Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2020

Sammendrag

MicroRNAs (miRNA, miR) are short non-protein coding RNA molecules that are involved in both the nuclear and the posttranscriptional regulation of gene expression. miRNAs are endogenous mediators of RNA-interference forming part of the epigenetic machinery and influence gene expression post-transcriptionally without affecting the DNA sequence. In Norway spruce, epigenetic memory is established in response to the temperature conditions during embryogenesis and it affects the timing of bud burst and bud set, vitally important adaptive traits for long-lived forest species. Somatic embryogenesis at different epitype inducing (EpI) temperatures closely mimics the natural processes of epigenetic memory formation in seeds, giving rise to epigenetically different clonal plants in a reproducible and predictable manner, with respect to altered bud phenology. Developing Norway spruce embryos possesses a more complex small non-coding RNA (sRNA) structure than that reported for other somatic tissues. A variety of the predicted miRNAs showed distinct EpI temperature-dependent expression patterns. These putative EpI miRNAs target spruce genes with a wide range of functions, including genes known to be involved in epigenetic regulation, which in turn could provide a feedback process leading to the placement of epigenetic marks. Major features of miRNAs are related to their pleiotropic and synergistic actions, whereby a single miRNA can have several potential mRNA targets, and a single mRNA usually also has multiple miRNA binding sites. Moreover, miRNAs binding to a single mRNA often acts in a synergistic fashion. Fine-tuning of the miRNA production likely participates in both developmental regulation and epigenetic memory formation. Further functional and expression studies are necessary in order to elucidate the common miRNA-mediated regulatory mechanisms that underlie memory formation in plants. The use of artificial miRNAs, as well as overexpression and knockout/down of both miRNAs and their targets, will be the best techniques for determining the specific roles of individual miRNAs in memorizing the response to environmental stresses. In the present minireview, we illustrate the current knowledge regarding the epigenetics–miRNA regulatory networks aiming to provide biological insights into epigenetic memory formation in plants with a particular emphasis in spruce.

Sammendrag

In a survey in the vally of Sørkedalen in Oslo in 2019, four Phytophthora species were detected from water/mud/leaves in the main waterways; P. gonapodyides, P. lacustris, P. plurivora and Phytophthora taxon raspberry. The three former species were also detected in the same valley in 2018 and they have all been found earlier in Norway. However, Phytophthora taxon raspberry was new to Norway. No Phytophthora species were isolated from diseased trees, but typical Phytophthora symptoms were observed on several locations of grey alder (Alnus incana). Phytophthora lacustris was also confirmed from water reservoirs in a fish hatchery.

Sammendrag

Formålet med forprosjektet VitalEPLEJORD var å studere potensielle årsaker til jordtrøtthet i epleproduksjonen, et fenomen som kan oppstå dersom det ikke praktiseres vekstskifte. Jordprøver fra 10 bruk (fem med økologisk og fem med konvensjonell drift) på Øst- og Vestlandet ble undersøkt med tanke på jordkvalitet, nematoder og Phytophthora. Innen hver av de tre kategoriene ble det gjort interessante funn. Både lite fruktbar jord og skadegjørere kan føre til dårlig etablering, svak tilvekst, avlingsreduksjon og at trær i verste fall dør. I de jordkjemiske analysene ble det vist høyere innhold av organisk materiale, totalt nitrogen og plantetilgjengelig fosfor i økologisk enn konvensjonell drift, samt mer stabilt innhold av plantetilgjengelig magnesium, mer stabil pH og mer stabil basemetningsgrad. Det ble identifisert en rekke nematodearter, inkludert flere planteparasittære. Økologisk drift så ut til å kunne øke bakteriekonsumerende nematoder, minske rotkonsumerende nematoder og øke altetere. Innen Phytophthora ble det funnet fire arter der alle er rapportert som alvorlige skadegjørere på treaktige vekster både i Norge og andre land. Phytophthora forekom ved begge driftsformer. Antallet jordprøver var totalt 50 (5 samleprøver/bruk, hver samleprøve kom fra separate rader). Testomfanget var for lite til å dra konklusjoner om årsak til jordtrøtthet, men det har gitt verdifull kunnskap til å bygge videre på.

Sammendrag

Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapporten presenteres en første vurdering av syv klimatiltak som ikke tidligere er utredet, en kunnskapsoppdatering av noen tidligere utredede klimatiltak, og en framskrivning av mulige effekter på netto CO2-opptak av ulike nivå på implementerte tiltak. Rapporten er skrevet på bestilling fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet, og det er direktoratene som har gjort utvalget av tiltak....

2019

Sammendrag

Plants are exposed to various pathogens in their environment and have developed immune systems with multiple defense layers to prevent infections. However, often pathogens overcome these resistance barriers, infect plants and cause disease. Pathogens that cause diseases on economically important crop plants incur huge losses to the agriculture industry. For example, the 2016 outbreak of strawberry grey mold (Botrytis cinerea) in Norway caused up to 95% crop losses. Such outbreaks underline the importance of developing novel and sustainable tools to combat plant diseases, for example by increasing the plants’ natural disease resistance. Priming plant defenses using chemical elicitors may enhance resistance against multiple pathogens. Such an approach may reduce the use of chemical fungicides and pesticides that often select for resistant strains of pests and pathogens. My presentation will focus on the effectiveness of different chemical agents to prime woodland strawberry (Fragaria vesca) defenses against the necrotroph B. cinerea. We have identified several genes that seem to play a role in disease resistance in strawberry and associated epigenetic memory mechanisms. Our results point out new management avenues for more sustainable crop protection schemes.