Dekningskart jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord

Skjermbilde_dekningskart

Dekningskart for jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord. Illustrasjon: Kilden.nibio.no

Innhold og bruk

Dekningskartet viser i hvilke områder av landet jordsmonnkartlegging er utført, og i hvilke områder slik kartlegging mangler. Dekningskartet viser også hvilke kommuner som har planlagt/pågående kartlegging inneværende år. Dekningskartet gir med andre ord en illustrativ oversikt over hvor i landet resultater fra jordsmonnkartlegging finnes og hvor slike resultater snart foreligger. Jordsmonnkartleggingen vist i dekningskartet er utført på fulldyrka og overflatedyrka jord.

Ved visning av hele Norge, og i målestokker opp til 1:320 000, presenteres dekningskartet på kommunenivå. Ved zooming til større målestokker enn dette viser kartet dekningen innenfor 1 x 1 km store ruter.

Dekningskartet på «kommunenivå»

I kartillustrasjonen under viser dekningskartet på «kommunenivå» hvor stor andel av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal som er jordsmonnkartlagt. Den beregnede andelen for hver kommune inngår i en av de tre siste klassene i tegnforklaringen.

Dekningskart_kommuner_SørNorge.jpg
Utsnitt av dekningskart på kommunenivå. Kart: Kilden.nibio.no

Dekningskartet på «rutenettnivå»

Dekningskartet på «rutenettnivå» vises fra målestokk 1:320 000 til målestokk 1:40 000 (ved målestokker større enn 1:40 000 bortfaller dekningskartet, og selve jordsmonndataene kommer til syne). I kartillustrasjonen under viser dekningskartet hvor jordsmonnkartlegging er uført innenfor 1x1 km store ruter. Hver 1x1 km rute representerer arealsummen av det fulldyrka og overflatedyrka arealet som finnes innenfor rutas grenser. Ruter der denne arealsummen er mindre enn 2 daa vises ikke i dekningskartet. Se tegnforklaringen i margen. 

Dekningskart_ruter.jpg
Dekningskartet på "rutenettnivå" viser mer nøyaktig hvilke jordbruksarealer som er kartlagt.
KONTAKTPERSON
Tegnforklaring_kommuner.jpg
Tegnforklaring_ruter.jpg
20190426_201028.jpg
Feltarbeidernes iherdige innsats sørger for at dekningen av jordsmonnkart i Norge øker år for år. Her er feltarbeiderne samlet til feltkurs i 2019 før de reiser ut til flere forskjellige kommuner. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO