Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1995

Sammendrag

Akkumulering av nitrogen (N) er en kritisk parameter for beregning av tålegrenser for N i skog. I mangel av gode data for beregning av N-akkumulering foreslo Grennfelt & Thörnelöf (1992) å beregne en gjennomsnittlig N-akkumuleringshastighet siden siste istid ved å ta utgangspunkt i dagens N-innhold i jord og dividere med antall år etter siste istid. I denne utredningen ble den forslåtte metoden benyttet på et stort tallmateriale fra ulike jordsmonn i skog i Norge (NIJOS overvåkningsdata). De beregnede verdiene ble videre sammenlignet med mer kortsiktige akkumuleringsberegninger gjort på grunnlag av data fra SFTs overvåkningsprogram, skoggjødslingsforsøk, og annen N-forskning som f.eks. NITREX.Ved å ta utgangspunkt i dagens N-innhold i jord og dividere med antall år siden siste istid, ble en gjennomsnittlig N-akkumuleringshastighet for ulike jordsmonn i skog i Norge beregnet til å ligge i intervallet 0,03-0,17 g N/m2xår. Estimatet skilte ikke mellom eventuell forskjell i N-akkumuleringshastighet i ulike typer jordsmonn, eller i jord i ulike skogsøkosystem (barskog/bjørkeskog). Estimert N-akkumuleringshastighet var imidlertid signifikant høyere i jord med C:N<25 enn i jord med C:N(25. Ved vurdering av ulike typer data og ulike beregningsmetoder, ble N-akkumuleringshastigheter beregnet på grunnlag av data fra skoggjødslingsforsøkene, samt resultatene fra de detaljerte inn-ut budsjettene for forsøksfeltene Nordmoen og Birkenes, ansett som de mest pålitelige. På grunnlag av beregningene utført i denne utredningen anbefales verdier for gjennomsnittlig N-akkumuleringshastigheten i intervallet 0,2-1,7 g N/m2xår for nordlige skogsøkosystem i N-avsetningsregime tilsvarende det i de moderat til høyest belastede områdene i Sverige og Norge i dag.

Sammendrag

Det er ikke registrert sammendrag