Hopp til hovedinnholdet

Naurstad

IMG_4578_Naurstad_grasproduksjon_mh
Foto: Marit Hauken/NIBIO

Naurstad overvåkingsfelt ligger i Bodø kommune i Nordland.

Fakta om Naurstadfeltet

 
Totalt areal 1456 dekar
Dyrket mark 609 dekar (42 % av totalareal)
Husdyrtall 0,08 gjødseldyrenheter (GDE) pr dekar
Avsetningstype Grunn myr over siltig finsand
Jordart Organisk
  
Overvåkingen av Naurstadbekken utføres av NIBIO Bodø. Nedbørfeltet til Naurstadbekken er valgt fordi det dominereres av grasdyrking, som er vanlig i Nord-Norge. Nedbørfeltet ligger ved Saltenfjorden i Bodø kommune.
 
Klimaet i feltet kan betegnes som kystklima, med forholdsvis milde vintre og mye nedbør om sommeren. Temperatur og nedbørnormal for perioden 1961-1990 er hentet fra Bodø Lufthavn, om lag 20 km fra Naurstad. Normalnedbør for året er 1020 mm.
 
Målestasjonen i feltet ligger 5 meter over havet. Bekken starter i et større myrområde som ligger 60 meter høyere enn målepunktet. Høyeste punkt i nedbørfeltet ligger 70 meter over målepunktet. Hellingsgraden på jordbruksarealet varierer mellom 1,5 til
3 %. Noen steder er det bratte skråninger ned til selve bekkeløpet.
  
Jorda i feltet er hovedsakling myr som er grøftet og kanalisert på 50- og 60-tallet.
 
  Arealtype Antall dekar Prosent
  Dyrka mark 609 42
  Skog 323 22
  Myr 351 24
  Impediment, vannflater 156 11
  Boligfelt 0 0
  Gårdstun, veier 17 1
  SUM 1456 100
  
Dyrka marka består i all hovedsak av eng og beite. Innen for nedbørfeltet er det 8 gårdsbruk.
 

Innsamling av gårdsdata

Gårdbrukerene får hvert år utdelt skjema slik at de kan registrere aktivitetene for hvert skifte etter hvert som de blir gjennomført. De registrerer opplysninger om gjødsling, jordarbeiding, sprøyting, vekst og avling. Gårdsdataene brukes i tolkning av data i sammenheng med resultater fra avrenning. 
 

Måleutstyr og prøvetaking

Prøvetakingen er vannføringsproporsjonal. Prøvene blir tatt ut av en prøvetaker fra MJK type 780. Dette er en volumstyrt prøvetaker som startes av en datalogger og tar ut en 20 ml prøve av et opptatt vannvolum på 500 ml. Det sendes inn prøver til analyse ca hver 14. dag. Det analyseres for partikler, nitrogen og fosfor. 
 

Feltrapporter fra Naurstad

Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2017

Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2016

Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2015

Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2014

Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2013

 Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2012

Rapportvedlegg 2012:

 
Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2011

Rapportvedlegg 2011:

 
Feltrapport fra Naurstad 2010

Rapportvedlegg 2010:

 
Feltrapport fra Naurstad 2009

Rapportvedlegg 2009: