Hopp til hovedinnholdet

Separate toalettløsninger

Avlop separate toalett 3

Tre eksempler på separate toalettløsninger.

Der kun gråvann kan behandles i eget renseanlegg( f. eks. gråvannsrenseanlegg eller infiltrasjonsanlegg), må løsningene kombineres med separate løsninger for toalett.

Temaark separate toaletter (pdf)
Temaark biologiske toaletter (pdf)

 

Separate toalettløsninger kan være vannklosett hvor avløpet ledes til tett tank, biologiske toaletter eller forbrenningstoaletter. Disse er kort omtalt nedenfor. På markedet finnes det også flere andre separate toalettløsninger som kan vurderes. Disse er imidlertid ikke omtalt her.

 

Tett tank

Der kun gråvann renses lokalt, kan avløp fra toalett ledes til en oppsamlingstank. Vann tilføres tanken ved selvfall. Det bør benyttes toalett med lavt spylevolum for å begrense hyppigheten av tømmingen av tanken, og dermed kostnader til tømming.

Avlop separate toalett 1.jpg
Eksempel på løsning med tett tank for avløp fra toalett

Tett tank - tiltak for å redusere nødvendig tømmehyppighet 

Spylevolumet i toalettet vil påvirke mengden svartvann som må lagres og dermed størrelse og tømmehyppighet av tanken. Det finnes både vakuum- og gravitasjonstoaletter som bruker ca. 1 liter per spyling. Med slike toaletter vil en familie som har en 6m3 tank normalt tømme tanken en gang per år.

toalett spyevolum.jpg
Figuren viser mengde svartvann per person og år i en bolig avhengig av toalettets spylevolum. Det er regnet med 5 toalettbesøk per dag og 70 % tilstedeværelse.

Dersom det er mistanke om at fremmedvann kommer inn i tanken, bør det gjennomføres en lekkasjekontroll på rør og armatur. Lekkasjer i rørinstallasjoner kan ha mange årsaker, fra mangelfull montering til aldring og slitasje. Selv små lekkasjer kan over tid medføre store vannmengder, se tabellen nedenfor.

Installasjon

ca. m3/år

Dryppende kran (1 drypp/sek)

10

Rennende kran (tynn stråle)

50

Lekkasje i WC-sisterne (ikke synlig)

100

Lekkasje i WC-sisterne (synlig)

200

Lekkasje i WC-sisterne (urolig overflate)

400

Er lekkasjer synlige og avledes via avløp vil det medføre økt vannforbruk og høyere kostnader til tømming av tett tank. For å finne ut om rør og installasjoner er utette er det enklest å stenge alle tappesteder og så kontrollere om det fortsatt renner vann ut i den tette tanken.

 

Anbefalt krav til tett tank:

Riktig installasjon av tett tank er meget viktig, installasjons- og forankringsanvisning som skal følge tank bør følges nøye.

For alle tanker bør det settes krav til installasjon av nivåvarsler i tanken (lyd- og lysalarm for full tank). Leverandør av tank bør oppgis. Tank bør være laget av glassfiberarmert polyester (GUP) godkjent etter NS 1545. For å få godkjenning til tett rank krever enkelte kommuner at det skal installeres av vannsparende toalett.

 

Biologisk toalett

Alternativet til oppsamling i tank kan være et biologisk toalett. Dette er en toalettløsning som ofte benyttes på hytter. Viktige forutsetninger for å unngå/redusere problemer som vond lukt, overskuddsvæske og sikre en biologisk nedbrytning av avfallet er tilstrekkelig lagringskapasitet for avfallet, god utlufting, regelmessig tilsetning av strø (bark/torv), varmekabler og elektrisk vifte. Det anbefales å benytte toaletter som er svanemerket eller har tilsvarende godkjenning.

Avlop separate toalett 2.jpg
Eksempel på biologisk toalett- type "snurredass".

Forbrenningstoalett

Forbrenningstoaletter har de senere årene blitt videreutviklet og er et godt alternativ for de som ønsker separat toalettløsning for hytte. Nyere modeller har minimale eller ingen luktproblemer og forbrenningsprosessen fungerer tilfredsstillende.Toalettene krever strøm, men ikke innlagt vann, og sluttproduktet fra prosessen er aske som kan brukes som gjødsel. Det anbefales at det benyttes toaletter som er godt uttestet.

Avlop separate toalett 4.jpg
Eksempel på forbrenningstoalett

Andre separate toalettløsninger

Urinseparering

Avlop separate toalett 5.jpg

Markkompostering

Det finnes anlegg for håndtering av avløp fra vannklosett som består av syklon/separator, et komposteringskammer for det faste avfallet og eventuelt en UV-enhet som bestråler spylevann fra toalettet og sigevannet fra komposteringskammeret.

Komposteringskammeret tilsettes meitemark. Tilsetting av meitemarken gir en effektiv kompostering og en homogen kompost. Erfaringer fra har vist at det kan være vanskelig å oppnå riktig fuktighet i markomposteringskammeret. Hvis dette blir for fuktig stopper prosessen og kammmeret må tømmes. For å kunne gjenvinne en betydelig del av næringsstoffene kan løsningen benyttes sammen med et urinseparerende toalett.