Biofilter for gråvann

Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett eller lavtspylende toalett til tett tank. Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for videre rensing av avløpsvannet. Vanlig slamavskiller anbefales dersom det er bilvei frem til anlegget.

For hvem er det aktuelt med kildeseparering?

Gråvannsanlegg med biofilter er mest aktuelt for rensing av gråvann fra hytter og helårsboliger i følsomt og normalt område, der det ikke foreligger mulighet for infiltrasjon av totalavløp (både svartvann og gråvann). 

Fordeler

Løsningen er lagt til rette for lokal rensing der det er vanskelige grunnforhold. 

Ulemper

Løsningen krever to røropplegg for avløpet i bolig, Ulempen med filterposekum er at løsningen krever egeninnsats til bytting av poser. 

Forventet renseevne (ved rensing av gråvann i biofilter og oppsamling av svartvann) og utslippskonsentrasjoner

Total fosfor                                  95% (gråvann + svartvann samlet) 
Organisk stoff (BOF7)        95% (gråvann + svartvann samlet) 
Total nitrogen                             95% (gråvann + svartvann samlet)   
Termotolerante bakterier      99,99 %    (gråvann + svartvann samlet)

Kommentar: Ved god planlegging og utførelse kan en oppnå en tilnærmet full tilbakeholdelse i fosfor, organisk stoff og smittestoff de første driftsårene. 

Smittebeskyttelse

God beskyttelse til meget god beskyttelse avhengig av utforming av anlegget. 

Dokumentasjonskrav

Les her om anbefalte dokumentasjonskrav

 

Beskrivelse av anleggstypen

Kompakte filtreringsanlegg for gråvann ble utviklet under forskningsprogrammet "Naturbasert avløpsteknologi" og består av slamavskiller/filterpose, pumpekum, biofilterkum og eventuelt et UV-anlegg for desinfisering av utslippet. Pumpekum/-sump kan være innebygd i slamavskiller/filterpose. Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskiller eller slamfilter, der faste partikler filtreres fra. Det slamavskilte vannet pumpes videre til en kum med et filtermedium der vannet spres på filterflaten med dyse eller dryppslange. Vannet trenger ned gjennom filtermediet der organisk stoff, fosfor og smittestoff holdes tilbake. Etter rensing i filtermediet kan vannet desinfiseres før det ledes til utslipp i overflatevann eller til grunnen. Utslipp til grunnen gjøres via infiltrasjonsfiltre som er tilpasser vanskelige grunnforhold. Det rensede vannet kan også ledes til egnede overflateresipienter. Ved utledning i grunnen trengs normalt ikke UV-behandling. 

Ivesterings- og driftskostnader

Anlegg for hytter med høy sanitærstandard skal dimensjoneres som for helårsboliger og kostnadene ved gråvannsanlegg blir følgelig på samme nivå. For kostnadsoverslag se anleggstypen Gråvannsanlegg under Kostnadsvurderinger.

Kommentarer:
I tillegg kommer kostnader til separat toalettløsning. Anlegg for hytter med enklere sanitærstandard forventes å være billigere å anlegge, og kanskje også billigere i drift. På steder hvor det er vanskelige forhold for nedsetting av anlegg vil prisnivået for etablering av anlegget bli høyere. Erfaringsmessig er også prisnivået omkring større byer høyere enn ellers i landet.
 

Drift og vedlikehold

Normalt setter kommunene krav til drift- og serviceavtale. Les om anbefalte krav til drifts- og serviceavtale for biologiske filtre for gråvann:

Biofilter for gråvann – Drift og service

 

Utbredelse

Foreløpig liten utbredelse i Norge 

Erfaringer

Gode erfaringer med anlegg i drift med rett dimensjonering og utforming.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av en vanlig slamavskiller, alternativt et slamfilter for hytter, en pumpekum eller integrert pumpesump og et biofilter som hovedrensetrinn. Vanlig slamavskiller anbefales dersom det er bilvei frem til anlegget. Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter separat toalettløsning. Gråvannsrenseanlegg med biofilter er mest aktuelt for rensing av gråvann fra hytter der grunnforholdene ikke muliggjør tradisjonelle infiltrasjonsanlegg, men kan også være aktuell for boliger i kombinasjon med WC til tett tank. Løsningen kan gi tilfredsstillende rensing i områder med sårbare resipientforhold.