Bruk av tre

Tre er et fornybart og miljøvennlig materiale, og vi forsker på temaer knyttet til utnyttelse av skogsråstoff til bygningsmaterialer, bioenergi, bioraffinering og andre produkter.

Ingressbilde2
Når ved brenner frigjøres energi. Men hva skjer? / På Havnegården i Arendal er det levert Accoya fasadekledning med not og fjær / Vedmusling på treverk / Her bestemmes forbrenningsenergien i behandlede og ubehandlede treprøver Foto: Eirik Nordhagen, Profftre, Mycoteam, Thomas Ekström

Arbeidet spenner fra utvikling av nye miljøvennlige metoder for trebeskyttelse til forbedring av prosesser for optimal biobrenselskvalitet og videre til utnyttelse av skogsbiomasse til høyverdige biprodukter.

Riktig bruk av tre i bygg og effektiv utnyttelse av trematerialer for å oppnå lang levetid inngår også i avdelingens arbeidsområde.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Timber structures in marine applications are often exposed to severe degradation conditions caused by mechanical loads and wood-degrading organisms. This paper presents the use of timber in marine environments in Europe from a wood protection perspective. It discusses the use of wood in coastline protection and archeological marine wood, reviews the marine borer taxa in European waters, and gives an overview of potential solutions for protection of timber in marine environments. Information was compiled from the most relevant literature sources with an emphasis on new wood protection methods; the need for research and potential solutions are discussed. Traditionally, timber has been extensively utilized in a variety of marine applications. Although there is a strong need for developing new protection systems for timber in marine applications, the research in this field has been scarce for many years. New attempts to protect timber used in marine environments in Europe have mainly focused on wood modification and the use of mechanical barriers to prevent colonization of marine wood borers. The importance of understanding the mechanisms of settlement, migration, boring, and digestion of the degrading organisms is key for developing effective systems for protecting timber in marine environments.

Til dokument

Sammendrag

Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som er tilgjengelige innenfor denne industrien, kvantifiserer årlig produksjonsvolum samt kartlegger kvalitet og anvendelsesområder for råvaren i Norge per i dag. Det finnes ikke detaljert nok statistikk tilgjengelig for å sette opp årlig mengdeutvikling for alle de ulike sekundærråstoffene fra trebaserte verdikjeder. For seks av kategoriene, anngitt med * under, er data derfor estimert for 2016 basert på data fra Tellnes et al. (2011). For mer presise data må flere detaljerte undersøkelser utføres.

Til dokument

Sammendrag

Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å:  Bygge energieffektive bygg;  Bruke materialer med lavt forbruk av grå energi (low embodied energy materials);  Bruke byggematerialer som lager for atmosfærisk karbondioksid.

Sammendrag

Holdbarhet og bruk av tre Det finnes flere prinsipper for trebeskyttelse, slik som utnyttelse av trevirkets naturlige holdbarhet, konstruktiv trebeskyttelse, bruk av impregnerte trematerialer, bruk av modifiserte trematerialer og overflatebehandling.