5. Grønnsaker

P-gjødselmengden gjelder ved P-AL nivå 5 -7.
Ved høyere P-AL-verdier reduseres gjødselmengden ut fra korreksjonstabellen

Gjødslingsnormer

 

Forventet avling, 
kg/daa

Gjødsling, kg/daa

N

P   

K

Hodekål, konsum   

6000   

26.0   

3.0   

22.0

Hodekål, fabrikk   

8000   

30.0   

3.0   

24.0

Sommerkål, tidlig   

3000   

18.0   

2.5   

20.0

Blomkål, sommer/høst   

1500   

24.0   

2.8   

18.0

Blomkål, fabrikk   

2000   

24.0   

2.8   

18.0

Rosenkål   

1000   

22.0   

2,5   

18.0

Broccoli, tidlig   

1000   

18.0   

3.3   

16.0

Broccoli, sommer/høst   

1200   

20.0   

2.8   

20.0

Kinakål, sommer/lagring   

3000   

6.0   

3.0   

14.0

Kålrot, høst/lagring   

4000   

10.0   

2.5   

10.0

Gulrot, industri/konsum

5000   

9.0   

3.0   

14.0

Kepaløk stripegjødslet

3500  

12.0   

4.3   

14.0

Kepaløk, breigjødslet  

3500   

12.0   

5.8   

14.0

Purre, fabrikk   

3000   

22.0   

6.0   

16.0

Rødbeter   

3000   

14.0   

4.0   

16.0

Rotpersille   

2000   

12.0   

4.0   

14.0

Knollselleri   

2000   

18.0   

6.0   

20.0

Stilkselleri   

2500   

14.0   

5.0   

16.0

Frilandsagurk   

3000   

16.0   

4.0   

12.0

Isbergsalat sommer/høst   

2500   

10.0   

2.0   

14.0

Erter   

600   

4.0   

3.0   

8.0

Bønner   

900   

10.0   

6.0   

10.0

Mais   

1200   

16.0   

5.0   

10.0

 

 

Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til grønnsaker når forventet avling endres med 1 kg

 

Justering, 
g/kg/daa

  N P K

Hodekål, konsum   

2   

0   

2

Hodekål, fabrikk   

3   

0   

2

Hodekål, sommer/høst   

3   

0   

2

Blomkål, sommer/høst   

1   

0   

2

Blomkål, fabrikk   

1   

0   

2

Rosenkål   

1   

0   

2

Broccoli, sommer   

1   

0   

2

Broccoli, høst   

1   

0   

2

Kinakål, sommer/lagring   

1   

0   

2

Kålrot, høst/lagring   

1   

0   

2

Gulrot, konsum/lagring   

1   

0   

2

Gulrot, fabrikk   

1   

0   

2

Løk   

2   

0   

2

Purre, fabrikk   

2   

0   

2

Rødbeter   

2   

0   

2

Rotpersille   

2   

0   

2

Knollselleri   

2   

0,4   

2

Stilkselleri   

2   

0,4   

2

Frilandsagurk   

2   

0,4   

2

Isbergsalat   

2   

0,4   

2

Erter   

2   

0,4   

2

Bønner   

2   

0,4   

2

Mais   

2   

0,4   

2

(Enhet: g næringsstoff i gjødsla/kg avlingsendring pr dekar)

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Trender og utfordringer ved P-gjødsling til grønnsaker er drøftet og resultater av eldre og nyere norske forsøk med P-gjødsling til grønnsaksarter er presentert. Grønnsaker er en vekstgruppe med varierende rotvekstmønster, noe som gir ulik evne til å utnytte tilført fosfor. Fordi grønnsaker er høyverdivekster, betyr verdien av små avlingstap ofte langt mer enn marginale P-gjødselkostnader. Dette gjør at norske gjødslingsanbefalinger hittil har vært formulert for å være ’på den sikre siden’. En sammenlikning med anbefalingene i en rekke europeiske land, viser at de norske P-normene til grønnsaker er omtrent dobbelt så høye som i flere av disse landene. God tilgang på fosfor er viktig for rask etablering av et godt rotsystem. I Norge er det gjerne seinere og kjøligere vår, og somrene er som regel kortere. Dette er en sannsynlig årsak til at det ofte kan være større effekt av å gi mye fosfor til grønnsaker i Norge. Høy P-gjødsling kan derfor forsvares i noen tilfeller på bakgrunn av kort vekstsesong og lav jordtemperatur, som reduserer mulighetene for effektivt P-opptak og utnyttelsen av fosforreservene i jorda. Dette gjelder først og fremst ved dyrking av tidligkulturer. Sterk P-gjødsling kombinert med den lave høsteindeksen hos mange grønnsaker, fører imidlertid til opphoping av lett-tilgjengelig fosfor i jorda. Dette er funnet å være tilfellet i mange distrikt med intensiv grønnsaksdyrking, og det utgjør en stor risiko for tap av fosfor ved avrenning til vassdrag. Det er derfor et prioritert miljømål å redusere jordas P-status til et mer akseptabelt nivå. På bakgrunn av disse vurderingene, sammen med resultatene fra forsøkene, er det foreslått nye anbefalte P-gjødselmengder til ulike hodekål, løk og gulrot, både ved et middels (optimalt) innhold av plantetilgjengelig fosfor i jorda (PAL 5-7), og ved høyere P-innhold i jorda. I forhold til tidligere, er det innført to nye klasser av P-status til å dekke situasjonene med svært høyt innhold (PAL 20-24) og ekstremt høyt innhold (PAL >24), som nå er vanlige i grønnsaksdistrikt. For disse klassene anbefales det bruk av P-gjødselmengder som er i nærheten av P-mengdene som fjernes med produktene. Det blir ikke anbefalt å sløyfe P-gjødsling fullstendig. De nye P-gjødselnormene ved middels P-innhold i jorda, er nå ca. 40 % lavere enn tidligere.