Tilskuddskart, landbruksdirektoratet

Skjermbilde

På grunnlag av kart for flateerosjon og drågerosjon har Landbruksdirektoratet laget et eget kart som vil legge grunnlaget for tilskudd til endret jordbearbeiding. 

Tilskuddskartet tar hensyn til både flateerosjon og drågerosjon og deler jordbruksareal inn i seks ulike klasser. En del kommuner som har blitt jordsmonnkartlagt etter 2012 har ikke erosjonsrisikokart per i dag. Disse kommunene vil få erosjonsrisikokart i løpet av 2022 og kartene vil kunne benyttes i RMP-søknadsomgangen for 2023.

Mer informasjon om tilskuddskartet finner du ved å følge denne lenken: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/kart-og-register/kart-i-regionale-miljoprogram-rmp