Kostnadsvurderinger

Sammenligning av kostnader for ulike renseløsninger. Det gjøres oppmerksom på at tallene for kostnadsberegningene nedenfor er innhentet i 2012 og gjelder installering av nye anlegg. Dette gjør det lettere å sammenligne kostnader knyttet til ulike typer anlegg enn med utgangspunkt i rehabilitering av eksisterende anlegg. Kostnader ved rehabilitering er omtalt men ikke tallfestet.

Kostnadene for etablering av et nytt anlegg og drift av dette har selvfølgelig stor betydning for valg av type avløpsanlegg. For anleggene som presenteres på denne siden er det hentet inn kostnader for investering og drift fra et utvalg av leverandører, entreprenører, anleggseiere, samt kommunale og interkommunale etater. Utenom to av de interkommunale etatene holder de fleste aktørene som har bidratt med tall til på det sentrale Østlandet, noe som er verdt å merke seg i forhold til mulige kostnadsforskjeller mellom regioner. Kostnadene for etablering (videre omtalt som investeringskostnader) er basert på at alle arbeider settes bort til entreprenør og at det ikke er behov for sprengingsarbeider.

De utvalgte anleggstypene for oppdateringen har vært 1- og 2-husanlegg for (forkortelser i parentes):

 

Minirenseanlegg (MiniRA)
Infiltrasjonsanlegg (Infiltrasjon)
Gråvannsanlegg (Gråvann)
Gråvannsanlegg, WC til tett tank (Gråvann TT)
Filterbedanlegg (Filterbed)

 

Det vil kunne være store kostnadsvariasjoner mellom to ulike huseieres avløpsanlegg av samme type og med samme belastning. På grunn av dette finner vi det formålstjenlig å indikere et kostnadsintervall ved ulike typer renseanlegg for å fange opp disse variasjonene. Det er også muligtenkes at kostnader, slik de faktisk er for den enkelte anleggseier, befinner seg utenfor det oppgitte intervallet, enten lavere eller høyere. Variasjonsfaktorer og forutsetningene for tallene er derfor spesifisert i lenken til venstre.

Årskostnader

Enkelte typer avløpsanlegg har relativt store investeringskostnader og relativt moderate årlige drifts- og vedlikeholdskostnader, mens for andre typer anlegg er dette omvendt. For en riktigst mulig sammenligning av de totale kostnadene - investering og drift - for anleggene er det dermed nødvendig å beregne totale årskostnader der investeringene deles opp i en årlig kostnad fordelt over anleggets levetid og legges sammen med årlig driftskostnad. For å forenkle dette har vi satt levetiden for alle anlegg til 20 år. For å vise hvordan forskjellig rente slår ut brukes både 2 % og 7 % rente.