Hopp til hovedinnholdet

Vasshaglona

CIMG0118_vasshaglona_potet

Vasshaglona overvåkingsfelt ligger i Grimstad kommune i Aust-Agder.

Fakta om Vasshaglonafeltet

 
Nedbørfeltet er valgt fordi det representerer en intensiv planteproduksjon med sterkt innslag av potet- og grønnsakskulturer. Overvåkingen startet i 1991. På grunn av problemer med den automatiske prøvetakeren ble ny prøvetaker satt i drift i 1998. I feltet er det flere bekkeløp som samler seg til ett løp før målestasjonen. Denne ligger ca 3 moh., bare noen hundre meter fra utløpet til Reddalsvannet. Overvåkingen av Vasshaglona utføres av NIBIO Landvik.
 
Totalt areal 650 dekar
Dyrket mark 390 dekar , 60 % av totalareal
Husdyrtall 0,11 gjødseldyrenheter (GDE) pr dekar
Avsetningstype Marine avsetninger
Jordart Moldholdig sandjord dominerer, variasjon fra sandjord til leire
 

Klima

Feltet ligger i et område med kystklima, med milde vintre og mye nedbør. Normal årsnedbør er 1230 mm, med mest nedbør i løpet av høsten og første del av vinteren. Kraftige regnskyll forekommer om sommeren. Månedlig middeltemperatur er under 0°C kun i januar og februar. Temperatur- og nedbørnormaler (1961-1990) er hentet fra Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Landvik. Feltet ligger ca 5 km unna, og det registreres til dels store forskjeller i nedbør og temperatur mellom Landvik og Vasshaglona-stasjonen. Normal middeltemperatur for Landvik er 6,9°C.
 

Topografi og jordsmonn

Feltet ligger på marin avsetning og er relativ flatt. Dominerende jordtype varierer fra sandjord til lettleire, det aller meste er moldholdig sandjord.
 
  Arealtype Antall dekar Prosent
  Dyrket mark 390 60
  Skog 240 37
  Gårdstun, veier 20 3
  SUM 650 100
Tabellen viser arealfordeling i feltet
 

Metoder

Måleutstyr og prøvetaking
Ved målestasjonen er det installert et Crump-overløp. Vannstand og vannføring registreres hver time. Videre tas det ut vannprøver for analyse av suspendert tørrstoff, næringsstoffer og plantevernmidler. Dette skjer ved at det pumpes opp en vannprøve på 100 ml når en viss vannmengde har passert. Vannprøvene samles i en stor glassflaske som er plassert i et kjøleskap. Blandprøvene hentes ut med ca 14 dagers mellomrom og analyseres for næringsstoffer, partikler og plantevernmidler (i vekstsesongen).
 
Innsamling av gårdsdata
Hvert år samles det inn opplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding. sprøyting, vekst og avling. Gårdsdataene brukes i tolkning av data for avrenning av fosfor, nitrogen, partikler og plantevernmidler.
 

Jordbruksdrift

Det dyrkes poteter og grønnsaker på over 60 % av jordbruksarealet, mens korn og oljevekster i snitt utgjør ca 20 %. På resten av arealet er det noe gras- og bærproduksjon. Fosforinnholdet i jorda er høyt, grunnet mye gjødsling over tid på grønnsaksarealene. 
 

Feltrapporter fra Vasshaglona

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2017

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2016

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2015

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2013

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2012

Rapportvedlegg 2012:

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2011

Rapportvedlegg 2011:

 

Feltrapport fra Vasshaglona 2010

Rapportvedlegg 2010:

 

Feltrapport fra Vasshaglona 2009

Rapportvedlegg 2009: