Mandelpotetdyrking (kun Oppdal)

Egnethet for dyrking av mandelpotet i Oppdal
Egnethetskart for dyrking av mandelpotet finnes bare for Oppdal kommune, men modellen kan også kjøres for andre kommuner dersom det er interesse og midler til dette. https://kilden.nibio.no

Denne informasjonen finnes kun for Oppdal kommune. Egnethet for dyrking av mandelpotet er ett av flere kartlag som avledes fra jordsmonndatabasen ved NIBIO.

Utvikling av egnethetsmodell for mandelpotetdyrking

Arealene klassifiseres med basis i jord- og terrenginformasjonen fra jordsmonndatabasen kombinert med klimainformasjon fra klimasonekart etter Skjelvåg (1987). Modellen er utviklet i samarbeid med ringleier Knut Sundset i Oppdal Forsøks- og driftsplanring (nå Norsk landbruksrådgivning) og Tor Sæter, fagansvarlig for landbruk i Oppdal kommune i 2008.

Egenskaper som inngår i vurderingen er jordtypenes klassifikasjon, hydrologi, dybde til fjell, sjikttyper og -tykkelse, kornstørrelse, grusinnhold og innhold av organisk materiale. I tillegg benyttes egenskaper som kartfigurenes helling, stein- og blokkinnhold og frekvens av fjellblotninger. Modellen forutsetter at det vannes tilstrekkelig mot tørke og frost.

Lite lagringsevne for plantetilgjengelig vann gis derfor ingen nedgradering. Klimadata som inngår er landsdekkende klimasoner, lokalklimatiske variasjoner fanges ikke opp i denne versjonen. Kartfigurens sterkeste begrensning legges til grunn for klassifiseringen.
 
Egnethetsklasser for dyrking av mandelpotet
Klassenavn Klassebeskrivelse
Godt egnet Areal som tilfredsstiller kravene til dyrking av mandelpotet
Marginalt Arealer som ikke tilfredsstiller alle kravene til dyrking av mandelpotet, men der dyrking likevel kan være aktuelt (lokal vurdering)
Uegnet Areal som ikke tilfredsstiller kravene til dyrking av mandelpotet

 

 
 
I klassene «marginalt» og «uegnet» er det mulig å få se den viktigste årsaken til nedklassifiseringen ved å klikke på den aktuelle kartfiguren. Følgende begrensninger er tatt med i beregningene av dyrkingsklasser: høyt innhold av grus, stein eller blokk, tørkeutsatt, jordsmonnets tekstur, hellingsforhold, innhold av organisk materiale, fjell i dagen eller grunt jordsmonn, klima, for vått ved mye nedbør (avhengig av grøftetilstand), dyrket søppelfylling.
 

Bruksområde

Kartlaget "Egnethet til dyrking av mandelpotet" er først og fremst tenkt brukt som grunnlag for lokal næringsutvikling av en nisjeproduksjon. Det kan også brukes innen arealplanlegging og arealforvaltning, til verdsetting av jordbruksareal og til rådgivning i landbruket for en best mulig utnyttelse av de naturgitte ressurser. Det er mulig å kjøre modellen for andre områder i landet dersom det er interesse og midler til stede. 
 

Begrensninger 

Klimadataene som inngår i modellen har klare begrensninger og er ikke egnet til å fange opp lokalklimatiske variasjoner. Områder med spesielt ugunstig lokalklima som for eksempel nordvendte arealer med lavere varmesum eller spesielt frostutsatte arealer nær dalbunnen må gis en manuell nedklassifisering basert på en detaljert kunnskap om de lokalklimatiske forholdene. Figurstørrelse og arrondering er heller ikke tatt hensyn til i modellen. Små arealer eller arealer med en lite gunstig utforming for radkulturer kan derfor være uegnet til kommersiell dyrking av mandelpotet selv om kartet viser noe annet.
 
KONTAKTPERSON
Tegforklaring mandelpotet Oppdal.PNG
Tegnforklaring til kartet "Mandelpotetdyrking (kun Oppdal)".