Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Til dokument

Sammendrag

Under høstjakta på elg (Alces alces) i 2020 ble det tatt vevsprøver til analyser av tungmetaller og PCB. Tungmetallprøver ble tatt av 24 individer; 4 hunnkalver, 4 hannkalver, 3 hanner av åringer og 13 okser (voksne hanner). PCB analyser ble gjort av vevsprøver som ble tatt av 2 hunnkalver, 3 hannkalver, 2 hann-åringer og 9 okser (totalt 16 dyr). De felte dyrene har god geografisk spredning fra sør til nord og nord-øst i kommunen. Tungmetallene som ble analysert var krom (Cr), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As), sølv (Ag), kadmium (Cd), tinn (Sn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg). PCB ble analysert for 34 kongenere pluss sumPCB6 og sumPCB7. De fleste konsentrasjonene av tungmetallene var svært lave og flere var under deteksjonsgrensene. Ellers var det bare sporadiske lave forekomster av de 32 PCBene som ble funnet i noen av de undersøkte elgene. Det var bare heksaklorbensen som ble detektert i alle prøvene fra elgene).