Jordsmonnkart

Temakart fra jordsmonnkartleggingen er fritt tilgjengelig på kartportalen Kilden (kilden.nibio.no). Under fanen Jordsmonn finnes nå nye og oppdaterte kart som viser ulike egenskaper ved jordsmonnet, samt kart som viser potensial for dyrking av ulike vekster, erosjonsrisiko ved høstpløying og jordkvalitet. Kartene gir grunnlag for kunnskapsbeslutninger innen agronomi, arealplanlegging, klimatilpassing og miljøspørsmål innen jordbruket.

utklipp forsiden Kilden
https://kilden.nibio.no Foto:
kartlegging med feltpc og gas_sif.JPG
Jordsmonnkartene er basert på data fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet. Hvert eneste jorde har blitt besøkt og jorda har blitt bedømt ned til en menters dybde ved hjelp av jordbor og en felt-pc. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
Kartleggingsmetodikk

Jordsmonnkart og jordsmonndata

Litt over halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt. På grunnlag av dataene fra denne kartleggingen lages det ulike temakart. I forbindelse med en omfattende oppdatering og forbedring av NIBIOs jordsmonndatabase har det nylig blitt gjort flere endringer av disse temakartene. Du kan lese mer om endringene her.

Temakartene gjør det mulig å få kjennskap til viktige egenskaper ved jordsmonnet. Nederst på denne siden finner du en oversikt over alle de ulike kartene. Kartillustrasjonene lenker til undersider som beskriver karttemaet og hvilke kriterier som er satt for de ulike klassene på kartet. 

Kartbasert informasjon om jordsmonnet er en viktig kilde til kunnskap. Med kunnskap om jordressursen kan kloke valg tas innen agronomi, arealplanlegging og klimatilpassing. Kart kan også brukes som utgangspunkt for å sette inn tiltak for å redusere jordbrukets miljøbelastning til et minimum.

De naturlige betingelsene for matproduksjon varierer mellom ulike deler av landet, men også innen et fylke, en kommune og innen en driftsenhet. Beslutninger om bruk av jordressursen må tas ut ifra de naturlige betingelsene på hvert sted. Kart kan gi kunnskap om jordressursen, for både forvalting, næring, rådgivingstjeneste og forskning.

Kartene er tilgjengelige som nedlastbare datafiler og nettbaserte karttjenester i GeoNorge, det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. De er også fritt tilgjengelige på kilden.nibio.no. Alle kartene finnes under fanen Jordsmonn, noen av dem ligger også under fanen Arealinformasjon. I tillegg ligger noen temakart fra jordsmonnkartleggingen på Gårdskart (gardskart.nibio.no), den andre av NIBIOs to kartportaler.

Jordsmonndata kan også lastes ned og benyttes i egne GIS-verktøy, eller karttjenestene kan lastes ned som WMS og gjøres tilgjengelige i egne kartløsninger. Nedenfor finner du lenker til disse nedlastingstjenestene. 

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon
Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Mer informasjon