Integrert plantevern IPV

Integrert plantevern (IPV) er kort sagt å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Ny forskrift om plantevernmidler, som trådte i kraft 1. juni 2015, pålegger alle yrkesbrukere av plantevernmidler å sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern. På engelsk heter integrert plantevern "Integrated pest management", forkortet "IPM".

Kurs: IPV i korn

Pensum i autoriasajonskurs 2013

5.751 MB pdf

IPV_Integrert fruktdyrking_20030627ef0046.jpg
I integrert fruktdyrking samles insekter i såkalte bankeprøver. Prøvene brukes til å vurdere behovet for tiltak mot en del skadedyr. Foto: Erling Fløistad

   

  

Video (fra 2010): Hva er integrert plantervern? 

I forskriftens første paragraf er integrert plantevern definert slik:

"...overveielse og bruk av alle tilgjengelige teknikker og metoder som lar seg forene for å forhindre skadegjørere fra å utvikle seg, og som holder bruken av plantevernmidler og andre former for inngrep på et økonomisk og økologisk forsvarlig nivå, samtidig som risikoen for menneskers helse og for miljøet reduseres eller minimaliseres."

Integrert plantevern er en overordnet strategi som kombinerer kjente metoder og teknikker for kontroll av planteskadegjørere. Integrere på norsk betyr ”å sette sammen til et hele”. En god illustrasjon på integrert plantevern er et puslespill (se figur), der hver enkelt brikke er en metode som kan redusere plantevernproblemer. Kjemisk bekjempelse har en viktig plass i integrert plantevern, men skal ikke være det første man tyr til: Kjemiske plantevernmidler kan benyttes hvis andre forebyggende og direkte tiltak ikke gir ønsket virkning, og hvis systematisk overvåking av planteskadegjørere og de naturlige kontrollfaktorene viser at dette er nødvendig.

Integrert plantevern (IPV) skiller seg fra tidligere plantevernstrategier hvor en gjerne hadde utrydding av skadegjøreren som mål, og kalenderstyre standardsprøytinger. IPV er basert på mange tilnærminger, ikke bare på enkeltløsninger, der en må ha omtanke for miljøet og menneskelig helse. Og den som skal utføre IPV-strategier må ”tenke” IPV, ikke bare ”gjøre” IPV. Derfor krever IPV et høyt kunnskapsnivå og langsiktig planlegging.
  
 
IPV_Puslespill-explodert.jpg
Et puslespill er en god illustrasjon på integrert plantevern. Hver bit i puslespillet utgjør en metode for bekjempelse av en planteskadegjører.

Tjenester

Plantevernleksikonet

Nettside med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Du finner også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernguiden

Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og NIBIO.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr som ble resistente mot kjemiske plantevernmidler, samtidig som skadedyrenes naturlige fiender forsvant, førte forskere inn på nye spor. Integrert plantevern er en langsiktig strategi som tar i bruk alle tilgjengelige metoder for bekjempelse. Kjemiske midler skal bare brukes ved behov, og da bare slik at miljø og nyttedyr skades minst mulig.

Sammendrag

I integrert plantevern er målet å redusere bruken av og negative sidevirkninger av kjemiske plantevernmidler uten å få økonomiske tap i produksjonen. I Landbruks – og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel (2004-2008) heter det bl.a. at følgende tiltak bør gjennomføres: ”Oppdatert og tilrettelagt kursmateriell for autorisasjon og integrert plantevern og lett tilgang på anna rettleingsmateriell og informasjon om plantevern”. Denne boka representerer ett av disse tiltakene og er finansiert over denne handlingsplanen. Den som skal utføre integrert plantevern, må vite hvordan skadegjørerne ser ut, hvordan deres biologi er, og hvilke tiltak som er aktuelle. Denne boka omhandler sentrale skadegjørere i eple, pære, plomme og søtkirsebær.