Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1993

Sammendrag

Sommeren 1992 ble 77 stubber av nyhogd gran behandlet med stor barksopp og 77 stubber med urea. 68 stubber forble ubehandlet for kontroll. Hensikten var å finne ut om slik behandling hadde noen effekt i bekjempelsen av rotkjuke under norske forhold. Forsøket ble anlagt medio august i et rent granbestand som ble tynnet. I desember samme år ble det høstet inn skiver fra stubbene. Disse ble oppbevart fuktig ved romtemperatur i en uke, og deretter ble oppveksten av rotkjuke analysert under lupe. 6% av de stor barksopp-behandlede, 5% av de urea-behandlede og 68% av de ubehandlede stubbene fikk oppvekst av rotkjuke. Dette viser at tilførsel av både stor barksopp og urea er effektivt til å bekjempe angrep av luftbårne rotkjukesporer på ferske granstubber.

Sammendrag

Totalt er 6 overvåkingsflater anlagt og prøvetatt i forbindelse med Terrestrisk naturovervåking (TOV). De siste overvåkingsflatene Solhomfjell II og Møsvatn ble prøvetatt i 1992. Den jordkjemiske prøvetakingen viser at innholdet av utbyttbare basekationer og aciditet ligger innenfor variasjonsområdet for tilsvarende undersøkelser i området. En sammenligning av TOV-flatene viser klare forskjeller både i jord og jordvannets kjemiske sammensetning. Det er mengden av organisk materiale i jord fast fase og jordvann som i stor grad bestemmer innholdet av viktige næringskationer i jord og konsentrasjonsnivå i jordvannet.