Nedbørfeltene

Nedbørfeltene som overvåkes av JOVA representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Overvåkingen omfatter totalt 13 nedbørfelt i ulike deler av landet. Årlige feltrapporter med overvåkingsresultater og tilhørende data for hvert felt er tilgjengelig nederst på siden for hvert felt.

Overvåking av Kolstadbekken og Timebekken startet i 1985 som en del av "Handlingsplan mot landbruksforurensning". Overvåking i de øvrige feltene ble satt i gang i løpet av perioden 1990-1994.

Skuterud, Mørdre og Kolstad er dominert av kornproduksjon, mens Volbu, Naurstad, Time og Skas-Heigre er dominert av gras/husdyrproduksjon. Hotran er karakterisert av en kombinasjon av korn/grasdyrking, med korn som dominerende vekst. Vasshaglona er karakterisert av en kombinasjon av potet, grønnsaker og korn.

Tabellen viser nedbørfelt som inngikk i JOVA-programmet i 2009. Temperatur og nedbør er oppgitt som 30-års normaler (DNMI).

 

Kart som viser JOVA-feltene
Kart som viser JOVA-feltene
 
  Nedbørsfelt Kommune Areal (dekar) Dyrka mark (%) Temperatur (ºC) Nedbør (mm) Dominerende driftsform
  Skuterud Ås 4490 61 5,5 785 Korn
  Mørdre Nes 6800 65 4,3 665 Korn
  Heia Råde 1700 62 5,6 829 Grønnsaker, potet, korn
  Kolstad Ringsaker 3080 68 4,2 585 Korn
  Bye Ringsaker 40 100 4,2 585 Korn
  Hotran Levanger 19400 58 5,3 892 Korn, gras
  Naurstad Bodø 1456 35 4,5 1020 Gras
  Vasshaglona  Grimstad 650 62 6,9 1230 Grønnsaker, potet, korn
  Time Time 912 94 7,1 1189 Gras
  Skas-Heigre  Sandnes, Sola, Klepp 29 300 85 7,7 1180 Gras, korn
 
Det har vært noen mindre endringer i vekstfordelingen i enkelte av feltene gjennom overvåkingsperioden. I Mørdre har arealet med potet økt de senere årene, mens engarealet har økt noe i Hotran. Arealet med beite har økt i Naurstad på bekostning av eng. Også i Volbu har det vært en liten økning i beitearealene. Dette indikerer en ekstensivering av jordbruket i både Naurstad og Volbu. På Jæren, i Time og Skas-Heigre, har det vært lite endringer i jordbruksdriften. I Vasshaglona har det vært en økning i arealet med grønnsaker på bekostning av potetarealene.
 
Vekstfordeling JOVA 08.png
Vekstfordeling i JOVA-feltene 2008