Hopp til hovedinnholdet

Minirenseanlegg - drift og service

Slamflukt_miniRA

Det må alltid settes krav til at et kompetent firma står ansvarlig for drift og vedlikehold av minirenseanlegg.

Følgende punkter skal være regulert i drifts- og serviceavtale, jfr. vedlegg 2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften:

  1. Servicebesøk (antall besøk per år, oppgaver som skal utføres ved service herunder; kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm m.v.)
  2. Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
  3. Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen.
  4. Leveranse av deler.
  5. Eventuelle andre forhold som også er av forurensingsmessig betydning for det aktuelle anlegget.
  6. Prøvetaking av utslippsvann, dersom kommunen setter krav til dette

 

NIBIO har følgende kommentarer til punktene:

  • Antall servicebesøk vil avhenge av type minirenseanlegg. Servicebehov bør fremkomme av dokumentasjon av renseanlegget. Det anbefales at det settes krav om service på anlegg minimum 2 ganger per år for boliganlegg, og minimum 1 gang pr. år på hytteanlegg, avhengig av type anlegg og bruk av hytta.
  • Ved servicebesøk bør det også settes krav til kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder, kontroll og nødvendig vedlikehold av etterpoleringsløsning dersom anleggene har slikt utstyr.
  • Det bør settes krav til føring av driftsjournal for anlegg.
  • Ved årlig rapportering til kommune skal rapporten dokumentere tidspunkt for utførte reparasjoner, slamtømming, vedlikehold og hva som er kontrollert ved servicebesøk, samt at det settes krav til en totalvurdering av anleggets tilstand.

 

Uforutsette driftsproblemer

Dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer mellom hvert rutinebesøk, bør det settes krav til at nødvendige reparasjoner og vedlikehold utføres så raskt som mulig, og i utgangspunktet senest 24 timer etter at varsel er mottatt fra anleggseier.

 

Varighet

Avtaler gjelder inntil oppsigelse. Ved evt. oppsigelse av avtalen skal kopi sendes til kommunen. Ved salg av bolig/hytteenheten skal avtalen overføres til ny eier, slik at anlegget blir fulgt opp tilstrekkelig.