Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Ombruk av tre

Returtre. Foto: Eirik Nordhagen / NIBIO Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 26.09.2019
Slutt: des 2020
Start: jan 2016

Forståelser av treavfallskvaliteter og ombruk av trevirke i Oslo og Akershus.

20181203_120003.jpg
I Norge ble det i 2017 samlet inn 778 000 tonn returtre (treavfall). Kilde: Avfallsregnskapet, SSB. Om lag 95 prosent av dette brennes. Foto: Eirik Nordhagen / NIBIO
8-0.jpg
Ombruk som erstatter nye byggevarer basert på enten nye råstoffer eller materialgjenvinning. Ombruk kan videre utsette energigjenvinning. Ilustrasjon hentet fra SINTEF rapport "Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer"
Start- og sluttdato 01.01.2016 - 31.12.2020
Prosjektleder Atle Wehn Hegnes
Prosjektansvarlig, NIBIO Dag Øvrom (FolloRen)
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Treteknologi

En overgang til en lavkarbon økonomi betyr å bruke ressursene våre mer effektivt, redusere avfall, gjenvinne- og resirkulere materialer. Idéen er å videreutvikle metodegrunnlaget og kunnskapen om den reelle levetiden til trematerialer. Ved å synliggjøre hva som bidrar til å forkorte levetiden til trematerialer er det mulig å legge strategier for ombruk av trematerialer.

EUs fremtidige rammebetingelser vil få stor betydning for de nordiske landene som har mye skog og en kultur for bruk av mye trematerial i bygninger og andre konstruksjoner. I stort dreier det seg om reell og bokført binding av karbon i hele verdikjeden for skogprodukter. I en slik overordnet sammenheng vil også kvalitetsforståelser av skog, trematerialer og treavfall være av stor betydning.

I den norske Bioøkonomistrategien pekes det på et knippe prinsipper for optimal utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene. Ett av prinsippene dreier seg om å legge til rette for en mer sirkulær økonomi der de biologiske ressursenes ulike bestanddeler utnyttes mest mulig effektivt og der avfall og sidestrømmer fra én verdikjede benyttes som en ressurs i en annen. Dette medfører at de biologiske ressursene gjøres tilgjengelig for videre utnyttelse og at så mye som mulig av kvaliteten opprettholdes slik at råstoffets fulle potensial kan utnyttes (s. 43).

I avfallsmeldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi er budskapet om kvalitet det samme, men mer nyansert. I meldingen knyttes avfall til pris, teknologi, og ikke minst behovet for «end of waste»-kriterier, kvalitetsstandarder, kvalitetskontroll og regelverksutforming. Både bioøkonomistrategien og avfallsmeldingen vektlegger betydningen av kvalitetsforståelse og dennes sentrale rolle i utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi. I den forbindelse, må flere avgjørende og viktige spørsmål besvares:

  1. Hvordan forstås kvalitetsbegrepet i bioøkonomien?
  2. Hvilke aktørers kvalitetsforståelser bør legges til grunn?
  3. Hvilken betydning har det når noe som tidligere har vært forstått som søppel eller avfall skal gå over til å bli en ressurs og ha nye og ulike kvaliteter?

Disse spørsmålene tydeliggjør at det grønne skiftet også bidrar til et skift i forståelse av kvalitet. Vårt prosjekt vil fokusere nettopp på slike nye kvalitetsforståelser, og da spesielt knyttet til forståelsen av kvalitet på treavfall.

I Norge gjenvinnes omtrent 90 % av returtre som energi. Ombruk og materialgjenvinning av trevirke før energigjenvinning, er knyttet til kaskadeprinsippet i bioøkonomien og ideen om å beholde karbonet lengst mulig i kretsløpet.

Som nevnt går ca. 90 % av returtreet direkte til forbrenning — dette til tross for at en stor del av trematerialene kan utnyttes til andre formål i tråd med kaskadeprinsippet. Forlenget levetid for trematerialer gir økt lagring av karbon og det er positivt for miljø og klima.