Minirenseanlegg

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.

For hvem er det aktuelt med minirenseanlegg

I områder med brukerinteresser og/eller fare for eutrofiering (renseklassene  a og b) er kjemisk/biologiske minirenseanlegg vanligvis det rimeligste alternativet der det er vanskelig å få til infiltrasjonsanlegg.

Dersom det verken er fare for eutrofiering eller brukerinteresser (renseklasse c) vil kjemiske minirenseanlegg være en aktuell avløpsløsning. Biologiske minirenseanlegg vil med antatt renseevne som beskrevet nedenfor kun være aktuelt i mindre følsomt område (renseklasse d).

Fordeler

Minirenseanlegg er vanligvis det rimeligste alternativet når det stilles høye rensekrav og der det er vanskelig å få til infiltrasjonsanlegg. Minirenseanlegg krever lite areal, Minirenseanlegg kan normalt plasseres i en garasje, kjeller eller nedgravd. 

Ulemper

Høyere driftskostnader enn for infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg. I blant har mange minirenseanlegg redusert renseeffekt og høyt innhold av suspendert stoff /slamflukt. I en del tilfeller hvor det settes krav til for eksempel bakterierensing eller nitrogenrensing vil det være nødvendig med etterpolering av renset avløpsvann for at rensekravet skal tilfredsstilles.

Les mer om etterpolering her

 

Forventet renseevne (biologisk/kjemiske minirenseanlegg)

Totalfosfor                                              90 %     
Organisk stoff (BOF5)                         90 %     
Total nitrogen                                        20 %    
Bakterier og virus                                 99 %

 

Forventet renseevne (biologisk minirenseanlegg)

Total fosfor                                         15 - 60 %     
Organisk stoff (BOF5)                          80 %     
Total nitrogen                                         20 %     
Bakterier og virus                                  90 % 

 

Forventet renseevne(kjemiske minirenseanlegg)

Totalfosfor                                             90 %     
Organisk stoff (BOF5)                        60 %     
Total nitrogen                                       20 %     
Bakterier og virus                                99 %   

 

Smittebeskyttelse

Middels god 

Etterpolering

Ved utslipp til resipienter som er sårbare for smittestoff kan etterpolering (ekstra rensing etter minirenseanlegg) være nødvendig. Etterpoleringsenhet vil stabilisere utløpskvaliteten og sikre mot slamflukt.

Les om ulike etterpoleringskombinasjoner her

 

Dokumentasjonskrav

Forurensningsforskriften setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Slik dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige. Ny, norsk utgave av NS-EN 12566-3 kom ut i juli 2009. Her er det lagt inn et nasjonalt forord og et nasjonalt tillegg som henviser til nasjonale krav gitt i lov eller forskrift.

Tidligere typegodkjenningsordning er opphevet og SINTEF Byggforsk er oppnevnt som nasjonalt kontrollorgan for godkjenning av minirenseanlegg for bruk i Norge. SINTEF Byggforsk har utarbeidet en teknisk godkjenning (TG), og de fleste minirenseanlegg på det norske markedet har gjennomgått teknisk godkjenning av SINTEF Byggforsk og fått utstedt godkjenningsbevis.

Mer informasjon om ny godkjenningsordning for minirenseanlegg, samt oversikt over godkjente anlegg, finner du her:

MiniRA - godkjenningsordning

 

Beskrivelse av teknikken

Minirenseanlegg - hovedtyper

 

Investerings- og driftskostnader

Kostnadsvurderinger

 

Drift og vedlikehold

For minirenseanlegg settes det krav til inngåelse av tilfredsstillende drifts- og serviceavtale. Les mer:

Minirenseanlegg - drift og service

 

Utbredelse

Stor utbredelse i Norge 

Erfaringer

Gode erfaringer med anlegg som er typegodkjent etter VA/miljøblad nr 52 og får nødvendig driftsoppfølging. 

Levetid

20 år

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg er i all hovedsak prefabrikkerte anlegg som kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken, med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologiske anlegg for fjerning av fosfor og organisk stoff, biologiske anlegg for fjerning av organisk stoff og kjemiske anlegg for fjerning av fosfor. Minirenseanlegg har stor utbredelse i Norge og flere andre europeiske land. I Norge har minirenseanlegg de siste 20-30 årene vært hovedrenseløsning for boliger i områder der det ikke er funnet egnede jordmasser for etablering av infiltrasjonsanlegg.