Rensekrav

Hvilke krav vil kommunen sette til utslipp fra ditt hus? Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om hvilke krav som gjelder for området der du vil slippe ut avløpsvann fra ditt hus, og hva som kreves i en søknad om utslippstillatelse.

Utslipp til Type resipient Krav til Renseeffekt (%) Renseklasse
Total fosfor (P) BOF5 Suspendert stoff (SS)
Følsomt og normalt område Brukerinteresser* 90% 90% - a
Fare for eutrofiering** 90% 70% - b
Verken fare for eutrofiering eller brukerinteresser*** 60% 70% - c
Mindre følsomt område Mindre følsomt område - - 20%
eller 180 mg SS/l
d

 

* Med brukerinteresser menes for eksempel interesser tilknyttet drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet. Rekreasjon omfatter blant annet badeplass, lekeplass og områder for vannsport. Eksempel på næringsvirksomhet er vanning av jordbruksarealer.

** Fare for eutrofiering kan refereres til tilstandsklasse 3 (mindre god), 4 (dårlig) eller 5 (meget dårlig) jf. SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA-1468/1997), eller økologisk status klasse 3 (moderat), 4 (dårlig) eller 5 (svært dårlig) jf. EUs rammedirektiv for vann. Med eutrofiering menes økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon (algevekst)

*** Verken fare for eutrofiering eller brukerinteresse kan refereres til tilstandsklasse 1 (meget god) eller 2 (god), jf. SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA-1468/1997) eller økologisk status klasse 1 (høy) eller 2 (god) jf. EUs rammedirektiv for vann.