Jordressursklasser

kilden-14.07.2017
Kartlaget "Jordressursklasser" har fire klasser der mørkest farge indikerer den beste jordressursklassen. Kartet tar ikke hensyn til helling.  https://kilden.nibio.no

Kartet viser dyrka mark inndelt i fire klasser hvor inndelingen er basert på enkelte jordsmonnegenskapers begrensende innvirkning på bruken av jorda. Kommuner kartlagt i 2020 og 2021 vil få tilgang til kartet på et senere tidspunkt.

31. mai ble mange nye temakart fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet publisert. Jordsmonnbasen har vært under oppgradering og temakartene har vært gjenstand for en gjennomgang og en oppgradering, både i innhold og kartografi. To kart er imidlertid uendret per nå, Jordkvalitet og Jordressursklasser. Disse temakartene er fremdeles tilgjengelige for de jordkartlagte arealene som disse har blitt produsert for tidligere, i henhold til gammel modell. For arealer som er jordkartlagt i 2020 og 2021, vil hverken Jordkvalitet eller Jordressursklasser være tilgjengelige nå. Høsten 2022 vil arbeidet med en gjennomgang av både Jordkvalitet og Jordressursklasser igangsettes.  

 

Viktige jordegenskaper som påvirker klasseinndelingen i kartet Jordressursklasser er jordas dreneringsegenskaper, dybde til fast fjell, fordeling av partikkelstørrelsene sand, silt og leir, innhold av grove fragmenter og innhold av organisk materiale. Informasjon om hvilke begrensninger som foreligger får man ved å klikke på kartfiguren man er interessert i. Det er ikke tatt hensyn til terrengegenskaper og klimaforhold.

Kartet er ikke ment som et egnethetskart, men viser hvor store begrensninger jordegenskapene setter for valg av vekster og agronomisk praksis i den rammen som de lokale forholdene setter.

Beskrivelse av klassene:

Ingen begrensninger: består av jord som er selvdrenert og relativt tørkesterk og som ikke krever andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jorda har god evne til å lagre plantetilgjengelig vann, og i tillegg, egen evne til å drenere ut overflødig vann. Jordsmonnet er dypt og har vanligvis en dyptgående jordstruktur.

Små begrensninger: inneholder jord som har grøftebehov, jord som periodevis kan være tørkeutsatt og jord som krever litt større innsats grunnet flere mindre begrensninger. Jorda i denne klassen er mer innsatskrevende, men med de rette tiltakene er jordkvaliteten på linje med klasse 1.

Moderate begrensninger: inneholder jord som har begrensninger som er mer eller mindre permanente. Begrensningene kan påvirke valg av vekster og agronomisk praksis, men for enkelte vekster kan begrensningene være ubetydelige. Vanlige begrensninger er fast fjell ved 50 til 100 cm dybde, høyt innhold av grus og stein, organiske jordlag, høyt leirinnhold og liten vannlagringsevne. Planert jord vil også havne i denne klassen.

Store begrensninger: inneholder jord med store begrensninger eller kombinasjoner av begrensninger som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis. Areal i denne klassen kan imidlertid være godt egnet til noen bruksområder, for eksempel som beite.


Nøyaktighet i kartet

I områder med ensartede jordforhold vil jordressursklassen og eventuelle begrensninger gjelde for mer enn 75 prosent av kartfigurens areal.
 
NB! Ved store vekslinger i jordforholdene kan en kartfigur inneholder flere jordtyper. I slike tilfeller vil jordtypen med den største begrensningen gå foran i klassifiseringen av figuren.
 
KONTAKTPERSON
Jordressursklasser.PNG
Les mer om oppdateringen av jordsmonnkartene
Helling_Oppdal_Kjetil_Fadnes.png
I jordressurskartet kommer den beste jorda i klassen "ingen begrensninger" uansett hvor bratt terrenget er. Foto: Kjetil Fadnes, NIBIO