Hopp til hovedinnholdet

Mørdre

DSCF0036_Mørdre

Mørdre overvåkingsfelt ligger i Nes kommune i Akershus.

Fakta om Mørdrefeltet

 
Totalt areal 6800   dekar
Dyrket mark 4410 dekar, korn dominerer
Husdyrtall 0,03 gjødseldyrenheter (GDE) pr da
Avsetningstype Marine avsetninger
Jordart Siltig mellomleire
  
Overvåking av Mørdrebekken utføres av NIBIO. Nedbørfeltet til Mørdrebekken er valgt fordi det er representativt for korndyrkningsområdene på Romerike (deler av Østlandet). Overvåkingen av feltet startet i 1991.
 
Nedbørfeltet er preget av typisk innlandsklima med normal nedbørmengde på 665 mm i året. Normaltemperaturen (1961-1990) for sommerperioden fra mai til september varierer fra 9,5 til 15,0 °C (månedsverdier), mens årsmiddel er 4,0 °C. Nedbørmengden i området er relativt liten i månedene februar-mai (basert på normalen), mens 45 % av årsnedbøren faller i juli-oktober.
 
Mørdrefeltet domineres av flate arealer med ravinedaler og lange, delvis bratte hellinger ned mot hovedbekken. Ravinedelene er enkelte steder opp til 40 m dype. Terrenget flater ut mot store sletter (ca 170 moh) lenger vekk fra hovedbekken. Høyeste punkt i feltet er ca 230 moh. Målestasjonen ligger ca 130 moh.
 

Metoder

Måleutstyr og prøvetaking
Det tas ut vannføringsproporsjonale vannprøver ved hovedstasjonen ved utløpet av bekken. Det er installert et Crumpoverløp med kontinuerlig måling av vannstanden. Vannføringen beregnes automatisk med en Campbell datalogger på bakgrunn av den målte vannhøyden og vannføringsformelen for måleprofilet. Etter at en viss mengde vann har passert gjennom stasjonen tas det ut en 50 ml vannprøve som samles i en dunk i et kjøleskap, slik at man får blandprøver som er representative for vannføringen i de ulike uttaksperiodene. I gjennomsnitt tas det ut prøver hver 14. dag, som sendes til analyse. Data for vannføring, lufttemperatur, vanntemperatur og konduktivitet blir overført daglig via telefon og modem til NIBIO.  
 
Innsamling av gårdsdata
Det er totalt 27 gårdsbruk innenfor nedbørfeltet. Hvert år samles det inn opplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding, sprøyting, vekst og avling. Gårdsopplysningene brukes i tolking av data for avrenning av fosfor, nitrogen, partikler og pesticider (plantevernmidler). Det rapporteres årlig fra feltet.
 

Jordbruksdrift

Areal med korn- og oljevekster er dominerende i feltet, men det har vært en betydelig økning i potetareal de senere år. Det har vært en klar nedgang i høstpløyd areal i feltet.
Arealtilstand Mýrdre 91-08.png
Arealtilstand i Mørdrefeltet pr 31.12 1990-2008

Feltrapporter fra Mørdrebekken

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2017

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2016

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2015

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2014

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2012

Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011

Feltrapport fra Mørdre 2010

Feltrapport fra Mørdre 2009

Publikasjoner

Abstract

I Norge har avrenning fra jordbruket vært viktig for vannkvaliteten i lang tid. Program for jord- og vannovervåking i landbruket ble satt i gang i 1992 og omfatter overvåking av jord- og næringsstofftap i 10 jordbruksdominerte nedbørfelt. Denne artikkelen tar sikte på å beskrive vannkvaliteten i to av de overvåkede bekkene (Skuterud- og Mørdre bekken). Vannføringsproporsjonale bland prøver fra bekkene ble tatt ut hver 14. dag i overvåkingsperioden. Prøvene ble analysert for 23 utvalgte vannkvalitetsparametere (pH, EC, SS, gløderest, DRP, TP, TN, NO3-N, Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Si, Cl, HCO3, SO4). For noen nedbørfelt blir også pesticidavrenning overvåket resultatene fra disse analyser er ikke tatt med her. Resultatene fra de 23 vannkvalitetsparametere viser at avrenning fra nedbørfeltene til Skuterud- og Mørdre bekken inneholder betydelige konsentrasjoner av flere stoffer. Konsentrasjonen av jordpartikler og næringsstoffer er høyere om våren og høsten sammenlignet med vinter og sommer på grunn av jordbruksdriften og været. I følge klassegrenser definert under EUs RDV betyr konsentrasjonene av totalfosfor og totalnitrogen at bekkene har dårlig vannkvalitet. Konsentrasjonene for øvrig var stort sett under WHO/EU’s grenser for drikkevann, unntatt Fe (0,75-2,8 mg L-1) og Al (1,1-3,9 mg L-1). Det er behov for nærmere undersøkelse av de høye konsentrasjonene av Fe og Al.