Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Til dokument

Sammendrag

Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for the Mediterranean.

Sammendrag

Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane vurderes å være hardpakka og dårlig drenert silt/finsand som hindrer plantenes etablering, rotutvikling og vekst. Her bør det for den enkelte fairway lages en konkret plan for grøfting, gjerne også med grubbing eller slissedrenering på tvers av grøftene på fairwayene der problemene er størst.

Sammendrag

Allelochemicals, chemical cues that, among other things, mediate insect–plant interactions, such as host plant recognition, have attracted notable interest as tools for ecological control of pest insects. Advances have recently been made in methods for sampling and analyzing volatile compounds and technology for tracking insects in their natural habitat. However, progress in odor-mediated behavioral bioassays of insects has been relatively slow. This perspective highlights this odor-mediated insect behavior, particularly in a natural setting and considering the whole behavioral sequence involved in the host location, which is the key to understanding the mechanisms underlying host plant recognition. There is thus a need to focus on elaborate behavioral bioassays in future studies, particularly if the goal is to use allelochemicals in pest control. Future directions for research are discussed.

Sammendrag

I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den geografiske fordelingen av dyr på utmarksbeite. Dette kan blant annet ha mye å si for vegetasjon og dyreliv i utmarka.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressurser for husdyr i utmark i regionen Inntrøndelag, og for hver av de tre kommunene i regionen. Det er gitt omtale av beitekvalitet og laget beregninger av beitekapasitet sett i forhold til ressursgrunnlag og beitebruken i 2020. Det er også sett opp oversikt over areal av innmarksbeite i region og kommuner. Arbeidet er gjort på oppdrag frå ØVLI-prosjektet.

Til dokument

Sammendrag

I denne brosjyren får du veiledning i hvordan skjøtte kystlynghei ved hjelp av beiting. Kystlynghei er en utvalgt naturtype, og er kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper. Kystlynghei utgjør et vesentlig bidrag til flere økosystemtjenester langs kysten, slik som beiteområde for matproduksjon, biologisk mangfold, karbonlagring og rekreasjon. Kystlynghei er formet gjennom rydding av kratt og skog, og er betinget av langvarig hevd med beiting, lyngsviing, lyngslått eller en kombinasjon av disse.