Husdyrgjødsel

Innholdet av næringsstoffer i husdyrgjødsel varierer med dyreslag, og det er også variasjoner innen de enkelte dyreslag. Gjødseleffekten av husdyrgjødsla påvirkes av både spredemåte og spredningsforhold.

KONTAKTPERSON