop harvest reduces the efficiency of HWSC. In 2018, we studied the seed production and shedding pattern of Alopecurus myosuroides in a semi-field experiment in Taastrup, Denmark, to find the seed shedding time range of this species. In 2017 and 2018, we also followed the seed shedding pattern of A. myosuroides in a wheat field. Seeds of A. myosuroides were planted in pots in a greenhouse with a constant temperature of 5°C. In December 2017, the seedlings were transplanted in a box (120 × 80 cm2) located outdoor. In spring 2018, the number of plants was reduced to 14 providing a space of 685 cm2 for each plant. We surrounded each plant with a porous net to collect the seeds. The nets were checked once a week to record the beginning of the seed shedding period. Hereafter, seeds were collected weekly using a portable vacuum cleaner. Plants in the box started seed shedding in the second week of June and seed shedding continued for 12 weeks (end of August). In the wheat field, A. myosuroides plants surrounded by a net started to shed seeds in the third week of June and continued until wheat harvest on 31 July in 2017 and in the second week of July and continued until wheat harvest on 15 August in 2018. We found a significant difference between the weekly number of shed seeds in all three experiments (P

Til dokument

Sammendrag

Compatibility and synchrony between specialized tissues of the pistil, female gametophytes and male gametophytes, are necessary for successful pollination, fertilization, and fruit set in angiosperms. The aim of the present work was to study the development and viability of embryo sacs, as well as fertilization success, in relation to the fruit set of the cultivars ‘Mallard’, ‘Edda’, ‘Jubileum’, and ‘Reeves’, under specific Norwegian climatic conditions. Emasculated, unpollinated, and open-pollinated flowers were collected at the beginning of flowering, and on the 3rd, 6th, 9th, and 12th days after flowering, from all four plum cultivars over two years (2018/2019). Ovaries were dehydrated, embedded in paraffin wax, sectioned, stained, and observed under a light microscope. Results showed the existence of synchronization between successive phases in the development of the embryo sac and individual phases of flowering. All plum cultivars had higher percentages of viable embryo sacs, fertilized embryo sacs, and fruit set in 2018 than in 2019. These differences may be related to the very low temperatures during the post-full-flowering period in 2019, and to the low adaptation of some studied cultivars to unfavorable conditions. In our study, the cultivar ‘Jubileum’ showed the highest percentage of viable embryo sacs, fertilized embryo sacs, and fruit set compared to other cultivars, i.e., the best low-temperature adaptation.