Nedbørfeltene

Nedbørfeltene som overvåkes av JOVA representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis. Overvåkingen omfatter totalt 13 nedbørfelt i ulike deler av landet. Årlige feltrapporter med overvåkingsresultater og tilhørende data for hvert felt er tilgjengelig nederst på siden for hvert felt.

KONTAKTPERSON
jova_logo_stor_rgb.png
Overvåking av Kolstadbekken og Timebekken startet i 1985 som en del av "Handlingsplan mot landbruksforurensning". Overvåking i de øvrige feltene ble satt i gang i løpet av perioden 1990-1994.
 
Skuterud, Mørdre og Kolstad er dominert av kornproduksjon, mens Volbu, Naurstad, Time og Skas-Heigre er dominert av gras/husdyrproduksjon. Hotran er karakterisert av en kombinasjon av korn/grasdyrking, med korn som dominerende vekst. Vasshaglona er karakterisert av en kombinasjon av potet, grønnsaker og korn.
 
Tabellen viser nedbørfelt som inngikk i JOVA-programmet i 2009. Feltene Hobøl og Lier er ikke lenger med i programmet. Temperatur og nedbør er oppgitt som 30-års normaler (DNMI).
Nedbørsfelt Kommune Areal (dekar) Dyrka mark (%) Temperatur (ºC) Nedbør (mm) Dominerende driftsform
Skuterud Ås 4490 61 5,5 785 Korn
Mørdre Nes 6800 65 4,3 665 Korn
Heia Råde 1700 62 5,6 829 Grønnsaker, potet, korn
Kolstad Ringsaker 3080 68 4,2 585 Korn
Bye Ringsaker 40 100 4,2 585 Korn
Hotran Levanger 19400 58 5,3 892 Korn, gras
Naurstad Bodø 1456 35 4,5 1020 Gras
Volbu Øystre Slidre 1680 41 1,6 575 Gras
Vasshaglona Grimstad 650 62 6,9 1230 Grønnsaker, potet, korn
Time Time 912 94 7,1 1189 Gras
Skas-Heigre Sandnes, Sola, Klepp 29 300 85 7,7 1180 Gras, korn
Hobøl Enebakk, Ski, Hobøl 331 19 5,6 829 Korn
Lier Lier m.fler 302 13 5,2 940 Korn, frukt, grønnsaker
 
JOVA-kart.jpg
Det har vært noen mindre endringer i vekstfordelingen i enkelte av feltene gjennom overvåkingsperioden. I Mørdre har arealet med potet økt de senere årene, mens engarealet har økt noe i Hotran. Arealet med beite har økt i Naurstad på bekostning av eng. Også i Volbu har det vært en liten økning i beitearealene. Dette indikerer en ekstensivering av jordbruket i både Naurstad og Volbu. På Jæren, i Time og Skas-Heigre, har det vært lite endringer i jordbruksdriften. I Vasshaglona har det vært en økning i arealet med grønnsaker på bekostning av potetarealene.
 
Vekstfordeling JOVA 08.png
Vekstfordeling i JOVA-feltene 2008