Dekningskart jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord

Dekningskart_kommuner_Utsnitt_Sørøst

Dekningskart for jordsmonnkartlagt fulldyrka og overflatedyrka jord. Illustrasjon: Kilden.nibio.no

Innhold og bruk

Dekningskartet viser i hvilke områder av landet jordsmonnkartlegging er utført, og i hvilke områder slik kartlegging mangler. Dekningskartet viser også hvilke kommuner som har planlagt/pågående kartlegging inneværende år. Dekningskartet gir en illustrativ oversikt over hvor i landet resultater fra jordsmonnkartlegging finnes og hvor slike resultater snart foreligger.

Ved visning av hele Norge, og i målestokker opp til 1:320 000, presenteres dekningskartet på kommunenivå. Ved zooming til større målestokker enn dette viser kartet dekningen innenfor 1 x 1 km store ruter.

Dekningskartet viser dekningen for jordsmonnkartlegging på det fulldyrka og overflatedyrka jordbruksarealet.

Dekningskartet på «kommunenivå»

I kartillustrasjonen under viser dekningskartet på «kommunenivå» hvor stor andel av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal som er jordsmonnkartlagt. Den beregnede prosentandelen for hver kommune inngår i en av de tre første klassene i denne tegnforklaringen:

Tegnforklaring_kommuner.jpg
Dekningskart_kommuner_SørNorge.jpg
Dekningskart for Sør-Norge på kommunenivå. Kartet viser kartlagte kommuner t.o.m. 2019.

Dekningskartet på «rutenettnivå»

Dekningskartet på «rutenettnivå» vises fra målestokk 1:320 000 til målestokk 1:40 000 (ved målestokker større enn 1:40 000 bortfaller dekningskartet, og selve jordsmonndataene kommer til syne). I kartillustrasjonen under viser dekningskartet hvor jordsmonnkartlegging er uført innenfor 1x1 km store ruter. Hver 1x1 km rute representerer arealsummen av det fulldyrka og overflatedyrka arealet som finnes innenfor rutas grenser. Ruter der denne arealsummen er mindre enn 2 daa vises ikke i dekningskartet. Følgende klasser vises:

Tegnforklaring_ruter.jpg
Dekningskart_ruter.jpg
Dekningskart i større målestokk viser mer nøyaktig hvilke jordbruksarealer som er klartlagt.
KONTAKTPERSON