Bruk av tre

Tre er et fornybart og miljøvennlig materiale, og vi forsker på temaer knyttet til utnyttelse av skogsråstoff til bygningsmaterialer, bioenergi, bioraffinering og andre produkter.

Når ved brenner frigjøres energi. Men hva skjer? / På Havnegården i Arendal er det levert Accoya fasadekledning
med not og fjær  / Vedmusling på treverk / Her bestemmes forbrenningsenergien i behandlede og ubehandlede treprøver
Når ved brenner frigjøres energi. Men hva skjer? / På Havnegården i Arendal er det levert Accoya fasadekledning med not og fjær / Vedmusling på treverk / Her bestemmes forbrenningsenergien i behandlede og ubehandlede treprøver Foto: Eirik Nordhagen, Profftre, Mycoteam, Thomas Ekström
KONTAKTPERSON
Medarbeidere

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som er tilgjengelige innenfor denne industrien, kvantifiserer årlig produksjonsvolum samt kartlegger kvalitet og anvendelsesområder for råvaren i Norge per i dag. Det finnes ikke detaljert nok statistikk tilgjengelig for å sette opp årlig mengdeutvikling for alle de ulike sekundærråstoffene fra trebaserte verdikjeder. For seks av kategoriene, anngitt med * under, er data derfor estimert for 2016 basert på data fra Tellnes et al. (2011). For mer presise data må flere detaljerte undersøkelser utføres.

Til dokument

Sammendrag

Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å:  Bygge energieffektive bygg;  Bruke materialer med lavt forbruk av grå energi (low embodied energy materials);  Bruke byggematerialer som lager for atmosfærisk karbondioksid.

Sammendrag

Holdbarhet og bruk av tre Det finnes flere prinsipper for trebeskyttelse, slik som utnyttelse av trevirkets naturlige holdbarhet, konstruktiv trebeskyttelse, bruk av impregnerte trematerialer, bruk av modifiserte trematerialer og overflatebehandling.