Hopp til hovedinnholdet

Skogen i Norge på digitale kart

3D punktsky - 2_cropped.jpg

Det nye skogressurskartet benytter Landsskogtakseringens registreringer kombinert med stereofotogrammetri. 

En kombinasjon av skogregistreringer på bakken og tredimensjonale flybilder gir detaljert oversikt over norske skogressurser. I sitt doktorgradsarbeid har Johannes Rahlf videreutviklet datamodellene som ligger bak det nye digitale skogressurskartet SR16.

Klimaendringer og en økende miljøbevissthet gir økt etterspørsel etter fornybare råvarer til byggematerialer og bioenergi. Skog er en viktig kilde til slike fornybare produkter. Økende europeisk etterspørsel etter tømmer og restprodukter etter hogst, slik som greiner og topper, aktualiserer behovet for mer nøyaktig kunnskap om hvor, og ikke minst når, tømmerressursene blir tilgjengelige for hogst. Nye digitale skogressurskart vil derfor få mange anvendelsesområder i fremtiden.

SR16 skal bli et slikt landsdekkende skogressurskart for hele Norge. SR står for skogressurskart og 16 betyr at rutenettet er 16 x 16 meter. Foreløpig dekker kartet hele Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, om lag 50.000 km2 – et område som er større enn Danmarks landareal.

 

Nye kart gir mer detaljert kunnskap

Det nye skogressurskartet benytter Landsskogtakseringens registreringer kombinert med stereofotogrammetri. Stereofotogrammetri vil i denne sammenheng si at stereobilder fra flyfoto brukes til å lage en digital, tredimensjonal modell av terrenget samt gjenstander som stikker ut i terrenget, slik som bygninger og trær. Ut fra denne tredimensjonale punktskyen kan forskerne beregne for eksempel trehøyde og hvor mye tømmer som finnes i skogen.

NIBIOs Johannes Rahlf er en av dem som har arbeidet med å utvikle det nye digitale skogressurskartet. I sitt doktorgradsarbeid har Rahlf kontrollert, utviklet og forbedret datamodellene som ligger bak det tredimensjonale kartet. Han disputerer senere denne uka.

Til grunn for datamodellene ligger registreringer fra Landsskogtakseringens 22.000 prøveflater, der cirka 13.000 er dekket av skog. I tillegg benyttes stereobilder av landskapet fotografert fra fly. Det spesielle med denne kombinasjonen av registreringer på bakken og bilder fra lufta, er at forskerne kan tilby en mer detaljert oversikt over skogen enn hva som tidligere var mulig. Det nye skogressurskartet gir oversikt over det totale skogarealet i Trøndelagsfylkene, hvilke treslag som vokser hvor, hvor høy skogen er og hvor stort tømmervolumet er – i enkelte tilfeller helt ned på kommunenivå og på bestandsnivå.

Kunnskap om tømmervolum og mengden biomasse som er tilgjengelig vil for eksempel være av betydning for skogeiere og hogstentreprenører som planlegger og utfører hogst. Skogressurskartet kan også benyttes til å planlegge fremtidige investeringer, for eksempel i nye fabrikkanlegg eller skogsbilveier.

Johannes Rahlf er den første doktorgraden som kommer ut av NIBIOs snart 100 år gamle Landsskogtaksering siden Alf Langsæters avhandling «Nøiaktigheten ved linjetaksering av skog» fra 1933.

 

Landsskogtakseringen

Landsskogtakseringen startet i 1919 og feirer 100-årsjubileum i 2019. Skogtakseringen foregår i såkalte omdrev, der cirka 13.000 prøveflater med skog besøkes én gang hvert 5. år. På samme måte som med spørreundersøkelser gir resultatene fra Landsskogtakseringen et estimat på tilstanden til de over 10 milliarder trærne vi har i våre skoger. Helt siden 1920-tallet har data om status og endringer i norske skoger blitt samlet inn og lagret. Disse dataene inngår nå i Norges offentlige statistikk og Norges klimagassregnskap. All skog i Norge er nå med i den offentlige statistikken. Statistikken er basert på taksering av et nett av permanente prøveflater som oppsøkes hvert 5. år. Statistikken er basert på stikkprøver, såkalt utvalgskartlegging, på prøveflater som takseres med fem-års intervaller. Alle trær over 5 cm i brysthøydediameter blir registrert på prøveflatene. Ut fra dette utvalget har Norge 10,9 milliarder trær. 
 

Skogen i Norge (referanseår 2014)

  • Produktivt skogareal: 86.000 km2
  • Tømmervolum uten bark: 940 millioner m3
  • Årlig tilvekst: 25,5 millioner m3
  • Antall trær (> 5 cm i brysthøydediameter): 10,9 milliarder


Kilden til arealkunnskap

Kilden er NIBIOs digitale kartportal (https://kilden.nibio.no/) som består av fem deler: Arealinformasjon, Landskap, Jordsmonn, Reindrift samt Skogportalen. Skogressurskartet SR16 finner du under fanen «Arealinformasjon». 

 

Om disputasen

Fredag 24. mars forsvarer Johannes Rahlf sin PhD-avhandling: «Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder».

Veiledere har vært Erik Næsset ved MINA/NMBU samt Svein Solberg, Johannes Breidenbach og Rasmus Astrup fra NIBIO

Johannes Rahlf er 32 år. Han er fra Augsburg i Tyskland og er i dag bosatt på Ås. Johannes Rahlf har mastergrad i skogbruk, forstvitenskap og treteknologi fra München tekniske universitet og Albert Ludwigs universitetet i Freiburg, og arbeider i dag med den videre utviklingen av skogressurskartene på Landsskogtakseringen ved NIBIOs Divisjon skog og utmark.

 

Johannes Rahlf 2 - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO.jpg Doktorand Johannes Ralph. Foto: Lars Sandved Dalen.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.