Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Sammendrag

Motion planning algorithms have seen considerable progress and expansion across various domains of science and technology during the last few decades, where rapid advancements in path planning and trajectory optimization approaches have been made possible by the conspicuous enhancements brought, among others, by sampling-based methods and convex optimization strategies. Although they have been investigated from various perspectives in the existing literature, recent developments aimed at integrating robots into social, healthcare, industrial, and educational contexts have attributed greater importance to additional concepts that would allow them to communicate, cooperate, and collaborate with each other, as well as with human beings, in a meaningful and efficient manner. Therefore, in this survey, in addition to a brief overview of some of the essential aspects of motion planning algorithms, a few vital considerations required for assimilating robots into real-world applications, including certain instances of social, urban, and industrial environments, are introduced, followed by a critical discussion of a set of outstanding issues worthy of further investigation and development in future scientific studies.

Til dokument

Sammendrag

The identification of individual tree logs along the wood procurement chain is a coveted goal within the forest industry. The tracing of logs from the sawmill back to the forest would support the legal and sustainable sourcing of wood, as well as increase the resource efficiency and value of harvested timber. In this work, using a dataset of thousands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) log end images displaying varying perspectives, lighting, and aging effects, we develop and assess log identification methods based on deep convolutional neural networks. The estimated rank-1 accuracy of our final model on an independent test set of 99 logs is 84 and 91% when allowing for random rotations of the log ends and when keeping each log at approximately fixed orientation, respectively. We estimate the scaling of these methods up to a template pool size of 493 logs, which reveals a weak dependence of accuracy on pool size for logs at fixed orientation. The deep learning approach gives superior results to a classical local binary pattern method, and appears feasible in practice, assuming that pre-filtering of the log database can be leveraged depending on the use case and properties of the queried log image. We make our dataset publicly available.

Til dokument

Sammendrag

Extractives from silver birch (Betula pendula) can play an important role in the future bioeconomy by delivering the feedstock, for instance, for antioxidative applications. It is, therefore, inevitable to gain knowledge of the distribution of extractive content and composition in the different tissues of the tree for estimating the potential volumes of valuable extractable compounds. This study examines the extractable compound distribution of different tree tissues such as outer and inner bark and wood, respectively, considering the original height of the stem and comparing the yields after Soxhlet and accelerated solvent extraction (ASE). Eleven parts of the model tree (seven stem discs and four branches) were separated into primary tissues and extracted with a ternary solvent system. The investigated extraction methods resulted in a comparable performance regarding yields and the composition of the extractives. The extractives were divided into single compounds such as betulin, lupeol, γ-sitosterol, and lupeone and substance groups such as carbohydrates, terpenes, aromatics, and other groups. The distribution of single substances and substance groups depends on the location and function of the examined tissues. Furthermore, the evidence for the correlation of a single substance’s location and original tree height is stronger for lupeol than for betulin. Primary betulin sources of the calculated betulin output are the outer bark of the stem and the branches. By using small branches, further potential for the extraction of betulin can be utilized. A model calculation of the betulin content in the current birch tree revealed a significant potential of 23 kg of betulin available as a valuable chemical resource after by-product utilization.

Til dokument

Sammendrag

Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle for å utvikle og realisere det grønne skiftet i Norge. Det er forventet økt bruk av trevirke innen bygg, emballasje, kompositter og energiprodukter i årene som kommer. Hovedhensikten med denne markedsundersøkelsen var å finne ut hvilke forventninger markedsaktørene hadde til utviklingen i energivirkemarkedet m.h.t. pris og volum fem og ti år fram i tid. Den samlede produksjonen av bioenergiprodukter er per i dag på ca 17 TWh, hvorav 13 TWh er faste biobrensler. Et flertall av respondentene forventet en vekst på 25-50 % både i volum og pris i biomassemarkedet totalt sett i løpet av de neste ti årene, selv om de for sin egen virksomhet forventer en volumøkning i størrelsesordenen 30 – 70% de kommende fem årene. Mange av respondentene peker på ressurstilgang som en av de viktigste barrierene for en vesentlig økning av omsetningen av energivirke. Bekymringen for dette er størst blant de som kjøper brenselflis / flisvirke til bruk i varmeproduksjon eller andre prosesser, og mindre blant virkesleverandørene. Undersøkelsen ble gjennomført før Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Konflikten har gitt store endringer i energimarkedet i Nord-Europa, og det kan godt hende resultatet av undersøkelsen ville vært annerledes om den ble gjort nå ett år ut i denne konflikten.

Sammendrag

«Bjørk i Norge» er sluttrapporten etter det treårige prosjekt «Flaskehalser og barrierer for økt bruk av bjørk» som er utført av en gruppe forskere ved NIBIO. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over dagens bjørkeressurser, prognoser for volum og tilvekst samt dagens bruk av bjørk. Vi beskriver brukspotensiale, flaskehalser og barrierer for økt og kvalitetstilpasset bruk av bjørk og gjennomgår dagens kunnskap om foryngelse og skjøtsel av bjørk. I tillegg gir rapporten en oversikt over kvalitetsevalueringer av bjørk, samt en presentasjon av en studie om «forbedret kvalitetsevaluering av bjørkestokker». Vi påpeker fremtidige forskningsbehov og handlingsmuligheter for å få en bedre utnyttelse av avvirket virke, en mer kvalitetstilpasset bruk og en generell økt bruk av norsk bjørk.

Sammendrag

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima). TBU klima skal ifølge mandatet gi råd om forbedringer i metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. I årsrapporten for 2021 har utvalget redegjort for hvilke metoder som er vurdert hittil og hvilke temaer som gjenstår. Et tema som foreløpig ikke har vært dekket av utvalget, er metoder som brukes til framskrivninger og til analyser av tiltak og virkemidler som påvirker utslipp og opptak av klimagasser fra skog, arealbruk og arealbruksendringer. Disse opptakene og utslippene rapporteres i det nasjonale klimagassregnskapet under arealbrukssektoren (eng. Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF). Formålet med denne rapporten er å gi et kunnskapsgrunnlag for utvalgets videre arbeid med vurdering av metodeapparatet som brukes til utslippsframskrivinger og analyser av tiltak og virkemidler rettet mot arealbrukssektoren, samt metode for å beregne klimaeffekt av poster på statsbudsjettet som påvirker arealbrukssektoren.

2022