Skogressurskart (SR16)

SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

kubikkmasse - granskog
Tett granskog. Foto: John Yngvar Larsson / © NIBIO
 

SR16 er et skogressurskart som blir produsert både som rasterkart (SR16R) og som vektorkart (SR16V). Kartet viser utbredelsen av skogen, og gir detaljert informasjon i form av ulike skogegenskaper - som treslag og volum.

 
 

Datasettet er fremstilt gjennom automatisk prosessering av 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser), terrengmodeller, satellittdata, eksisterende kartdata (AR5) og data fra Landsskogflater. Laserinformasjon fra norsk detaljert høydemodell og Sentinel-2 data er viktige grunnlagsdata i produksjonen av SR16. 

 

SR16 Produktark

versjon: 29-mai-2024

0.274 MB pdf

0 MB

Publikasjoner

Sammendrag

This paper describes the development and utility of the Norwegian forest resources map (SR16). SR16 is developed using photogrammetric point cloud data with ground plots from the Norwegian National Forest Inventory (NFI). First, an existing forest mask was updated with object-based image analysis methods. Evaluation against the NFI forest definitions showed Cohen's kappa of 0.80 and accuracy of 0.91 in the lowlands and a kappa of 0.73 and an accuracy of 0.96 in the mountains. Within the updated forest mask, a 16×16 m raster map was developed with Lorey's height, volume, biomass, and tree species as attributes (SR16-raster). All attributes were predicted with generalized linear models that explained about 70% of the observed variation and had relative RMSEs of about 50%. SR16-raster was segmented into stand-like polygons that are relatively homogenous in respect to tree species, volume, site index, and Lorey's height (SR16-vector). When SR16 was utilized in a combination with the NFI plots and a model-assisted estimator, the precision was on average 2–3 times higher than estimates based on field data only. In conclusion, SR16 is useful for improved estimates from the Norwegian NFI at various scales. The mapped products may be useful as additional information in Forest Management Inventories.

Til dokument

Sammendrag

SR16 er et skogressurskart utviklet og publisert av NIBIO. Det er tenkt som et supplement til allerede eksisterende ressurskart i skogbruket med kvalitet og romlig oppløsning mellom tradisjonelle takster og regionale oversikter fra Landskogtakseringen. SR16 byr på noen interessante muligheter for aktører i skogbruket. Formålet med denne rapporten er å vurdere SR16s kvalitet og innhold opp mot skogbrukets ønskede bruk av SR16. Alle aktørene som har uttalt seg om SR16 fremhever behovet for å «fylle hull» der det mangler informasjon om skogtilstanden. Videre er det sterke ønsker om ressursanalyser med tanke på tilgjengelighet, for eksempel skogressurs sett opp mot veinett, både nå og fremover (prognoser). Private aktører er i tillegg opptatt av om SR16 kan utnyttes i forbindelse med forenklet registrering av miljøelementer (MiS), mens det offentlige ønsker å koble ressurskart med kartlegging og stedfesting av (alle) tiltak som gjennomføres i skogbruket. Det er ønskelig at kvaliteten på SR16 er på høyde med dagens skogbruksplaner.....