NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’ ble oppretta i 2018 som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, men vår erfaring strekker seg mye lenger tilbake: NIBIO Landvik ved Grimstad har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør innen forskning på oppformering og bruk av grasfrø, kløverfrø rotvekst/grønnsakfrø, og frø av markblomster.

Blomstereng-beskåret. Foto Ellen Svalheim
Foto: Ellen Svalheim
KONTAKTPERSON

 

 

 

 

 

 

 

 

Om blomsterenger i Hyttemagasinet

Hyttemagasinet.no 4/2021

15.6 MB pdf

Om naturfrø i Bondebladet, 9.09.2021

5.229 MB pdf

 

 

 

FotoTrygveAamlid.JPG
Foto: Trygve S. Aamlid

Vi ble autorisert som frøforretning i år 2000 og hadde i mange år ansvar for tidlig oppformering av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse.  De seinere åra har vi i tillegg til frø av godkjente sorter også arbeidet mye med stedegent ‘naturfrø’, dvs. frø av viltvoksende planter for å fremme større biologisk mangfold og til revegetering etter naturinngrep. Vi har rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, for eksempel frø til blomstereng i ulike regioner.  

Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord.

 

NYHETER FRA KOMPETANSESENTERET (pr. 14. mars 2022)

 

Støtte til prosjekter

Sparebankstiftelsen DNB støtter allmennyttige prosjekter på Østlandet. De ønsker seg flere søknader der barn og unge bidrar og får lære om blomster- og slåtteenger, og gjerne får være med å lage, ta vare på eller lære om disse. Søknadsfristen nå er 1.april 2022. Neste frist deretter er 1. september og 1. desember Sjekk om du og din forening kan søke støtte på sparebankstiftelsen.no
 
I tillegg er også Miljødirektoratets tilskuddsordning «Tiltak for ville pollinerende insekter» aktuell å søke på for de som bl.a. ønsker å restaurere eller opparbeide blomsterenger med ville, lokale markblomster. Frist 15.januar 2022. Les mer om ordningen på miljødirektoratet.no

Nordisk webinar torsdag 11. november 2021: Flowers for Pollinators

Ellen Svalheim holder foredrag om frøinnsamling til blomstereng og forteller om Frøboka.

Meld deg på her: WEBINAR – FLOWERS FOR POLLINATORS

 

Mye presseomtale om blomstereng og naturfrø i 2021

Det har i løpet av året vært flere oppslag om virksomheten ved kompetansesenteret og  tilgangen på frø.

I mai skrev Hyttemagasinet om ‘Blomstereng på hytta’  og i august besøkte Bondebladet frøavlsfeltene på Landvik og hos en av våre kontraktfrøavlere  i Grimstad.  Se presseoppslagene i venstre kolonne.

NaturviterPODDEN hadde dette halvtimes programmet: Podkast: «Slik kan du samle frø av markblomster fra artsrike slåttemarker». 

 

 

Tilgang på norsk blomsterengfrø / naturfrø pr. 15. august 2021

Blomsterengfrø

Vårens frøbeholdning på drøye 200 kg blomsterengfrø for Sørøstlandet er nå så godt som utsolgt. De eneste frøpopulasjonene vi har igjen er prestekrage ‘Nordmarka (Oslo)’, prestekrage ‘Grimstad´, prikkperikum ‘Lillomarka (Oslo)´, engtjæreblom ‘Larvik’, engnellik ‘Lindøya (Oslo)’ enghumleblom ‘Gjerstad’, vill rødkløver ‘Grimstad’, og ryllik ‘Grimstad’. Du kan fortsatt få kjøpt frø av disse artene enkeltvis, eller vi kan på bestilling lage en forenkla blanding for Sørøstlandet bestående av disse artene. Men husk at ei slik forenkla blanding ikke vil være like artsrik og dermed heller ikke vil blomstre like kontinuerlig gjennom vekstsesongen som blomsterenger etablert med tørrengblandingene og friskengblandingene for Sørøstlandet som vi solgte i vår og som vi igjen regner med å ha for salg våren 2022.

Bestillinger for 2022 mottas nå

Hvis du vet at du vil trenger blomsterengfrø våren 2022, bør du allerede nå legge inn bestilling.  Minstekvantum ved bestilling av blomsterengfrø (uten grasfrø) fra NIBIO er 100 g, nok til å så ca. 150 m2.  For de som trenger mindre kvanta selger Felleskjøpet 10 g poser av NIBIOs ‘Friskengblanding for Sørøstlandet’ (FK-nummer 31596), ‘Tørrengblanding for Sørøstlandet’ (FK-nummer 31597) og ‘Foreløpig allround blanding for Midt-Norge’ (FK-nummer 31598) i sine butikker i respektive landsdeler. Selv om noen FK-butikker kan være tomme, skal det pr 1.aug. 2021 fortsatt være noen av disse posene igjen i FK-systemet.

Bortsett fra et svært begrensa kvantum (ca. 5 kg) av ‘Foreløpig allround blanding for Midt-Norge’, har vi dessverre ennå ikke kommet like langt i oppformeringen av frø for andre landsdeler som for Sørøstlandet. Vi har imidlertid begynt å ta opp bestillinger for levering av regionale blomsterfrøblandinger for Rogaland, Innlandet, Midt-Norge og Nordland fra våren 2022, og for Vestland og Troms/Finnmark fra våren 2023.


Fjellfrø / grasfrø

Av fjellgras kan vi pr 15.aug. 2021 fortsatt levere frø av ‘Fjellfrø Rondane/Dovre’, ‘Fjellfrø Hardangervidda’ og ‘Naturgras Telemark’, den siste tilpassa høgdelaget 200-650 m.o.h., ikke bare i Telemark, men også i tilstøtende fylker. Minste kvantum ved leveranse fra Landvik er 2 kg, som normalt er nok til å revegetere 200-250 m2. Dersom behovet er mindre selger Felleskjøpet ‘Fjellfrø Rondane/Dovre/Røros’ og ‘Fjellfrø‘ Hardangervidda’ i 0.5 kg pakninger i sine butikker som ligger i nærheten av de respektive fjellområdene.  


Frøbestillinger

Ved bestilling av frø fra NIBIO Landvik, kontakt Elise.Pedersen@nibio.no. Normal leveringstid er ca. en uke. Pris for blomsterengfrø (uten gras) er kr 1200,- pr. hekto uansett kvantum.  Pris for fjellfrø/naturgras er kr 380,- pr. kg ved kjøp av minstekvantum på 2 kg. Ved bestilling av over 5 kg gir vi 10% rabatt, og ved kjøp over 100 kg kan du be om tilbudspris!

Skårlegging prestekrage Wold Hanse. Foto Trygve.jpg
Skårlegging av prestekrage. Foto: Trygve S. Aamlid

Tilskudd til frøavl m.m. utvides til å omfatte naturfrø fra 2022

Norsk produksjon av naturfrø og spesielt blomsterengfrø er arbeidskrevende og vanskelig å få til uten offentlige tilskudd. Det er derfor gledelig at Stortinget, i samsvar med Regjeringas forslag til jordbruksoppgjør, vedtok å utvide ‘Forskrift om tilskudd til frøavl m.m.' til å omfatte pollinatorvennlige frøblandinger.

For 2022 er det satt av 2 mill. kroner til dette for­målet. Tilskuddet vil sannsynligvis blir gitt i form av gjenleggstilskudd ved etablering av nye frøavlsfelt og pristilskudd i produksjonsåra, det siste som et viktig virkemiddel for å unngå at stedegent norsk blomsterengfrø blir så dyrt at offentlige og private aktører lar være å bruke det, spesielt i jordbruket.

Ytterlige opptrapping av tilskuddet i 2023 og 2024 vil være nødvendig dersom vi skal nå målet om stabil norsk forsyning av naturfrø / blomsterengfrø i alle landsdeler.

nærbilde Fjellfrø Vikafjellet. Foto TSAa.JPG
Fjellfrø som etablerer seg under tøffe forhold på Vikafjellet. Foto: Trygve S. Aamlid

Viktig rapport fra Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø: Hva er stedegent frø?

På oppdrag fra Miljødirektoratet publiserte ‘Vitenskapskomiteen for mat og miljø (‘VKM’) 25.juni rapporten: ‘Assessment of possible adverse consequences for biodiversity when planting vascular plants outside their natural range in Norway’ (VKM Report 2021: 15). Her diskuteres begrepet ‘lokalt frø’, og det foreslås kriterier for å vurdere om frø av en art som vokser naturlig i Norge kan brukes i revegeterings/restaureringsprosjekter på andre lokaliteter innenfor eller utenfor samme region. Rapporten gir nyttige innspill til NIBIOs arbeid med å sette sammen frøblandinger for ulike landsdeler. 

Følg lenken under for å laste ned rapporten.

Handbok om innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng

Nå kan du få god veiledning til hvordan du selv kan samle lokale frø av markblomster til din egen blomstereng. Frøboka er i salg hos bokhandlerne fra august 2021. Den kan også bestilles direkte fra Fagbokforlaget (følg lenke til vesntre).

Frøboka gir deg råd og inspirasjon til hvordan du kan samle inn frø av ville markblomster fra veikanter og artsrike kulturmarker der du bor. Frøa kan du bruke til å etablere små blomsterenger.

Boka kommer med forslag til omtrent 50 markblomster som hører hjemme i norske blomsterenger og som spiller en viktig rolle for alle insektene som pollinerer dem. Mange av de markblomstene vi har beskrevet, kan du finne i hele landet.

I Frøboka vil du lære om blomstenes oppbygning, når de blomstrer og setter frø og hvilke insekter som pollinerer dem. Ved hjelp av detaljerte foto vil du få hjelp til å kjenne igjen plantene i forskjellige utviklingsstadier, når de er visne og har modne frø, hvordan frøa ser ut og hvordan de kan høstes og tørkes. Du blir også kjent med de gamle kulturmarkene og våre viktigste pollinatorgrupper, og om hvorfor dette mangfoldet nå trues og hva vi kan gjøre for å ta vare på det.

Frøboka gis ut på Fagbokforlaget og er utarbeidet av oss i NIBIO, gjennom et samarbeid mellom ni forskere og ingeniører ved ulike avdelinger og divisjoner. Avdeling kulturlandskap og biomangfold har ledet arbeidet med Frøboka.

Boka er støttet av Sparebankstiftelsen, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet


 

e-Beetle.jpg
Grunneier Arnfinn Tveita på Haugplassen på Raje i Kongsberg i gang med sams høsting av frø med e-Beetle, juli 2021. Foto: Ellen Svalheim.

Ny maskin for direktehøsting av frø på plass på Landvik

Ved NIBIOs kompetansesenter for blomstereng og naturfrø på Landvik har vi nylig gått til innkjøp av den sveitsiske frøhøstemaskinen e- Beetle. Dette er en hendig maskin som på kort tid kan høste sams blandinger av frø fra artsrike naturenger. Frøet samles ved hjelp av en roterende børste, som børster frøet inn i en beholder.

Direktehøsting er en rask måte å samle frø av markblomster på, og vil være et fint supplement til den mer tidkrevende frøproduksjonen av enkeltarter på NIBIO Landvik. Med direktehøsting med e-Beetle vil frøavlinga bli mindre pr arealenhet enn ved separat dyrking av enkeltarter, men produksjonskostnadene blir også betydelig lavere.

Flere gangers høsting i løpet av sesongen?

En utfordring ved direktehøsting er at frø av ulike arter modner til ulik tid og at det derfor kan være vanskelig å bestemme optimal høstetid. Ved skånsom børstehøsting håper vi at det skal være mulig å kjøre over arealet flere ganger for å berge frø etter hvert som det blir modent og drysser.

Det sveitsiske firmaet Ökologie & Landwirtshaft Gmbh har utviklet ‘e-Beetle’, og maskinen produseres og markedsføres nå av Lüönd Engineering Gmbh (se lenke til venstre). En økende andel av markedet for regionalt blomsterengfrø i Sveits dekkes av dirkete høsta frø. Maskinen er sjølgående, drives av en miljøvennlig elektromotor og er lett å transportere mellom ulike donorenger.

Frøet som høstes med ‘e-Beetle’ krever rensing, men det vil ikke være mulig – og heller ikke nødvendig – å oppnå samme renhet som ved separat dyrking av de samme artene i monokultur.

Direkte høsta frø fra donorenger kan bli et alternativ til de regionale frøblandingene som NIBIO er i ferd med å utvikle, særlig i lokale restaureringsprosjekter der aktuelle donorenger er definert og/eller det er større krav til stedegenhet enn det som er mulig å oppnå med regionale frøblandinger.

Gjennom prosjektet: «Tiltak for å sikre artsmangfoldet ved etablering av pollinatorvennlige blomsterenger og kantsoner» vil vi i 2021- 2023 teste ut e-Beetle og hvordan de direktehøsta frøene etablerer seg på nye areal.