Filterbedanlegg

Et filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter) består av slamavskiller etterfulgt av forfilter med vertikal strømning og et konstruert filterbed med horisontal strømning.

For hvem er det aktuelt med kildeseparering?

På steder hvor det settes strenge renskrav til utslipp, for eksempel strenge krav til utslipp av bakterier eller nitrogen, er filterbedanlegg en aktuell løsning som kan benyttes der infiltrasjon vanskelig lar seg anvende. Når rensekravet tilsvarer renseklasse a, eller mindre strenge krav, vil andre løsninger normalt bli rimeligere. 

Fordeler

Anleggene kan etableres på lokaliteter uten infiltrasjonsmuligheter. Løsningen er driftsekstensiv og krever lite tilsyn. Lang oppholdstid for avløpsvannet gir jevne og høye renseeffekter. 

Ulemper

Filterbedanlegg for et hus og få hus konkurrerer normalt ikke prismessig med infiltrasjonsanlegg og minirenseanlegg. Løsningen krever mye tilgjengelige arealer. 

Forventet renseevne og utslippskonsentrasjoner

Total fosfor (P)                         95 %    < 1 mg/l
Organisk stoff (BOF7)        95 %    < 20 mg/l
Total nitrogen                           50 % < 30 mg/l
Termotolerante bakterier    99,99 %  <50 TKB/100 ml 

Kommentar: Ved god planlegging og utførelse kan en oppnå en tilnærmet full tilbakeholdelse i fosfor, organisk stoff og smittestoff de første driftsårene. 

Smittebeskyttelse

Meget god beskyttelse når anleggene er riktig bygget. 

Dokumentasjonskrav

Anbefalte dokumentasjonskrav

 

Beskrivelse av teknikken

Filterbedanlegg - Teknisk

 

Investerings- og driftskostnader

Kostnadsvurderinger

 

Drift og vedlikehold

NIBIO anbefaler at kommunene setter krav om skriftlig drifts- og serviceavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Dette er forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet. Les mer:

Filterbedanlegg - Drift og service

 

Utbredelse

Foreløpig liten utbredelse i Norge 

Erfaringer

Gode erfaringer for anlegg med rett dimensjonering. 

Levetid

Mer enn 20 år, men behov for utskiftning av våtmarksfiltermaterialet etter 20 år.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Et filterbedanlegg (konstruert våtmark) er et plassbygd renseanlegg bestående av prefabrikkerte kummer og filterbasseng med tilkjørt filtermasse. Anlegget etableres i stedlige masser og består av slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, tett filterbasseng med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av renset avløpsvann. Filterbedanlegg krever et visst tilgjengelig areal for etablering av filterbassenget. Anleggstypen har imidlertid svært god renseevne både med hensyn til fosfor, organisk stoff og sykdomsfremkallende organismer og kan anbefales i de fleste områder.