Renseløsninger i fritidsbebyggelse

Det finnes en del veiledningsmateriale når det gjelder hva som er egnede renseløsninger i spredt bebyggelse, men mindre når det gjelder hva som er egnet for fritidsbebyggelse spesielt. Generelt er det de samme renseløsninger som benyttes for spredt boligbebyggelse, som også benyttes i fritidsbebyggelse, med noen forskjeller - se nedenfor.

Krav til renseeffekt

Det er de samme krav til utslipp for renseløsninger i fritidsbebyggelse som ved helårsbebyggelse. Utslippskravene er angitt i forurensningsforskriften, og det er utslippsområdets sårbarhet i forhold til utslipp av avløpsvann som setter krav til renseeffekt i avløpsanleggene.

 

For de mindre avløpsanleggene (< 50 pe), er kravene til renseeffekt i renseanleggene gitt i forurensningsforskriftens kapittel 12, § 12-8 og § 12-9.

 

For mindre fellesanlegg (50 - 2000 pe) er kravene til renseeffekt i renseanleggene gitt i forurensningsforskriftens kapittel 13, § 13-7 og § 13-8.

 

Aktuelle renseløsninger i fritidsbebyggelse

De fleste avløpsløsninger benyttet til boligbebyggelse kan også benyttes til fritidsbebyggelse, med noen unntakt. Se oversikt nedenfor.

 
Generelt er det marginale løsmasseforhold og sårbare resipientforhold i mange områder med fritidsbebyggelse, i fjellet og langs kysten. Kildeseparerende avløps-løsninger, med separat og avløpsfri toalettløsning i kombinasjon med lokal behandling av gråvann, kan derfor være godt egnede løsninger i områder med fritidsbebyggelse. Ved bruk av kildeseparerende avløpsløsninger, med avløpsfrie toalettløsninger, har man gjort et overordnet tiltak for å redusere fare for lokal forurensing og eventuelle forurensningskonflikter mellom utslipp av avløpsvann og brukerinteresser i hytte-området. 

Se informasjon om kildeseparering her

 

Infiltrasjonsanlegg for totalavløp (både gråvann og svartvann):

Denne løsningen velges i områder bestående av jordmasser med gode egenskaper mht. rensing av avløpsvann. Jordmassene må ha tilstrekkelig mektighet og utstrekning, samt at avløpsvannet må ledes ut i grunnen i tilstrekkelig avstand til drikkevannsbrønner eller andre brukerinteresser. Forutsatt riktig dimensjonert og bygget, samt etablert i egnede løsmasser, har infiltrasjonsanlegg god renseeffekt og fungerer tilfredsstillende også under varierende belastningsforhold. 

 

I de sårbare områdene i fjellet og langs kysten, er det ofte marginale grunnforhold med både begrenset mektighet og utstrekning av lokale løsmasser. Ofte er det derfor ikke mulig å få til infiltrasjon av totalt mengder avløpsvann i disse områdene.

Mer om infiltrasjonsanlegg

 

Filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter):

Denne anleggstypen kan benyttes for alt avløpsvann (gråvann + toalettavløp), alterna-tivt kun for gråvann, der grunnforholdene ikke er egnet for etablering av infiltrasjons-anlegg i stedlige løsmasser. Forutsatt riktig dimensjonert og bygget, samt driftet og vedlikeholdt forskriftsmessig, har filterbedanlegg god renseeffekt og fungerer tilfredsstillende også under varierende belastningsforhold. 

 

Filterbedanlegg har svært god renseeffekt og er godt egnet i sårbare og marginale områder. Anleggsløsningen krever imidlertid et visst areal, samt god kompetanse og kunnskap ved prosjektering og bygging. Løsningen er ofte både for arealkrevende og kostbar for etablering for enkelthytter, men kan være en god løsning for rensing av totalavløp eller gråvann for flere hytter i fellesanlegg. Filterbedløsning kan også være godt egnet som etterpolering etter andre, mer prosesstekniske renseløsninger for hyttefelt eller klynger av hytter. 

Mer om filterbedanlegg

 

Infiltrasjonsanlegg for gråvann (og separat toalettløsning):

Infiltrasjonsanlegg for kun gråvann er aktuell renseløsning i områder der begrensede løsmasseforhold eller korte avstander til brukerinteresser gjør det lite aktuelt å etablere infiltrasjonsanlegg for totalavløp. Dette er tilfellet i mange hytteområder. Jordmassenes mektighet og utbredelse, samt avstand til drikkevannskilder eller andre brukerinteresser, vil være avgjørende for hvordan et infiltrasjonsfilter for gråvann skal etableres i jordprofilet. Forutsatt riktig dimensjonert og bygget, samt etablert i egnede løsmasser, har infiltrasjonsanlegg for gråvann god renseeffekt og fungerer tilfredsstillende også under varierende belastningsforhold.

 

I sårbare område med marginale grunnforhold, som ofte er tilfellet i områder med fritidsbebyggelse i fjellet og langs kysten, vil kildeseparerende avløpsløsninger, med avløpsfrie toalettløsninger, være godt egnede renseløsninger for å redusere faren for forurensingskonflikter i forhold til utslipp av avløpsvann og brukerinteresser i hytte-området. 

 

Biofilteranlegg for rensing av gråvann (og separat toalettløsning):

I mange hytteområder er det marginale grunnforhold og sårbare resipient- og utslipps-forhold. Ofte er ikke de stedlige løsmassene egnet for infiltrasjon og rensing av verken totalavløp eller gråvann. I slike tilfeller, må avløpsvannet renses godt før utslipp til stedlige jordmasser eller vannforekomst. Etablering av separat og avløpsfri toalett-løsning i kombinasjon med biofilteranlegg for gråvann er en mye benyttet avløps-løsning for fritidsbebyggelse både i fjellet og langs kysten. Det anbefales generelt at renset vann ledes til utslipps-/etterpoleringsfilter etablert i stedlige jordmasser, men utslipp til bekk med helårs vannføring eller vann kan også være et alternativ.

 

Biofilteranlegg for gråvann, der avløpsvannet gjennomgår god rensing før utslipp til stedlige jordmasser eller vannforekomst, anses som godt egnet renseløsning i sårbare og marginale hytteområder. Forutsatt riktig dimensjonert og riktig montert, har biofilter-anlegg for gråvann god renseeffekt og fungerer også tilfredsstillende under varierende belastningsforhold. 

 

I sårbare område med marginale grunnforhold, som ofte er tilfellet i områder med fritidsbebyggelse i fjellet og langs kysten, vil kildeseparerende avløpsløsninger, med avløpsfrie toalettløsninger, være godt egnede renseløsninger for å redusere faren for forurensingskonflikter i forhold til utslipp av avløpsvann og brukerinteresser i hytte-området.

Mer om biofilteranlegg for gråvann

 

Biologisk-kjemiske minirenseanlegg for bruk i fritidsbebyggelse med varierende belastning

Se informasjon på egen side

 

Separate toalettløsninger:

For fritidsbebyggelse benyttes ofte kildeseparerende avløpsløsninger, med separat toalettløsning, i kombinasjon med gråvannsrenseanlegg. Aktuelle, separate toalett-løsninger kan være:

  • Toalettavløp til tett tank
  • Biologisk toalett
  • Forbrenningstoalett
  • Annen, separat toalettløsning

 

Utedo:

Utedo kan i enkelte tilfeller være tilfredsstillende, avløpsfrie toalettløsninger for bestående hytter, mens den i andre tilfeller kan føre til forurening og uhygieniske tilstander. Dersom utedo føre til lukt-, terreng eller vannforurensing, kan kommunen pålegge tiltak for å stoppe forurensningen ved å benytte § 7 i forurensningsloven. Slikt tiltak vil vanligvis være å fjerne utedoen og erstatte denne med annen toalettløsning.

Informasjon om ulike, separate toalettløsninger

 

Spesielle renseløsninger:

For fritidsbebyggelse dukker det stadig opp nye renseløsninger, både for toalettavløp og for gråvann. Mange av løsningene blir ofte framstilt som enkle løsninger, og krav om utslippstillatelse blir sjelden nevnt i salgsbrosjyrene. Det kan derfor være vanskelig å vurdere om løsningene kan godkjennes. Det gås ikke inn på de spesifikke løsnings-typene her, men generelt gjelder at:

-  kapittel 12 gjelder kun for utslipp av gråvann fra virksomhet med innlagt vann. Utslipp av gråvann fra bygning uten innlagt vann, regnes normalt som forurensning uten nevneverdig skade eller ulempe, og trenger ikke utslippstillatelse

- alle toaletter med vannspyling har "utslipp fra toalett", uavhengig av hvordan vannet disponeres. Det betyr at der det er toalettløsning med vannspyling, stilles det krav om utslippstillatelse

-  ved utslipp til følsomt og normalt område, der det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende

Det vil si at dersom det ikke finnes stedegne løsmasser som er egnet for rensing av gråvann, må gråvannet gjennomgå alternativ rensing i for eksempel et gråvanns-anlegg. Utslippsstedet må lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet blir minst mulig

-  ved utslipp til mindre følsomt område, der det kun slippes ut gråvann, kan gråvann med utslipp til sjø slippes urenset til resipient

-  for å dokumentere rensegrad, skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vann-mengdene og grunnforholdene på stedet

 

Det vil si at det må gjennomføres grunnundersøkelser med vurdering av grunnforhold i alle tilfeller der det skal etableres infiltrasjonsfilter i stedlige jordmasser, om det gjelder infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann, gråvann, renset vann, toalettavløp eller overskuddsvæske fra ulike toalettløsninger! 

 

Dersom kommunen har spesifisert hvilke løsninger som godkjennes, må det gjøres en vurdering av om den aktuelle løsningen oppfyller kriteriene for noen av disse. Søker må legge fram dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt. Hvis ikke, skal ikke løsningen godkjennes.

 

Utslipp av avløpsvann i fritidsbebyggelse

Generelt anbefales det at stedlige løsmasser utnyttes til rensing eller etterpolering av renset vann. I mange hytteområder er det imidlertid marginale grunnforhold, samt at resipient- og utslippsforholdene generelt ofte er sårbare. Det er derfor viktig at det gjennomføres grundig vurdering av utslippsområder for valg av egnet utslippssted for renset avløpsvann i fritidsbebyggelse.

Mer informasjon om utslipp i hyttebebyggelse