Hopp til hovedinnholdet

Minirenseanlegg - etterpolering

Sluttkontroll_peilerør_1

Ved utslipp til sårbare resipienter kan etterpolering - ekstra rensing etter minirenseanlegget, være nødvendig. Valg av etterpoleringsløsning vil variere, avhengig av hvilke parametere det er ønskelig å fokusere på i forhold til etterpoleringseffekt. Resipientens kapasitet og tåleevne vil ofte definere behovet for etterpolering. Ofte er kravet til etterpolering forbundet med krav til badevannskvalitet, og dermed krav til reduksjon av sykdomsfremkallende organismer.

Avhengig av hvilke parametere det er ønskelig å fokusere på, kan ulike typer etterpoleringsløsninger benyttes:

Etterpolering i slamavskiller

Slamavskiller benyttes der hvor man ønsker en enhet etter minirenseanlegget, slik at eventuell slamflukt/høyt innhold av suspendert stoff ut av renseanlegget fanges opp. En slamavskiller vil primært ha effekt på suspendert stoff/partikler, og i liten grad på andre parametere. Det anbefales å etablere slamavskiller etter minirenseanlegg, i forkant av følgende etterpoleringsløsninger:

  • Filterbaserte løsninger som infiltrasjonsfilter i stedlige jordmasser og prefabrikkerte eller plassbygde filterløsninger  
  • Ved utslipp til sårbare resipienter eller drenssystemer, eksempel landbruks-drenering eller annet dreneringssystem, bør det også etableres slamavskiller etter minirenseanlegget, slik at suspendert stoff/partikler holdes tilbake ved eventuell slamflukt eller perioder med høyt innhold av partikler i utløpsvannet 
  • Ved etterpolering i hygieniseringsenheter med bruk av UV eller oksidasjonsmidler, vil også slamavskiller i forkant av disse være et godt tiltak for å sikre tilfredsstillende effekt av metodene. Dette fordi hygieniseringsmetodene er sårbare ved høyt innhold av partikler i utløpsvannet

 

Etterpolering i infiltrasjonsfiltre

Etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg i infiltrasjonsfiltre etablert i stedlige jordmasser vil gi god effekt på både hygieneparametere, restorganisk stoff og restfosfor, forutatt jordmasser med en viss fosforbindingskapasitet.

Følgende forutsettes ved etablering av infiltrasjonsfiltre for etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg:

  • Det etableres slamavskiller etter minirenseanlegget, i forkant av infiltrasjonsfilteret, slik at suspendert stoff/partikler holdes tilbake ved eventuell slamflukt eller perioder med høyt innhold av partikler i utløpsvannet 
  • Det må gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser på den aktuelle lokaliteten, som grunnlag for lokalisering, dimensjonering og utforming av infiltrasjonsfilteret
  • Infiltrasjonsfilteret skal dimensjoneres og utformes i henhold til beskrivelser i VA/Miljø-Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg

Det kan vurderes å benytte eldre, eksisterende infiltrasjonsanlegg eller sandfilter-anlegg som etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg. Dette forutsetter at kummer er tette og at filtrene har tilfredsstillende hydraulisk funksjon. Det kan ikke forventes tilbakeholdelse av restfosfor i gamle sandfilteranlegg.

 

Etterpolering i plassbygde eller prefabrikkerte filterløsninger

Etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg i vanmettede filtre, utformet som plassbygde basseng eller prefabrikkert i kummer, forventes å ha en etterpolerings-effekt på hygieneparametere og restfosfor, forutsatt at det benyttes filtermedie med en viss fosforbindingskapasitet. For å unngå fare for gjentetting av filtrene, anbefales etablering av slamavskiller etter minirenseanlegget, i forkant av filteret. På denne måten holdes suspendert stoff/partikler tilbake ved eventuell slamflukt eller perioder med høyt innhold av partikler i utløpsvannet.

 

Prefabrikkerte filterløsninger for gråvann (biofilteranlegg) har blitt benyttet til etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg de senere årene. Anleggene vil ha god etterpoleringseffekt på restorganisk materiale og restfosfor, forutsatt at det benyttes filtermedie med en viss fosforbindingskapasitet. Slamavskiller i forkant av biofilteret vil holde tilbake eventuelle partikler, og det kan forventes en viss tilbakeholdelse av hygieneparametere/bakterier. 

 

Etterpolering ved bruk av UV - hygienisering

Flere leverandører av minirenseanlegg tilbyr UV-løsninger for etterpolering av renset vann. UV vil være et rent hygieniseringstrinn, og vil kun ha effekt på hygienepara-metere, ikke på restinnhold av andre parametere, som organisk stoff og fosfor. UV-behandlingen er sårbar dersom det er høyt innhold av suspendert stoff/partikler i utløpsvannet fra minirenseanlegget. En slamavskiller etter minirenseanlegget, i forkant av UV-anlegget, kan derfor være et godt tiltak for å oppnå optimal funksjon for UV-behandlingen.

 

Fire sentrale parametere må vurderes ved installasjon og dimensjonering av UV-anlegg:

  • Dose (oppholdstid x intensitet)
  • Transmisjon
  • Innhold av partikler i utløpsvannet fra minirenseanlegget - så lavt som mulig
  • Krav til reduksjon av hygieneparametere

 

Etterpolering ved bruk av oksidasjonsmidler - hygienisering

Bruk av oksidasjonsmidler som etterpolering av renset vann fra minirenseanlegg har også vært benyttet en del de senere årene. Løsninger med bruk av hydrogenperoksidog ozon finnes på markedet. Oksidasjonsmidler utgjør primært rene hygieniserings-trinn med effekt på hygieneparametere, men kan også fjerne en viss mengde rest-organisk stoff gjennom oksidasjonsprosessen. 

 

Løsninger med bruk av oksidasjonsmidler er sårbare mht. høyt innhold av partikler i vannet. Etablering av slamavskiller etter minirenseanlegget, i forkant av oksidasjons-trinnet, kan derfor være et godt tiltak for å oppnå optimal funksjon av oksidasjons-middelet. Doseringsmengden av oksidasjonsmiddel må tilpasses den vannmengden som kommer fra minirenseanlegget. For å oppnå optimal effekt, er det viktig med god innblanding av oksidasjonsmiddel i vannfasen.

 

Aquateam gjorde i 2010 en vurdering av hva som kan oppnås ved desinfeksjon av utløpsvann fra minirenseanlegg. Vurderingen er basert på et litteraturstudium etterfulgt av forsøk i pilotskala med den desinfeksjonsmetoden som syntes å være mest hensiktsmessig ut i fra litteraturstudiet. Resultater fra både litteraturstudien og pilot-forsøkene er sammenstilt i en rapport:

Desinfeksjon av utløpsvann fra miniRA

0.103 MB pdf